Werkgever moet ontslagreden onverwijld mededelen

avatar

Werkgever advocaat amsterdam bij ontslagOntslag advocaat: mededing ontslagreden bij ontslag op staande voet door de werkgever

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag op staande voet en de ontslagreden. Wanneer moet bij ontslag op staande voet door de werkgever de dringende reden worden medegedeeld? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslag advocaat in in Amsterdam geeft werkgevers en werknemers juridisch advies en rechtsbijstand bij ontslag op staande voet. Voor ontslag op staande voet door werkgevers, bijvoorbeeld bij diefstal, gelden strenge eisen. Als er een dringende reden is voor de werkgever, moet de werkgever zich bij opzegging aan de wettelijke voorschriften houden. Zo moet de werkgever in geval van een dringende reden bij ontslag op staande voet, deze reden meteen aan de werknemer mededelen. Onze specialist ontslagrecht in Amsterdam licht deze eis toe aan de hand van de jurisprudentie over ontslag op staande voet.

Onverwijlde mededeling van de dringende reden door de werkgever

Een werknemer had zich op advies van haar huisarts ziek gemeld wegens spanningsklachten. Die ziekmelding werd door de werkgever niet geaccepteerd. De werknemer moest de bedrijfsauto inleveren. In een e-mailbericht werd de werknemer meegedeeld dat zij op staande voet was ontslagen (‘zoals meegedeeld op 11 augustus 2015’). De werknemer heeft bij e-mailbericht betwist dat zij zou zijn ontslagen op staande voet. Ook beriep zij zich erop dat in geval van opzegging op staande voet de dringende reden ‘onverwijld’ aan de werknemer diende te worden meegedeeld.

Toen de werkgever het salaris niet meer betaalde, vorderde de ontslag advocaat van de werknemer doorbetaling van loon.

Strenge formele en inhoudelijke eisen aan ontslag op staande voet

Rechtbank Noord-Nederland benadrukte op 30 september 2015, volgens de vaste rechtspraak over ontslag, dat er voor een opzegging op staande voet door een werkgever

  • strenge formele eisen
  • inhoudelijke eisen

gelden. Als er een dringende reden is, moet er moet worden opgezegd overeenkomstig de voorschriften:

  • bij ontslag op staande voet moet die dringende reden
  • gelijktijdig aan de werknemer worden medegedeeld.

Dringende reden: mondeling of blijkend uit gedragingen van de werkgever

Dit gebod is gegeven omdat werkgevers geen enkel misverstand mogen laten bestaan over de opzegging. Dit hoeft niet altijd expliciet te worden gegeven. Het ontslag kan volgens een uitspraak van de hoge Raad ook blijken uit gedragingen van werkgevers, bijvoorbeeld het stopzetten van het salaris of de werknemer niet meer toelaten tot de werkplek. Wel moet het de werknemer duidelijk zijn dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd.

De hoge Raad heeft deze eis als volgt verwoord:

‘Het vereiste dat de dringende reden onverwijld wordt medegedeeld strekt ertoe te waarborgen dat voor de wederpartij onmiddellijk duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoopt tot het beëindigen van de dienstbetrekking. Die mededeling behoeft niet steeds met zoveel woorden te worden gedaan en kan ook in een of meer gedragingen besloten liggen. Ook dan blijft echter vereist dat daaruit voor de wederpartij aanstonds duidelijk is welke, door de ander als dringend aangemerkte, reden door deze aan de beëindiging van de dienstbetrekking ten grondslag wordt gelegd, althans dat daaromtrent bij de wederpartij, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan. (Hoge Raad 23 april 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0939)’.

Gefixeerde ontslagreden voor werkgevers

De medegedeelde reden fixeert in beginsel de ontslagreden, met andere woorden, de werkgever mag later niet nog eens andere redenen dan de dringende reden aandragen, ook de ontslag advocaat in de procedure is het niet toegestaan dit achteraf alsnog met succes te onderbouwen, bijvoorbeeld in een pleidooi.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de werknemer:

  • op staande voet heeft ontslagen
  • onder gelijktijdige mededeling van de reden van dat ontslag.

Voor de werknemer was dat onvoldoende kenbaar zodat er bij werknemer twijfel kon bestaan.

Loondoorbetaling door werkgever

Naar het oordeel van de kantonrechter was daarmee niet voldaan aan

  • een gelijktijdige mededeling
  • van de reden van het gegeven ontslag
  • aan de werknemer.

De eis tot loondoorbetaling werd toegewezen.

Bij deze uitspraak blijkt dat er nogal wat regels zijn bij ontslag op staande voet. Deze regels zijn er voornamelijk om de werknemer te beschermen, gezien de grote gevolgen van een dergelijk ontslag. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zo zorgvuldig mogelijk met dit ontslag omgaat. Er mag bij de werknemer in ieder geval geen twijfel bestaan over het ontslag op staande voet.

ontslag advocaatContact met ontslag advocaat in Amsterdam bij ontslag door werkgever

Voor meer informatie en juridisch advies over ontslag op staande voet door de werkgever kunt u contact opnemen met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button
advocaat amsterdam