Overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht (ZZP)?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is onder meer gespecialiseerd in het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht (ZZP). In de praktijk levert het onderscheid tussen deze overeenkomsten vaak een probleem op, in die zin dat een opdrachtnemer achteraf kan stellen dat er feitelijk geen opdrachtovereenkomst, maar een arbeidsovereenkomst is gesloten. Als er sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst heeft dat vergaande gevolgen. Zo kan de opdrachtnemer zich op het standpunt stellen dat hij bij ziekte dient te worden doorbetaald en ook kan hij in dat geval aanspraak maken op de wettelijke ontslagbescherming.[Lees meer]

Ontslag wegens overtreding verbod nevenwerkzaamheden?

avatar

Ontslag wegens nevenactiviteiten? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht geeft juridisch advies over het verrichten van nevenwerkzaamheden in strijd met de arbeidsovereenkomst. De rechtspraak over de vraag of een werkgever een werknemer mag ontslaan als deze tijdens de arbeidsovereenkomst nevenactiviteiten verricht, loopt sterk uiteen. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een beding die het de werknemer verbiedt om tijdens de dienstbetrekking (concurrerende) nevenactiviteiten te verrichten. Uit de rechtspraak blijkt dat bij de vraag of ontslag gerechtvaardigd is, niet alleen de tekst van de arbeidsovereenkomst hiervoor van belang is, maar ook de vraag hoe partijen daar in de praktijk mee zijn omgegaan.[Lees meer]

Ambassade moet salaris werknemer betalen

avatar

Gerechtshof Den Haag heeft in een door mr. Snijders te Amsterdam behandelde arbeidszaak in hoger beroep bepaald dat Saoedi-Arabië het achterstallig salaris van een medewerker van de ambassade met terugwerkende kracht moet betalen. Saoedi-Arabië had in deze loonvorderingsprocedure in hoger beroep aangevoerd dat de ambassadeur van Saoedi-Arabië een vertrouwensbreuk had ervaren, omdat de werknemer van de ambassade onvrede had geuit over over het salaris, een vergoeding wenste en zonder geldige reden niet op het werk zou zijn verschenen. Dat alles zou ertoe hebben geleid dat de ambassade van Saoedi-Arabië zich zorgen maakt over de integriteit en loyaliteit van de werknemer. De veiligheid van de ambassadeur zou volgens Saoedi-Arabië niet meer gegarandeerd zijn en het voeren van de loonvorderingsprocedure zou daarom de veiligheidsbelangen van de ambassadeur en daarmee van Saoedi-Arabië schaden.[Lees meer]

Geen arbeidsovereenkomst tijdens relatie

avatar

Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:610 lid 1 BW. Er moet sprake te zijn van arbeid, tegen loon, gedurende zekere tijd, op basis van een gezagsverhouding. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan is er sprake van een arbeidscontract en kan een werknemer aanspraak maken op salaris. Niet alle arbeidsrelaties vallen onder dit artikel. Met name de voorwaarde ‘gezag’ in die zin dat de werknemer verplicht is om gevolg te geven aan redelijk opdrachten van de werkgever, levert nog weleens problemen op omdat niet in alle gevallen een gezagsrelatie aanwezig is. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam licht dit toe naar aanleidingen een uitspraak van rechtbank Arnhem.[Lees meer]

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst (ZZP)

avatar

Advocaat arbeidscontract of opdracht overeenkomst (zzp) Amsterdam Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseren wij over contracten die soms als arbeidsovereenkomst gelden, zoals de opdrachtovereenkomst (ZZP). Sommige contracten worden wegens de inhoud, ondanks de (andere) naam die men er aan heeft gegeven, als een arbeidsovereenkomst beschouwd; met alle (beschermende) gevolgen van[Lees meer]

Arbeidsovereenkomst (arbeidscontract)

avatar

Een arbeidsovereenkomst is volgens de wet een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Daarmee zijn de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst gegeven: arbeid, loon en gezagsverhouding. Ook moet de werknemer zijn arbeid persoonlijk verrichten. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, moeten deze elementen worden bewezen, als de werknemer aanspraak maakt op salaris, of, zoals in onderstaand geval, schadevergoeding naar aanleiding van een arbeidsongeval.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam