Transitievergoeding: is matiging van de ontslagvergoeding bij naderend pensioen redelijk?

avatar

Als een werknemer na 2 jaar ziekte een WIA uitkering ontvangt, hoeft de werkgever geen loon meer te betalen. Meestal vraagt een werkgever na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning aan. De werknemer krijgt dan recht op een transitievergoeding. Het kan zijn dat de transitievergoeding, gezien de korte periode dat de werknemer nog in dienst is, hoger uitvalt dan het resterende gedeelte van het loon dat de werknemer nog zou ontvangen tot zijn pensioendatum. In dat geval lijkt het niet onredelijk dat de transitievergoeding wordt beperkt. De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 echter beslist dat de werknemer ook in dat geval recht heeft op een volledige ontslagvergoeding.
[Lees meer]

Ontslagvergoeding nu ook bij gedeeltelijk ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over gedeeltelijk ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat bij een gedeeltelijk ontslag ook de transitievergoeding gedeeltelijk verschuldigd is. Het betrof een stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs waar een leraar langdurig was uitgevallen. De leraar ontving een WGA-uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan werd de leraar opnieuw benoemd, maar slechts voor 55 % van de arbeidstijd. Na de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de aansluitende aanstelling voor een kleiner deel van de werktijd, vraagt de leraar de kantonrechter om een transitievergoeding van € 76.000 wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek toe maar in hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek af.
[Lees meer]

Billijke ontslagvergoeding na ontslag UWV

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag, billijke vergoeding en ontslagvergunning afgegeven door het UWV. Het UWV kan een werkgever toestemming geven om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werknemer wordt daardoor met toestemming van het UWV ontslagen. Voor veel werkgevers is daarmee de kous af. Echter, sinds de invoering van de WWZ kan de werknemer bij de kantonrechter (artikel 7:682 lid 1, onderdeel a BW) beroep instellen tegen een verstrekte opzegvergunning door het UWV, en vragen om de arbeidsrelatie alsnog te herstellen of, als dat niet mogelijk is, een billijke vergoeding aan de rechter vragen. Dat betekent dat ondanks het feit dat de werknemer met toestemming van het UWV is ontslagen, het ontslag nog een financieel staartje kan krijgen. Opgepast dus voor werkgevers, vooral als er sprake is van een groot bedrijf.
[Lees meer]

Transitievergoeding bij deelontslag in het bijzonder onderwijs wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over transitievergoeding bij ontslag in het bijzonder onderwijs. Vooral in het onderwijs komt het voor dat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (ziekte) het aantal uren van de aanstelling door middel van ontslag wordt verminderd. De medewerker wordt ontslagen en vervolgens bij akte weer aangesteld, maar dan voor minder uren. Hij of zij ontvangt daarvoor een Akte van Ontslag en een nieuwe Akte van Benoeming maar voor minder uren. Heeft de werknemer in het bijzonder onderwijs in dat geval bij ontslag en nieuwe aanstelling recht op een transitievergoeding en zo ja op de gehele ontslagvergoeding? De rechtspraak is hier verdeeld over. In een recente zaak oordeelde de rechter (Gerechtshof) dat de werknemer geen aanspraak heeft op een transitievergoeding, noch een volledige noch een partiële. De kantonrechter dacht daar eerder anders over. Tegen de beslissing van het Hof stelde de werknemer cassatie in bij de Hoge Raad. Het Parket bij de Hoge Raad gaf in een uitgebreide toelichting als advies aan de Hoge Raad dat in dit soort gevallen een gedeeltelijke transitievergoeding in het onderwijs mogelijk is, tenzij sprake is van een vaststellingsovereenkomst.[Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband?

avatar

Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Sommige werkgevers kiezen er dan voor om het slapende dienstverband in stand te houden, met als doel om de transitievergoeding te ontlopen. De vraag is of dit redelijk is, en of de werknemer de werkgever alsnog kan verplichten om over te gaan tot betaling van de transitievergoeding. [Lees meer]

Verwijtbaar gedrag en transitievergoeding bij ontslag

avatar

Als een werkgever de kantonrechter vraagt om de arbeidsovereenkomst met de werknemers te laten ontbinden, heeft de werknemer in het algemeen recht op een transitievergoeding. Dit is slechts anders als de werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft opgesteld. In het onderstaande komen twee uitspraken aan de orde waarin sprake is geweest van verwijtbaar handelen van de werknemer.[Lees meer]

Wat is de hoogste billijke vergoeding van 2016?

avatar

De kantonrechter in Assen heeft de hoogste billijke vergoeding (ontslagvergoeding bij verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever) in een ontslagzaak toegekend: 125.000 euro. Ontbinding Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe. Het ging in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen op verzoek van de advocaat[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam