Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam
Arbeidsrecht advocaat in Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: ons advocatenkantoor is sinds 1997 specialist arbeidsrecht, met name in rechtshulp bij ontslag. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied. Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het geven van juridisch advies en het voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. De rechten en verplichtingen in het arbeidsrecht zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen, CAO en tal van wetten en jurisprudentie. Onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele regelgeving en staan vanuit Amsterdam landelijk werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij.

Specialisatie Arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in de volgende facetten van het arbeidsrecht:


advocaat arbeidsrecht amsterdam

Arbeidscontract – Arbeidsovereenkomst

Uiteraard stellen wij als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam arbeidscontracten op. Arbeidscontracten hebben een beschermende werking, zoals ontslagbescherming en doorbetaling van loon bij ziekte. Kenmerken van een arbeidscontract zijn: a. een gezagsverhouding (de werkgever mag de werknemer instructies geven) b. de werknemer ontvangt salaris; en c. de werknemer moet persoonlijk de werkzaamheden verrichten.

Sommige contracten die niet de naam arbeidsovereenkomst dragen, zoals die met een zelfstandig ondernemer (zzp of opdrachtovereenkomst) of een stageovereenkomst, kunnen ook onder de werking van de arbeidsovereenkomst vallen.

Veel voorkomende onderdelen van een arbeidscontract zijn: proeftijd, opzegtermijn, overuren, geheimhoudingsbeding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten, non-concurrentiebeding, verwijzing naar een handboek en ziekte. Onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam adviseren over alle soorten arbeidscontracten: bepaalde tijd, onbepaalde tijd en flexcontracten.


Ontslagspecialist Amsterdam

Ontslag van een werknemer betekent het einde van een arbeidscontract. Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht en de meeste gerechtelijke procedures gaan over ontslag. U kunt zich als werkgever of werknemer over uw rechten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslagspecialist in Amsterdam.

Er zijn diverse mogelijkheden om via een ontslagadvocaat een arbeidscontract met een werknemer te beëindigen. Dat kan op vrijwillige basis (vaststellingsovereenkomst, opzeggen), door het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd, ontslag in de proeftijd of door het voeren van een ontslagprocedure.

arbeidsrecht advocaat AmsterdamOntslag: opzegging / beëindigen arbeidscontract

Als ontslag niet in overleg kan worden geregeld, dan kan werkgever (of werknemer) ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. Welke instantie over ontslag beslist, is afhankelijk van de aan te voeren ontslagreden. Wij geven als ontslagspecialist in Amsterdam juridisch advies over alle vormen van ontslag en opzegging:

Ontslag op staande voet

Een werknemer ontslaan op staande voet op het werk kan bij een dringende reden, bijvoorbeeld een ernstig verwijt bij fraude of werkweigering. Bij ontslag op staande voet eindigt het arbeidscontract direct, zonder opzegtermijn. Meestal wordt eerst mondeling op staande voet ontslag gegeven en dit ontslag vervolgens bevestigd in een ontslagbrief. De werknemer heeft bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet geen recht op WW.

 • Het arbeidsrecht stelt hoge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet: een dringende reden wordt niet snel aangenomen;
 • Wij kunnen als advocaat arbeidsrecht Amsterdam namens de ontslagen werknemer in een procedure een loonvordering instellen, of namens de werkgever verweer voeren in de ontslagprocedure;
 • Bij een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan de kantonrechter de werkgever een billijke schadevergoeding (ontslagvergoeding) opleggen.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van werkgever of werknemer ontbinden. Dat gebeurt in een procedure bij de rechtbank middels een door een ontslagadvocaat of jurist ingediend verzoekschrift. De rechter kan uitsluitend ontslag verlenen op de gronden die het arbeidsrecht noemt. Ontslag bij de kantonrechter is mogelijk bij de volgende redelijke gronden:

UWV en ziekte

 1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning aan de werkgever heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn, afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Scholing en ander werk is niet mogelijk;

Persoonlijke ontslagredenen

 1. Disfunctioneren – onvoldoende functioneren: als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid is geboden om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 2. Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan redelijke voorschriften, waarschuwingen negeren, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie etc.;
 3. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 4. Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 5. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).

Ontbindingsverzoek

Een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moet goed voorbereid en gemotiveerd zijn. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in arbeidszaken en kan u hierbij adviseren. De werkgever moet bewijzen dat eerst geprobeerd is om de relatie te verbeteren, of om de werknemer bij te sturen (verbetertraject). Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. In geval van ontbinding van het arbeidscontract kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). Er moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de kantonrechter het arbeidscontract kan ontbinden. Neem contact op met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor hulp en tips bij een (dreigende) ontslagprocedure.

Ontbinding arbeidscontract op verzoek van de werknemer

In bepaalde gevallen kan ook de werknemer ontbinding aanvragen (of ontslag nemen op staande voet) bijvoorbeeld als het salaris door de werkgever niet wordt voldaan.

advocaat arbeidsrecht amsterdam Reorganisatie, langdurige ziekte en boventalligheid

Ook vanwege redenen die niet gelegen zijn in persoonlijke omstandigheden, kunnen wij als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam namens de werkgever ontslag aanvragen. Het gaat dan om ontslag na een lange periode van ziekte waarbij herstel niet valt te verwachten, of om economische redenen. De werkgever verzoekt het UWV dan om een ontslagvergunning. Met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid van meer dan 2 jaar).

Ook hier moet er sprake zijn van een goed opgebouwd dossier. Het afspiegelingsbeginsel moet in acht worden genomen en er moet worden aangetoond dat de werknemer niet herplaatsbaar is. Na het ontslag mag gedurende een bepaalde termijn geen personeel voor dezelfde functie worden aangenomen. Bij ontslag door opzegging heeft de werknemer recht op de transitievergoeding.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan ook via een vaststellingsovereenkomst plaatsvinden, waarin het ontslag met wederzijds goedvinden wordt geregeld, zodat de procedure bij het UWV (en mogelijk een later vervolg bij de kantonrechter) overbodig is. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam staat werkgevers en werknemers bij in de ontslagprocedure bij het UWV.

Opzegverboden voor de werkgever (ontslagbescherming)

In bepaalde gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst, ook al is er toestemming van het UWV, volgens het arbeidsrecht niet opzeggen:

 • In de eerste 2 jaar bij ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Tijdens dienstplicht (alleen de opkomstplicht is afgeschaft);
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar  daarna);
 • Kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of het uitvoeren van werk hiervoor;
 • Vanwege ouderschapsverlof.

Deze ontslagbescherming geldt ook bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter; de zogenaamde reflexwerking (behoudens bijzondere omstandigheden).


advocaat arbeidsrecht amsterdamOntslagvergoeding in het arbeidsrecht

Onze ontslagspecialist Amsterdam adviseert als advocaat arbeidsrecht werkgevers en werknemers bij ontslagvergoedingen, ook wel gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of aan een werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Dat kan als de rechter geen ernstig verwijt maakt aan de werknemer. De ontslagvergoeding bestaat uit een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor de werknemer berekenen en bij verzoekschrift aanvragen. Een ontslagvergoeding kan ook worden overeengekomen bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) of bij opzegging van een arbeidscontract.

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris meetellen. De werknemer moet minimaal twee jaar in dienst zijn. Onze advocaat ontslagrecht adviseert over de ins en outs van de ontslagvergoeding.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding bestaat sinds 2015 en kan door de kantonrechter worden toegekend in ontslagzaken bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld bij:

De bedragen lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. De kantonrechter moet de grondslag en de berekening van de billijke vergoeding goed motiveren in de uitspraak. Onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam adviseren u hier over.


advocaat arbeidsrecht amsterdamVaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract is vaak de beste en snelste oplossing bij een arbeidsconflict, bijvoorbeeld na mediation. De meeste geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsregeling). Er hoeft dan geen procedure meer te worden gevoerd. Onze ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst en het recht op WW. De kosten van juridisch advies en rechtsbijstand aan de werknemer worden vrijwel altijd vergoed, dit om problemen na het ontslag te voorkomen.

Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst

Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam stellen wij vaststellingsovereenkomsten op. Ook geven onze advocaten arbeidsrecht voorlichting en advies over de de vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst waaronder:

Onderhandelen en inhoud van de vaststelingsovereenkomst

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht Amsterdam onderhandelt als nodig over (onderdelen van) de vaststellingsovereenkomst om het beste resultaat te bereiken. Dat is ook mogelijk bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen.

Ontslag in hoger beroep

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken) en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof behandelt het ontslag opnieuw. Het hof kan alsnog: ontbinding van het arbeidscontract, herstel van de arbeidsovereenkomst, en/of een billijke vergoeding opleggen. Alleen een advocaat is bevoegd om in hoger beroep bij het gerechtshof op te treden. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam hebben ruime ervaring met het voeren van ontslagprocedures in hoger beroep. In geval van cassatie verwijzen wij door naar een deskundige cassatie-advocaat.


advocaat arbeidsrecht amsterdamKort geding en voorlopige voorziening in het arbeidsrecht

In urgente gevallen is in arbeidszaken een spoedprocedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer (althans voorlopig) te beëindigen. Een zitting vindt binnen een aantal weken plaats en de uitspraak volgt snel. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kunt u inschakelen voor een kort geding of voorlopige voorziening bij de kantonrechter, bijvoorbeeld bij:


Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam: het beste advies voor werkgever en werknemer

De werknemer in Nederland wordt goed beschermd door het ontslagrecht en bij ziekte. Het Burgerlijk Wetboek kent veel dwingend recht. De arbeidsovereenkomst mag niet ten nadele van de werknemer van de wet afwijken. Ook de Wet Minimumloon, Arbeidstijdenwet, Wet Werk en Zekerheid en Wet Poortwachter bevatten beschermende bepalingen van dwingend recht. Daarnaast geldt het beginsel van goed werkgeverschap en goed werkgeverschap.

Onze advocaten in Amsterdam zijn goed ingevoerd in het arbeidsrecht. Wij kunnen uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken door:

 • een dossier op te bouwen,
 • afspraken goed vast te leggen,
 • het controleren en opstellen van arbeidscontracten,
 • behulpzaam zijn bij een interne klachtprocedure.

Advocaat Arbeidsrecht AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Juridische nieuws van onze advocaten

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam