Sociaal plan, ontslag en transitievergoeding

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over reorganisaties, sociaal plan en ontslag. Een sociaal plan is een eenzijdige afvloeiingsregeling die een werkgever opstelt voor alle (boventallige) werknemers. Een werkgever is niet verplicht om een sociaal plan af te spreken. Bij collectief ontslag dus bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd, gebeurt dat vaak wel. Dat gebeurt om gedwongen ontslagen voorkomen en het personeel dat wel moet worden ontslagen te compenseren voor de gevolgen van het ontslag. Een sociaal plan regelt dus financiële gevolgen van de reorganisatie.
De werkgever kan het sociaal plan eenzijdig opstellen, of hierover advies inwinnen bij de OR. Ook kunnen de vakbonden over een sociaal plan onderhandelen. De leden moeten het sociaal plan dan goedkeuren. Elke boventallige werknemer heeft dan recht op de voorzieningen uit het sociaal plan.[Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband, Hoge Raad hakt de knoop door

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over onder andere de transitievergoeding na twee jaar ziekte en over een slapend dienstverband. Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Dat betekent dat werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn (arbeidsongeschikt) bij ontslag ook recht hebben op de transitievergoeding als ontslagvergoeding. Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Hij hoeft de werknemer niets meer te betalen, tenzij het UWV bepaalt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. In dat geval kan het UWV de werkgever verplichten om het salaris nog maximaal een jaar door te betalen. De werkgever kan om verkorting van deze termijn verzoeken. Wat zijn de rechten van een werknemer na 2 of 3 jaar ziekte? De Hoge Raad heeft daar op 8 november 2019 een duidelijk antwoord op gegeven.
[Lees meer]

Geen transitievergoeding bij ontslag: alleen in uitzonderingsgevallen bij verwijtbaar gedrag

avatar

Onze specialist arbeidsrecht mr. Snijders heeft in cassatie bij de Hoge Raad gelijk gekregen over de vraag of de werkgever verplicht is om bij ontslag een transitievergoeding te betalen. Mr Snijders was via cassatieadvocaat mr. Alt in beroep (cassatie) gegaan tegen een uitspraak van gerechtshof Amsterdam. Het hof Amsterdam onthield de cliënte van mr. Snijders ten onrechte de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ook had het hof Amsterdam geoordeeld dat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg was van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van de werknemer, o.a. omdat zij afspraken waaronder afspraken op het gebied van het maken van onderscheid tussen werk en privé niet zou zijn nagekomen en niet meteen openheid van zaken had gegeven over haar betrokkenheid bij een wandelvakantie. Omdat volgens het hof Amsterdam hierdoor sprake was van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten, hoefde de werkgever volgens het hof Amsterdam bij dit ontslag geen transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Het hoogste rechtscollege in arbeidsrecht, de Hoge Raad, heeft deze uitspraak vernietigd.[Lees meer]

Transitievergoeding: is matiging van de ontslagvergoeding bij naderend pensioen redelijk?

avatar

Als een werknemer na 2 jaar ziekte een WIA uitkering ontvangt, hoeft de werkgever geen loon meer te betalen. Meestal vraagt een werkgever na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning aan. De werknemer krijgt dan recht op een transitievergoeding. Het kan zijn dat de transitievergoeding, gezien de korte periode dat de werknemer nog in dienst is, hoger uitvalt dan het resterende gedeelte van het loon dat de werknemer nog zou ontvangen tot zijn pensioendatum. In dat geval lijkt het niet onredelijk dat de transitievergoeding wordt beperkt. De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 echter beslist dat de werknemer ook in dat geval recht heeft op een volledige ontslagvergoeding.
[Lees meer]

Ontslagvergoeding nu ook bij gedeeltelijk ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over gedeeltelijk ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat bij een gedeeltelijk ontslag ook de transitievergoeding gedeeltelijk verschuldigd is. Het betrof een stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs waar een leraar langdurig was uitgevallen. De leraar ontving een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan werd de leraar opnieuw benoemd, maar slechts voor 55 % van de arbeidstijd. Na de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de aansluitende aanstelling voor een kleiner deel van de werktijd, vraagt de leraar de kantonrechter om een transitievergoeding van € 76.000 wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek toe maar in hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek af.
[Lees meer]

Billijke ontslagvergoeding na ontslag UWV

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag, billijke vergoeding en ontslagvergunning afgegeven door het UWV. Het UWV kan een werkgever toestemming geven om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werknemer wordt daardoor met toestemming van het UWV ontslagen. Voor veel werkgevers is daarmee de kous af. Echter, sinds de invoering van de WWZ kan de werknemer bij de kantonrechter (artikel 7:682 lid 1, onderdeel a BW) beroep instellen tegen een verstrekte opzegvergunning door het UWV, en vragen om de arbeidsrelatie alsnog te herstellen of, als dat niet mogelijk is, een billijke vergoeding aan de rechter vragen. Dat betekent dat ondanks het feit dat de werknemer met toestemming van het UWV is ontslagen, het ontslag nog een financieel staartje kan krijgen. Opgepast dus voor werkgevers, vooral als er sprake is van een groot bedrijf.
[Lees meer]

Transitievergoeding bij deelontslag in het bijzonder onderwijs wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over transitievergoeding bij ontslag in het bijzonder onderwijs. Vooral in het onderwijs komt het voor dat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (ziekte) het aantal uren van de aanstelling door middel van ontslag wordt verminderd. De medewerker wordt ontslagen en vervolgens bij akte weer aangesteld, maar dan voor minder uren. Hij of zij ontvangt daarvoor een Akte van Ontslag en een nieuwe Akte van Benoeming maar voor minder uren. Heeft de werknemer in het bijzonder onderwijs in dat geval bij ontslag en nieuwe aanstelling recht op een transitievergoeding en zo ja op de gehele ontslagvergoeding? De rechtspraak is hier verdeeld over. In een recente zaak oordeelde de rechter (Gerechtshof) dat de werknemer geen aanspraak heeft op een transitievergoeding, noch een volledige noch een partiële. De kantonrechter dacht daar eerder anders over. Tegen de beslissing van het Hof stelde de werknemer cassatie in bij de Hoge Raad. Het Parket bij de Hoge Raad gaf in een uitgebreide toelichting als advies aan de Hoge Raad dat in dit soort gevallen een gedeeltelijke transitievergoeding in het onderwijs mogelijk is, tenzij sprake is van een vaststellingsovereenkomst.[Lees meer]

Call Now Button