Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam advocaat arbeidsrecht amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht Amsterdam is advocatenkantoor WS Advocaten sinds 1997 specialist in arbeidsconflict en ontslag. Onze ervaren arbeidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Vanuit Amsterdam staan wij werkgevers en werknemers bij in alles wat te maken heeft met arbeidsrecht en ontslag. Arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd en dynamisch rechtsgebied. De rechten en verplichtingen in het arbeidsrecht zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen, CAO en tal van (nieuwe) wetten en jurisprudentie, waardoor de regels van het arbeidsrecht voortdurend veranderen. Daarom zijn de advocaten en arbeidsjuristen van onze sectie arbeidsrecht op de hoogte van de meest actuele regelgeving.

Specialisaties arbeidsrecht

Arbeidsrecht is niet iets wat je als advocaat ‘er even bij’ doet. Daarvoor is het arbeidsrecht te uitgebreid en ingewikkeld. Onze advocaat arbeidsrecht en juristen in Amsterdam adviseren werkgevers en werknemers op de volgende gebieden:

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werkgever

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werknemer

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Ontslagspecialist in Amsterdam: rechtshulp bij ontslag

Wanneer wij als advocaat arbeidsrecht gerechtelijke procedures voeren gaat dat meestal over een arbeidsconflict, ontslag krijgen of geven. Of over onderdelen van een arbeidscontract, zoals een non-concurrentiebeding. Onze ontslagspecialist in Amsterdam licht werkgevers en werknemers graag voor over zowel de rechten als plichten bij een mogelijk (dreigend) ontslag als de gevolgen daarvan.

Om een arbeidscontract te beëindigen of ontslag aan te vechten, kunt u het beste een ervaren ontslagadvocaat inschakelen. Ontslagen worden kan ook met een vaststellingsovereenkomst, onderhandelen, opzeggen, of het niet verlengen van een contract alsmede in de proeftijd. 

Als ontslag in overleg niet mogelijk of wenselijk is, kan werkgever (of werknemer) ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. Dat heet de preventieve ontslagtoets. Welke instantie over de ontslagaanvraag beslist, is afhankelijk van de ontslagreden. Wij geven als ontslagspecialist in Amsterdam juridisch advies bij alle vormen van ontslag:

Arbeids- en ontslagzaken behandeld door WS Advocaten arbeidsrecht in Amsterdam

Ter illustratie een aantal op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken waarin cliënten in arbeidszaken met succes zijn bijgestaan door onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam mr. P.Chr. Snijders.

Ontslag regelen: vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Verreweg de beste en snelste vorm van ontslag is een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract, bijvoorbeeld als ontslagregeling na mediation. Een ontslagprocedure bij rechtbank of UWV is daardoor niet meer nodig. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over alle in aanmerking komende onderdelen van een vaststellingsovereenkomst:

De werkgever vergoedt vrijwel altijd onze kosten van juridisch advies en rechtsbijstand over een vaststellingsovereenkomst. Dit om achteraf problemen over de vaststellingsovereenkomst te voorkomen; kortom ons advies bij het controleren van een vaststellingsovereenkomst is dan gratis.

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Ontslag op staande voet

Een werknemer ontslaan op staande voet kan wegens een dringende reden, zoals fraude of werkweigering. Bij ontslag op staande voet eindigt het arbeidscontract direct, zonder opzegtermijn. Een op staande voet ontslagen werknemer heeft geen recht op een WW uitkering. Meestal geeft de werkgever eerst mondeling ontslag op staande voet, om dit vervolgens te bevestigen in een ontslagbrief aan de ontslagen werknemer.

 • Omdat het arbeidsrecht hoge eisen stelt aan ontslag op staande voet, zal de rechter een dringende reden niet al te snel mogen aannemen;
 • Wij kunnen als advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij ontslag op staande voet namens een ontslagen werknemer een loonvordering instellen. Ook kunnen wij namens de werkgever verweer voeren in de ontslagprocedure;
 • de kantonrechter kan de werkgever een billijke schadevergoeding (ontslagvergoeding) opleggen als de werknemer ten onrechte is ontslagen.

Ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter 

De kantonrechter kan een arbeidscontract ook ontbinden. Hiervoor voeren wij als ontslagadvocaat regelmatig procedures bij de rechtbank, bij de kantonrechter in Amsterdam of elders. De kantonrechter kan ontslag geven op de gronden die het arbeidsrecht noemt. In het algemeen zijn dit echter minder ernstige gronden dan bij een ontslag op staande voet.

Ontslag krijgen van de kantonrechter is mogelijk bij de volgende (redelijke) gronden of een combinatie daarvan.

 • Als het UWV de werkgever een ontslagvergunning weigert;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt. De werknemer is binnen 26 weken niet normaal inzetbaar. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (productiviteit en winstgevendheid) en is niet te wijten aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Scholing en ander werk is niet mogelijk.
 • Disfunctioneren. Onvoldoende functioneren. De werkgever moet aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor zijn werk en bovendien moet werknemer ruimte hebben om zich te verbeteren (verbetertraject). Eenverbetertraject moet een bepaalde periode duren. Er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen. Zodanig ernstig gedrag dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan laten voortduren. Voorbeeld: alcohol of drugs op het werk, vaak te laat komen of negatieve uitlatingen. Ook: zich niet houden aan voorschriften, bijvoorbeeld waarschuwingen negeren of niet meewerken aan re-integratie bij ziekte;
 • Werkweigering wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding. Een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen. De verstoring is bovendien zo ernstig en duurzaam dat herstel niet mogelijk is;
 • Overige gronden (voor o.a. directeuren, voetbaltrainers en managers).

Extra ontslaggrond: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren. Zo kan een werkgever alsnog tot ontslag komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst echt niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter aan de werknemer een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. De bijkomende vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Arbeidscontract ontbinden wegens wanprestatie

Tevens is ontbinding wegens wanprestatie mogelijk, bijvoorbeeld als men een essentiële verplichting uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt, zoals bij werkweigering of het niet betalen van salaris.

Behalve als werkgever kan men ook als werknemer ontbinding aanvragen (of ontslag nemen op staande voet), bijvoorbeeld als de werkgever het salaris niet betaalt.

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij kan de rechter een opzegtermijn en ontslagvergoeding vaststellen (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). Wij zijn u behulpzaam bij het opbouwen van een goed dossier in ontbindingszaken.

Ontslag bij het UWV aanvragen: reorganisatie, langdurige ziekte en boventalligheid

Behalve bij de kantonrechter voeren wij als advocaat arbeidsrecht Amsterdam ook ontslagprocedures bij het UWV, bijvoorbeeld In geval van ziekte waarbij geen herstel mogelijk is, of wegens bedrijfseconomische redenen. In het algemeen heeft een werknemer bij ontslag na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding. Het UWV kan op verzoek van een advocaat aan een werkgever een ontslagvergunning verstrekken. Met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn kan de werkgever de arbeidsovereenkomst dan opzeggen. Dat kan bij:

UWV en het afspiegelingsbeginsel bij ontslag

Bij ontslag via het UWV moet het afspiegelingsbeginsel in acht worden genomen en tevens moet de werkgever aantonen dat de werknemer niet herplaatsbaar is. Na het verleende ontslag mag de werkgever voorlopig geen personeel meer voor dezelfde functie aannemen. Na de opzegging heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kunnen onze advocaten soms het beste regelen met een vaststellingsovereenkomst. Daarin kan men de gevolgen van het ontslag met wederzijds goedvinden afspreken. De procedure bij het UWV (en mogelijk beroep bij de kantonrechter) is dan niet meer nodig. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft de nodige ervaring met ontslagprocedures bij het UWV.

advocaat arbeidsrecht amsterdamOpzegverboden voor de werkgever (ontslagbescherming)

In bepaalde gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst volgens het arbeidsrecht niet opzeggen, ook al is er toestemming van het UWV (opzegverbod):

 

 • Tijdens de eerste 2 jaar bij ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Tijdens dienstplicht;
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar daarna);
 • Bij een kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond ofwel het uitvoeren van werk hiervoor;
 • Vanwege ouderschapsverlof.

Deze ontslagbescherming geldt ook bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter. Dat heet de reflexwerking (behoudens bijzondere omstandigheden).

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: juridisch advies bij een ontslagvergoeding

Onze ontslagspecialist Amsterdam adviseert als advocaat arbeidsrecht werkgevers en werknemers bij ontslagvergoedingen. Dit heet ook wel gouden handdruk of afkoopsom. De kantonrechter kan bij ontslag aan de werknemer deze ontslagvergoeding toekennen. Dat kan alleen als de rechter de werknemer geen ernstig verwijt maakt over het ontslag. De ontslagvergoeding bestaat uit:

De advocaat arbeidsrecht van ons kantoor in Amsterdam berekent niet alleen de ontslagvergoeding, ook procederen wij over de (hoogte van de) ontslagvergoeding. Een transitievergoeding kan men ook afspreken bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

advocaat arbeidsrecht amsterdam bij ontslag

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris meetellen. De werknemer moet hiervoor minimaal twee jaar in dienst zijn maar dat verandert per 1 januari 2020. Onze advocaat ontslagrecht adviseert u over alle ins en outs van een ontslagvergoeding.

De billijke vergoeding

De billijke vergoeding bestaat sinds 2015. Voorheen gold de kantonrechtersvergoeding. De kantonrechter kan een werkgever een billijke vergoeding opleggen in ontslagzaken, wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, in het bijzonder bij:

De bedragen aan schadevergoeding lopen per geval uiteen. De kantonrechter moet de de billijke vergoeding goed motiveren in de uitspraak.

Onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam geven juridisch advies over (de hoogte van) de billijke ontslagvergoeding.

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij ontslag in hoger beroep

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk, zowel bij de kantonrechter (in UWV zaken) als het gerechtshof (in ontslagzaken). Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam hebben ruime ervaring met het voeren van ontslagprocedures in hoger beroep.

Het gerechtshof behandelt het ontslag opnieuw. Het hof kan dus niet alleen ontbinding van het arbeidscontract of herstel van de arbeidsovereenkomst, maar ook een billijke vergoeding opleggen. Alleen een advocaat mag in hoger beroep bij het gerechtshof optreden.

Daarna is nog beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Wij hebben goede relaties met een deskundige cassatieadvocaat voor arbeidsrechtszaken in Den Haag.

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in ontslagzaken. Neem tijdig contact met een van onze advocaten arbeidsrecht op voor hulp en tips bij een (dreigende) ontslagprocedure.

advocaat arbeidsrecht amsterdam ontslag

Kort geding en een voorlopige voorziening bij de kantonrechter in het arbeidsrecht

In urgente gevallen is een kort geding in het arbeidsrecht de beste mogelijkheid om een arbeidsconflict te beëindigen. Een voorlopige voorziening vindt binnen een aantal weken plaats en de uitspraak volgt snel. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kunt u inschakelen voor een kort geding of voorlopige voorziening bij de kantonrechter, bijvoorbeeld bij:

arbeidsrecht advocaat ontslag amsterdamJuridisch advies bij het opstellen van een arbeidscontract – arbeidsovereenkomst

Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam stellen wij arbeidscontracten -op maat- op die aan de nieuwste eisen voldoen. In een arbeidscontract komt veel aan de orde. Denk aan de proeftijd, opzegtermijn, overuren, geheimhouding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten, non-concurrentiebeding, verwijzing naar een handboek en ziekte.

De aangewezen advocaat arbeidsrecht van ons advocatenbureau geeft juridisch advies over alle soorten arbeidscontracten, bijvoorbeeld over een contract voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of flexcontract. Tevens geven wij juridisch advies over handboeken, gedragsregels en andere bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.

Tenslotte adviseert de arbeidsadvocaat over contracten die niet de naam arbeidsovereenkomst dragen maar onder de werking van de arbeidsovereenkomst kunnen vallen, zoals die met een zelfstandig ondernemer (zzp of opdrachtovereenkomst) of een stageovereenkomst.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: het beste advies voor werkgevers en werknemers

Aangezien onze advocaten in Amsterdam uitstekend zijn ingevoerd in het arbeidsrecht, kunnen wij uw juridische positie in het arbeidsrecht niet alleen met dossieropbouw versterken, maar ook met het vastleggen van afspraken, controleren en opstellen van arbeidscontracten of behulpzaam zijn bij een interne klachtprocedure.


Advocaat Arbeidsrecht AmsterdamAdvocaat arbeidsrecht Amsterdam: contact met een ervaren specialist in arbeidszaken

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een specialist arbeidsrecht en ontslagrecht? Bel voor juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam. Onze lijnen zijn kort en onze tarieven zijn scherp.

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (55 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...

 

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam