Ontslag wegens verwijtbaar handelen in Amsterdam

avatar

Advocaat arbeidsrecht: ontslag wegens verwijtbaar gedrag

Advocaat ontslag verwijtbaar gedrag handelen of nalaten in AmsterdamOntslag wegens verwijtbaar gedrag (handelen of nalaten) in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft werkgevers en werknemers juridisch advies en voert procedures over ontslag, ook bij verwijtbaar gedrag (handelen nalaten). Een werkgever kan een werknemer ontslaan als daar een redelijke grond voor is. Een van de redelijke gronden is ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten. Deze algemene ontslaggrond is opgenomen in de wet (Burgerlijk wetboek) artikel 7:669 lid 3 sub e BW.

Wat is ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten?

Voorwaarde bij ontslag wegens verwijtbaar handelen is, dat het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zodanig is, dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het is daarbij aan de werkgever om te beoordelen of verwijtbaar gedrag van een werknemer reden kan zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ook moet het de werknemer van tevoren duidelijk zijn geweest welk gedrag door de werkgever als ontoelaatbaar wordt gezien. Uiteraard heeft de kantonrechter daarbij in de ontslagprocedure het laatste woord. De eisen aan het gedrag van de werknemer mogen bijvoorbeeld niet buitensporig zijn.

Voorbeelden van ontslag wegens verwijtbaar gedrag

Voorbeelden van ontslag wegens verwijtbaar handelen zijn:

 • het zonder deugdelijke grond re-integratieverplichtingen niet nakomen (tijdens ziekte)
 • omstandigheden die een dringende reden voor ontslag kunnen opleveren, zoals verduistering, diefstal, bedrog of andere strafbare feiten die gerelateerd zijn aan het werk.

Het kan ook gaan om andere (al dan niet ernstige) overtredingen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst zoals:

 • handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht,
 • werkweigering,
 • grensoverschrijdend gedrag,
 • geweld
 • (seksuele) intimidatie op het werk.

Persoonlijke omstandigheden bij verwijtbaar gedrag

De rechter kan bij ontslag wegens verwijtbaar handelen, ook andere (persoonlijke dan wel verzachtende) omstandigheden laten meewegen, zoals

 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de leeftijd van de werknemer;
 • een onberispelijke staat van dienst;
 • de sociale positie van de werknemer;
 • het vervullen van een leidinggevende functie of vertrouwensfunctie;
 • het belang van de werknemer bij behoud van een baan;
 • de kans op het vinden van een andere baan;
 • de opleiding van de werknemer;
 • het vervullen van een voorbeeldfunctie;
 • privé omstandigheden van de werknemer;
 • heeft de werknemer eerder hiervoor een waarschuwing ontvangen en zo ja wanneer;
 • is er een duidelijk en kenbaar beleid van de werkgever bij het verweten gedrag.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten bij ontslag wegens verwijtbaar handelen

Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan sprake zijn als de werknemer welbewust uit is op grensoverschrijdend gedrag. Dat kan reden zijn voor ontslag op staande voet, maar ook tot het niet toekennen van een transitievergoeding in de ontbindingsprocedure. Ook kan de werknemer door de kantonrechter bij ontslag wegens verwijtbaar handelen worden veroordeeld in de proceskosten van de werkgever.

Een voorbeeld van ontslag wegens verwijtbaar handelen is een uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam van 8 december 2015, waarin is bepaald dat een leidinggevende die zich ongepast uitlaat over ondergeschikten, mag worden ontslagen. Werkneemster was in dienst bij Action als bedrijfsleidster.

Ontslag bij verwijtbaar gedrag

Volgens de personeelswijzer van Action en de cao is o.a. discriminatie niet toegestaan. De communicatie van de werkneemster was langer al een punt van aandacht. Werkneemster was na een incident over haar taalgebruik op non-actief gesteld. Vervolgens vroeg Action de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden vanwege verwijtbaar gedrag. De kantonrechter overwoog dat uit verklaringen van collega’s bleek dat collega’s haar autoritair vonden en dat zij regelmatig grof taalgebruik hanteert.

Taalgebruik

De kantonrechter overwoog over het taalgebruik:

De bedoeling van de bewoordingen waarmee [verweerster] collega’s soms aansprak of waarmee zij over collega’s sprak (“kijk de neger, ik haat hem”, “vieze, vuile Marokkaan je bent te laat”, “vieze vuile kuthoer, tering assistent, ga van mijn parkeerplaats af”, “Gerben is een lul, watje, mietje”) zal echter niet altijd door iedereen zo zijn begrepen. Action hoeft dergelijk ongepast taalgebruik op de werkvloer niet te tolereren, temeer niet nu [verweerster] een leidinggevende positie en dus ook een voorbeeldfunctie heeft. Dergelijk gedrag is verwijtbaar en vormt een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding

Aan werkneemster werd wel een transitievergoeding toegekend, omdat het gedrag weliswaar verwijtbaar was, maar niet ernstig verwijtbaar. Daarbij speelde mee dat werkneemster weliswaar al eerder erop is gewezen dat haar stijl van communiceren aangepast moest worden, maar dat ongepast taalgebruik daarbij niet aan de orde is gesteld.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij ontslag wegens verwijtbaar handelen

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag wegens verwijtbaar handelen.

Call Now Button