Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam beste
Arbeidsrecht advocatenkantoor

Als arbeidsrecht advocaat in Amsterdam zijn wij specialist in het arbeidsrecht, waaronder ontslag. Wij hebben als advocatenkantoor ruime ervaring in het geven van juridisch advies en het voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is een uitgebreid rechtsgebied. De rechten en verplichtingen zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen, CAO en tal van wetten en jurisprudentie. Onze advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele (steeds veranderende) wetgeving en jurisprudentie. Als advocaat arbeidsrecht staan wij sinds 1997 vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende facetten van het arbeidsrecht:


arbeidsrecht advocaat amsterdam beste

Arbeidscontract – Arbeidsovereenkomst

Een contract moet voldoen aan de volgende voorwaarden om als arbeidsovereenkomst te kunnen worden gekwalificeerd: een gezagsverhouding: de werkgever mag de werknemer instructies geven; de werknemer ontvangt salaris; de werknemer moet persoonlijk de werkzaamheden verrichten. Daarmee onderscheidt de arbeidsovereenkomst zich van de opdrachtovereenkomst.

Echter bepaalde contracten die niet de naam arbeidsovereenkomst dragen, zoals een zzp of opdrachtovereenkomst, kunnen onder de (beschermende) werking van de arbeidsovereenkomst vallen als zij toch blijken te voldoen aan bovengenoemde criteria.


Ontslagspecialist Amsterdam

Ontslag betekent het einde van een arbeidscontract. Het is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht en de meeste gerechtelijke procedures gaan over ontslag. U kunt zich als werkgever of werknemer over uw rechten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslagspecialist.

Er zijn diverse mogelijkheden om een arbeidscontract met een werknemer te beëindigen.

arbeidsrecht advocaat in Amsterdam specialistBeëindigen arbeidscontract en ontslag

Een werkgever (of werknemer) kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. Wij geven als ontslagspecialist juridisch advies over alle vormen van ontslag en opzegging:

 

* Ontslag op staande voet

Een werknemer ontslaan op staande voet kan alleen bij een dringende reden, zoals een ernstig verwijt betreffende fraude of werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het mondeling op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Let wel:

 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure een loonvordering kan instellen en bezwaar kan maken tegen verwijtbaar ontslag is kort (twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter);
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is loondoorbetaling verplicht en en/of een (aanzienlijke) billijke schadevergoeding als de werknemer in een verweerschrift daar om verzoekt.

* Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

Ontslag kan ook gegeven worden door de rechter (ontbinding). Een werkgever kan een werknemer laten ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens persoonlijke redenen:

Een ontbindingsverzoek moet goed voorbereid en gemotiveerd zijn. De werkgever moet hierin duidelijk maken dat hij geprobeerd heeft om de relatie te verbeteren of om de werknemer bij te sturen. Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

* Ontbinding arbeidscontract op verzoek van de werknemer

In bepaalde gevallen kan ook de werknemer ontbinding aanvragen (of ontslag nemen op staande voet) bijvoorbeeld als het salaris door de werkgever niet wordt voldaan. Wij geven als gespecialiseerd ontslagjurist juridisch advies over elke vorm van ontslag.

advocaat ontslag amsterdam beste* Reorganisatie en boventalligheid

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, met een opzegtermijn, door middel van een ontslagvergunning, bijvoorbeeld bij:

 

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte (meer dan 2 jaar).

Ook hier moet er sprake zijn van een goed onderbouwd dossier. Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding voor de werknemer. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst plaatsvinden waarin het ontslag wordt geregeld.

* Opzegverboden voor de werkgever

In bepaalde gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst, ook al is er toestemming van het UWV, niet opzeggen:

 • In de eerste 2 jaar bij ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Tijdens dienstplicht (de opkomstplicht is afgeschaft);
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar  daarna);
 • Kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of het uitvoeren van werk hiervoor;
 • Vanwege ouderschapsverlof.

Deze ontslagbescherming geldt ook bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter; de zogenaamde reflexwerking (behoudens bijzondere omstandigheden).


ontslag advocaat amsterdam specialist adviesOntslagvergoeding

Onze ontslagspecialist Amsterdam adviseert als advocaat arbeidsrecht ook bij ontslagvergoedingen, ook wel gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of aan een werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen.

* Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn. Onze advocaat ontslagrecht berekent uw ontslagvergoeding.

* Billijke vergoeding

De billijke vergoeding bestaat sinds 2015 en kan door de kantonrechter aan een werknemer worden toegekend bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever. Bijvoorbeeld:

De bedragen lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaten arbeidsrecht adviseren u hier over.


Amsterdam advocaat arbeidsrecht ontslagVaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

De meeste geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsregeling). Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij een arbeidsgeschil, bijvoorbeeld na mediation. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en rechtsbijstand voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed.

* Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst

Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

 • de noodzaak en risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • postcontractuele bedingen (geheimhouding, concurrentiebeding)
 • fictieve opzegtermijn
 • ontslag tijdens ziekte
 • recht op een WW-uitkering

* Onderhandelen en inhoud vaststelingsovereenkomst

Onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam onderhandelt namens u over (onderdelen van) de vaststellingsovereenkomst om het beste resultaat te bereiken. Dat alles is ook mogelijk bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen. Bij een (goed) sociaal plan zijn kunnen de onderhandelingsmogelijkheden beperkt zijn omdat dit reeds is onderhandeld met de vakbonden.

* Ontslag in hoger beroep

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof kan op verzoek van werkgever of werknemer alsnog: ontbinding, herstel van de arbeidsovereenkomst, of een billijke vergoeding opleggen. De zaak wordt door het gerechtshof geheel opnieuw behandeld. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag in hoger beroep in het arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof optreden. Uiteraard heeft onze advocaat in Amsterdam de nodige ervaring met procedures in hoger beroep.


arbeidsrecht advocaat amsterdamKort geding en voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrechtjurist kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:


Advocaat arbeidsrecht voor werkgever en werknemer in Amsterdam

De positie van de werknemer in Nederland wordt door de wet behoorlijk goed beschermd, met name in het ontslagrecht en bij ziekte. Het beste voorbeeld is ons Burgerlijk Wetboek, waarin veel dwingend recht is neergelegd. In de arbeidsovereenkomst mag daar niet van worden afgeweken. Denk ook aan de Wet Minimumloon, Arbeidstijdenwet, Wet Werk en Zekerheid en Wet Poortwachter.

Arbeidsrechtelijk advies

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan uw juridische positie in het arbeidsrecht, voor werkgever en werknemer, op de voor u beste manier versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • het controleren of opstellen van uw contracten,
 • het voeren van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs.

 Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam juridisch advies ontslag advocaten advocatenkantoor werkgever werknemerContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

 

 
advocaat amsterdam