Wanneer is een overeenkomst van opdracht (zzp) een arbeidsovereenkomst?  

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Snijders adviseert over het verschil tussen een overeenkomst van opdracht (zzp) en een arbeidsovereenkomst.

Rechtbank Amsterdam boog zich over de vraag of een muzikante die als remplaçant (plaatsvervanger) aan een orkest verbonden was, als zzp’er, toch een arbeidscontract had. Het orkest was van mening dat er geen sprake was van een arbeidscontract. De advocaat van verzoekster meende dat het orkest zonder schriftelijke instemming van de werknemer het arbeidscontract had opgezegd.
De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de belangrijkste elementen bij een arbeidscontract zijn: arbeid, loon, gedurende zekere tijd en de gezagsverhouding, ongeacht de bedoeling die partijen destijds hadden. Waar het om gaat, is of de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW).
Aan de elementen ‘arbeid’ en ‘gedurende zekere tijd’ was al voldaan. In deze zaak in Amsterdam ging het dus om het betalen van ‘loon’ en of verzoekster werkzaam was in een ‘gezagsverhouding’ tot het orkest.[Lees meer]

Concurrentiebeding en boete in het arbeidsrecht

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrentiebeding en boetes. Veel concurrentiebedingen in een arbeidscontract bevatten een bepaling die er op neerkomt dat een werknemer, die na zijn arbeidsovereenkomst bij een concurrent gaat werken, een boete moet betalen aan de voormalig werkgever. Ook in een vaststellingsovereenkomst kan zo’n concurrentiebeding staan, of in een aandelenovereenkomst, als de werknemer ook aandelen heeft ontvangen van de werkgever. Vaak geldt dit ook voor een relatiebeding. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staat vaak vermeld dat verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te blijven gelden, ook blijven gelden. Dat zie ook op een concurrentiebeding. Veel werknemers denken dat het met zo’n beding of de daaraan gekoppelde boete wel losloopt als men ergens anders gaat werken, bijvoorbeeld bij een concurrent. In de praktijk valt dat helaas soms tegen. Advocaat arbeidsrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam geeft een toelichting op concurrentiebedingen en boetes. [Lees meer]

Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of daarin een functie bekleden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrerende werkzaamheden en ontslag. Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of een nevenfunctie bekleden? En zo ja, levert dat een reden op voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is opgenomen. Veel arbeidscontracten bevatten bepalingen over concurrerende werkzaamheden. Overtreedt de werknemer deze bepaling, dan kan hij worden ontslagen, zelfs op staande voet wegens een dringende reden. De werkgever mag in zo’n geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet? [Lees meer]

Concurrentiebeding vernietigd ondanks investeringen door interne training

avatar

Een concurrentiebeding houdt niet altijd stand bij de kantonrechter, vooral als de werknemer kan aantonen dat het belang op een andere baan groter is dan het belang dat de werkgever heeft bij het handhaven van het concurrentiebeding. Het heeft dus soms zin om een concurrentiebeding bij de rechter aan te vechten. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft een toelichting aan de hand van een uitspraak van kantonrechter Utrecht over een schoolverlater die kort in dienst was en daar naar een ander bedrijf overstapte. Rechtbank Utrecht heeft op 6 februari 2019 geoordeeld dat een werknemer door zijn concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld. Werknemer was, na zijn stageperiode bij werkgever, op 1 mei 2018 in dienst getreden bij werkgever in de functie van Software Engineer. Op 8 augustus 2018 kondigde hij aan dat hij naar een ander bedrijf wilde. Daarop vorderde de werkgever in kort geding nakoming van het concurrentiebeding.[Lees meer]

Concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over een concurrentiebeding. Om geldig te zijn, moet een concurrentiebeding aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moet volgens artikel 7:653 lid 1 sub b BW, het beding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer op dat moment meerderjarig zijn. Verder moet het overeengekomen non-concurrentiebeding voldoen aan de wettelijke eisen van artikel 7:653 BW. Dat betekent dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die is gesloten na 1 januari 2015 (intreding van de Wet werk en zekerheid) een concurrentiebeding alleen rechtsgeldig kan zijn als uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (artikel 7:653 lid 1 sub a en lid 2 BW). Rechtbank Limburg heeft een uitspraak gedaan over de vraag wanneer de werkgever heef voldaan aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding.[Lees meer]

Advocaat ZZP-er en concurrentiebeding Amsterdam

avatar

Concurrentiebeding geldig voor zzp-er? Is een non-concurrentiebeding, ook voor zzp-ers geldig? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in het non-concurrentiebeding, ook voor zzp-ers.  Een zzp’er die als eenmanszaak in de ICT werkte als softwareontwikkelaar is niet zonder meer gebonden aan een non-concurrentiebeding, zo heeft gerechtshof den Haag bepaald. In afwachting van[Lees meer]

Advocaat concurrentiebeding Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseren wij werkgevers en werknemers bij problemen met concurrentiebedingen. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur na 1 januari 2015 mogen geen concurrentiebeding meer hebben, tenzij dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Kunnen werkgevers met contracten van voor die datum dus met een gerust hart een beroep op een non-concurrentiebeding blijven doen? Rechtbank Noord Nederland oordeelde, afwijkend van het overgangsrecht, dat de nieuwe regeling ook van toepassing is op oude contracten.[Lees meer]

Omvang concurrentiebeding

avatar

Over concurrentiebedingen en relatiebedingen geven onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Een werkgever kan groot belang hebben bij het nakomen van het non-concurrentiebeding. [Lees meer]

Call Now Button