Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam staat voor snelle hulp en juridisch advies van een ervaren advocaat bij een arbeidsgeschil of ontslag. Onze specialisten arbeidsrecht geven sinds 1997 betrouwbaar advies in alle arbeidszaken. Van arbeidscontract tot arbeidsgeschil en van ziekte tot ontslag op staande voet. De rechten en plichten in het arbeidsrecht veranderen snel door nieuwe rechtspraak en arbeidswetten. Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is altijd op de hoogte van de juridische actualiteit in het arbeidsrecht. 


Arbeidsrecht advocaat Amsterdam adviseert bij arbeidsconflicten en ontslag

Arbeidsconflicten oplossen kun u het beste overlaten aan een specialist arbeidsrecht. Dagelijks staan onze advocaten en arbeidsjuristen werkgevers en werknemers efficiënt bij in arbeidszaken. U kunt bij WS Advocaten Amsterdam terecht voor arbeidsrechtelijk advies over:

Heeft u snel juridisch advies nodig? Een afspraak op korte termijn op ons kantoor in Amsterdam is altijd mogelijk.


Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werkgever

Direct naar advocaat arbeidsrecht Amsterdam werknemer

juridisch advies ontslagrecht arbeidsjurist


Specialist in ontslag

Niet alle advocaten in Amsterdam zijn zoals wij gespecialiseerd in ontslag. Ontslag krijgen of ontslagen worden heeft echter ingrijpende gevolgen. Daarom is ontslag een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Er zijn veel regels over ontslag. Wanneer mag een werkgever iemand ontslaan en wat is een goede ontslagreden? Hoe bouw je een sterk en compleet ontslagdossier op? Waar focust een rechter op als een medewerker is ontslagen?

Met meer dan 20 jaar ervaring ervaring in ontslagprocedures staan de advocaten arbeidsrecht van WS Advocaten voor u klaar bij (dreigend) ontslag, bijvoorbeeld na een arbeidsgeschil of disfunctioneren. De ingeschakelde ontslagspecialist geeft u helder en praktisch advies over alle rechten en plichten bij ontslag. In een rechtszaak bij de kantonrechter of het gerechtshof zullen wij als betrokken advocaat het ontslag voor u aanvechten.


Ontslag aanvechten

Al sinds 1997 zijn de de juridisch adviseurs van WS Advocaten ontslagspecialist in Amsterdam. Onze arbeidsrecht advocaten komen op voor werkgevers of werknemers in geval van:


Ontslaan met wederzijds goedvinden: vaststellingsovereenkomst 

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract (ontslagregeling met instemming), is de beste manier om ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. Bijvoorbeeld na mediation of reorganisatie. De juristen van WS Advocaten Amsterdam onderhandelen dagelijks over de ontslagvoorwaarden en leggen de ontslagregeling vast in een bindend contract. Zo’n compromis in onderling overleg is aantrekkelijk, omdat een ontslagprocedure bij rechtbank of UWV niet nodig is. Bel ons zodra u een ontslagbrief heeft gekregen. Dan zorgen onze arbeidsrecht advocaten  voor de best haalbare ontslagregeling. Wij weten immers wat voor u belangrijk is, zoals:


advocaat amsterdam werkgever ontslagrecht

Ontslag op staande voet als ultieme maatregel

Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan om een dringende reden. Het moet dan wel vaststaan dat het gaat om grensoverschrijdend gedrag zoals fraude, intimidatie, fysiek geweld of werkweigering. Of doorgaan met misdragingen na een officiële waarschuwing. Het gedrag van de ontslagen werknemer moet voldoende ernstig verwijtbaar zijn, zoals bij diefstal onder werktijd.

Neem bij ontslag op staande voet geen risico en schakel meteen een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam in. Dan kunnen onze deskundigen het ontslag op staande voet bij de rechter gegarandeerd op tijd, uiterlijk binnen 2 maanden, aanvechten. Het arbeidscontract eindigt immers door de ontslagbrief of mail direct, zonder opzegtermijn. Alleen de rechter kan deze opzegging op verzoek van een arbeidsjurist ongedaan maken.

Als u verwijtbaar werkloos bent heeft u geen recht op een WW uitkering. 

 • het arbeidsrecht stelt strenge eisen aan ontslag op staande voet en daarom wijzen kantonrechters ontslag op staande voet regelmatig af; 
 • bovendien kan de kantonrechter bij bewezen onterecht ontslag een billijke schadevergoeding opleggen aan de werkgever;
 • bij ontslag op staande voet kan onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam een loonvordering instellen.
 • Vaak is bij ontslag op staande voet nog een vaststellingsovereenkomst mogelijk waardoor u recht krijgt op WW.

Beëindigen arbeidscontract door de kantonrechter 

Iedereen moet zich houden aan de verplichtingen uit het arbeidscontract of de CAO. Maar wat als een personeelslid na een waarschuwing zich toch verwijtbaar gedraagt of ondanks een verbetertraject disfunctioneert? De kantonrechter, als exclusieve arbeidsrechter, kan op verzoek van een arbeidsrechtadvocaat een arbeidscontract dan ontbinden. De rechter bepaalt dan de einddatum van het contract en kan een ontslagvergoeding toekennen. 

De 5 ontslaggronden in het arbeidsrecht

Onze ontslagexperts staan u bij als er sprake is van de in de wet genoemde ontslaggronden:

 • vaak ziek zijn;
 • disfunctioneren: na een functioneringsgesprek, functiewijziging of een slechte beoordeling blijkt de werknemer ongeschikt, of haalt de targets niet, ook niet na een verbetertraject
 • Verwijtbaar handelen zoals alcohol of drugs op het werk, te laat komen, niet meewerken aan re-integratie en vergelijkbare overtredingen;
 • Verstoorde arbeidsverhouding: een ernstige vertrouwensbreuk of conflict op het werk met een collega of leidinggevende, waarbij overplaatsing dit niet oplost. 
 • Speciale gronden (voor o.a. directeuren en managers) of een combinatie.

De ontslagprocedure bij de rechter verloopt als volgt: na een verzoekschrift en verweerschrift volgt een mondelinge zitting bij de kantonrechter. De advocaten voeren dan het woord en de rechter zal vragen stellen. De griffier maakt een verslag van de zitting. Soms treft de rechter met medewerking van de advocaten een schikking. Lukt dat niet, dan doet de rechtbank uitspraak (in een beschikking). Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open.

Voor juridisch advies en betrouwbare bijstand in de ontbindingsprocedure kunt u een beroep doen op de jarenlange kennis en ervaring van onze arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam. 


Ontslag via het UWV: reorganisatie, langdurige ziekte of boventalligheid

Ook voor een ontslagzaak bij het UWV kunt u terecht bij de advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht Amsterdam. Om bepaalde fundamentele redenen mag een werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wegens corona. Een advocaat kan namens de werknemer in deze ontslagprocedure schriftelijk verweer voeren. Soms volgt er een zitting bij het UWV. Geeft het UWV de ontslagvergunning af (meestal binnen 6 weken), dan mag de werkgever met de wettelijke opzegtermijn het arbeidscontract opzeggen. 

WS Advocaten Amsterdam geeft advies bij ontslag door het UWV wegens:


Voorwaarden voor een ontslagvergunning

Aan toestemming voor ontslag stelt het UWV bepaalde eisen. Zo moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel (last in first out) toepassen. Ook moet de werkgever proberen om de werknemer nog te herplaatsen. Na ontslag mag de werkgever voorlopig geen personeel voor dezelfde functie aannemen. Een door het UWV ontslagen medewerker heeft recht op een transitievergoeding.

Veel werkgevers geven echter de voorkeur aan een vaststellingsovereenkomst in plaats van een ingewikkelde procedure bij het UWV.


advocaat ontslagen worden juristGeen ontslag ondanks toestemming 

Volgens het arbeidsrecht mag een werkgever niet iedereen ontslaan, ook al is er een ontslagvergunning van het UWV. Het arbeidsrecht verbiedt werkgevers om werknemers te ontslaan bij:

 • Eerste 2 jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Dienstplicht;
 • Lidmaatschap of kandidaat van OR of vakbond;
 • Ouderschapsverlof.

Ook de kantonrechter houdt zich in ontslagzaken aan dit opzegverbod.

Het loont dus de moeite om aan onze gespecialiseerde arbeidsjurist te vragen of ontslag in alle gevallen is toegestaan.


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: belangrijke tips bij ontslagvergoedingen

Meestal krijgt een ontslagen werknemer geld mee. De ingeschakelde advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert daarom niet alleen over ontslag, maar ook over diverse ontslagvergoedingen. 


ontslag staande voet amsterdam jurist

Transitievergoeding, billijke vergoeding of aanzegvergoeding 

Mocht u ontslag krijgen dan adviseren onze arbeidsrechtjuristen over:

Omdat een ontslagvergoeding in elk geval weer anders is, zal WS Advocaten Amsterdam u advies op maat geven over de afkoopsom bij ontslag.

Billijke vergoeding

De belangrijkste (en vaak hoogste) vergoeding is de billijke vergoeding. Bij ernstig verwijtbaar gedrag moet de werkgever deze billijke vergoeding betalen aan een ontslagen werknemer. De rechter bepaalt de hoogte van deze ontslagvergoeding. Omdat de rechter bij ontslag met allerlei factoren rekening houdt, is advies van een ervaren arbeidsrecht advocaat hier noodzakelijk. Immers, de bedragen aan ontslagvergoeding lopen behoorlijk uiteen.

Wanneer kan de rechter een billijke vergoeding opleggen? Bijvoorbeeld bij:

Aanzegvergoeding 

Heeft u tijdelijk contract dat afloopt, dan moet de werkgever u schriftelijk informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Zo niet, dan moet de werkgever een aanzegvergoeding betalen. Deze bedraagt een maand salaris of een deel daarvan.

Transitievergoeding

Een ontslagen werknemer heeft vrijwel altijd recht op de wettelijke transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Voor het berekenen van de transitievergoeding tellen niet alleen de dienstjaren (arbeidsverleden, dus het aantal maanden) en het salaris mee, maar ook de 13e maand en bonussen.

De transitievergoeding is ook verschuldigd als een contract niet wordt verlengd. Ook bij een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding gebruikelijk. Laat u zich ook hier goed voorlichten door onze advocaat.

Voor het vragen van zowel de billijke vergoeding, de transitievergoeding als de aanzegvergoeding, gelden strakke termijnen waar onze arbeidsrechtadvocaten u graag over informeren. 


jurist Amsterdam is specialist ontslag arbeidsrecht

Ontslag in hoger beroep

Niet elke rechtszaak eindigt bij de kantonrechter. Soms is het nodig dat het gerechtshof Amsterdam of elders de ontslagzaak opnieuw behandelt. Onze arbeidsrecht advocaten hebben veel ervaring met ontslagzaken, ook in hoger beroep. Alleen een arbeidsrecht advocaat (dus geen jurist of een rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij) mag een werkgever of werknemer bij het gerechtshof in hoger beroep bijstaan. 

Neem op tijd contact op met onze arbeidsrecht specialist voor tips en hulp bij ontslag. 


Uitstekende resultaten van onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Hieronder enkele uitspraken van rechtspraak.nl waarin de advocaat arbeidsrecht Amsterdam cliënten met succes heeft bijgestaan: 


amsterdam dreigend ontslag krijgen wat nu

Spoed? Kort geding (voorlopige voorziening) in het arbeidsrecht

Een kort geding bij de kantonrechter is vaak de beste oplossing als er haast is geboden. Dus ook voor spoedkwesties die niet kunnen wachten, kunt u een beroep doen op de advocaat arbeidsrecht Amsterdam, zoals bij geschillen over:

Met een voorlopige voorziening heeft onze expert arbeidsrecht snel een bindende uitspraak in handen.


beste specialist arbeidsrechtOpstellen van arbeidscontracten 

Werkgevers vragen ons om waterdichte arbeidscontracten op te stellen, of aan te passen, zodat die aan de nieuwste eisen voldoen. Ook vragen werknemers onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam om hun arbeidsovereenkomsten te checken. Onze specialisten geven hen juridisch advies over proeftijd, opzegtermijn, overuren, geheimhouding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten en concurrentiebeding.

De aangewezen advocaat arbeidsrecht adviseert niet alleen over tijdelijke contracten (voor bepaalde tijd zoals een jaarcontract) of onbepaalde tijd (vast contract) maar ook over flexcontracten. Daarnaast geven wij gedegen juridisch advies over handboeken, gedragsregels en andere belangrijke bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.

Tenslotte adviseert de arbeidsadvocaat van WS Advocaten Amsterdam over contracten die (mogelijk) onder de werking van de arbeidsovereenkomst vallen, zoals die met een zelfstandig ondernemer (ZZP of opdrachtovereenkomst, freelancer) of stageovereenkomst.


Advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor het beste advies 

Omdat onze advocaten arbeidsrecht uitstekend zijn ingevoerd in de wet en jurisprudentie, kunnen wij de kansen van werkgever of werknemer goed inschatten. Dat doen we met optimale dossieropbouw, het controleren of het verbeteren van contracten en andere arbeidsrechtelijke stukken.

Het opbouwen van een goed dossier voor ontslagzaken is een van de specialiteiten die wij als advocaat arbeidsrecht Amsterdam aanbieden.


advocaat Arbeidsrecht Amsterdam

Bel direct met een Amsterdamse arbeidsrecht advocaat 

Zoekt u betrokkenheid en een professioneel persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslagrecht? Bel voor betaalbaar juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

 

Wat moet ik doen bij ontslag?

Onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert u om niet zonder meer akkoord te gaan met ontslag. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of ontslag terecht is of niet, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Soms geeft de rechter zelf ontslag (ontbindt het arbeidscontract) of geeft het UWV toestemming voor ontslag. In ontslagprocedures is het verstandig om zich te laten vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Ga dus nooit zomaar akkoord met ontslag en laat u zich eerst goed juridisch voorlichten, bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of een goede ontslagdeal. Soms heeft ontslag aanvechten minder zin, zoals bij ontslag in de proeftijd of als een tijdelijk contract afloopt. Maar wel is er soms recht op een ontslagvergoeding.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Met een beëindigingsovereenkomst sluit u een contract met de werkgever over ontslag. U neemt dan ‘vrijwillig’ ontslag, maar hebt pas recht op WW als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV. In deze overeenkomst maakt u samen met de werkgever afspraken zoals de datum waarop uw arbeidscontract eindigt, over een ontslagvergoeding en een getuigschrift. Laat bij beëindiging het contract altijd vooraf juridisch controleren of laat een advocaat arbeidsrecht namens u onderhandelen over een goede ontslagdeal. Bijna altijd is dat gratis omdat de werkgever de kosten vergoedt.

Moet een werkgever altijd salaris betalen?

In sommige gevallen mag een werkgever het salaris (loon) stopzetten. Bijvoorbeeld als u met een 0 uren contract niet wordt opgeroepen. Of als u de regels bij ziekte niet opvolgt. Ook als u weigert om te werken, mag de werkgever salaris inhouden: geen arbeid, geen loon. In andere gevalen moet de werkgever het loon doorbetalen, zoals bij ziekte en ook als het niet uw schuld is dat u niet kunt werken, zoals door corona. Bij achterstallig salaris kunt u het beste contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat.

Wat kost een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam?

Dat hangt af van uw financiële situatie en of u werkgever of werknemer bent. Ons uurtarief voor particulieren start bij € 195,00 ex BTW, voor werkgevers € 210,00 ex BTW. Voor werknemers met weinig inkomen kunnen wij gefinancierde rechtshulp aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en gaat het om een gerechtelijke procedure, dan mag u uw eigen advocaat uitkiezen. Bij vaststellingsovereenkomsten betaalt de werkgever gewoonlijk een bijdrage aan de advocaatkosten. Als een zaak overzichtelijk is kunnen we een prijsafspraak met u maken. Wint u een rechtszaak, dan moet de wederpartij vaak een deel van de kosten vergoeden.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht zijn alle regels die gelden tussen werkgever en werknemer. Die zijn te vinden in uw arbeidscontract maar ook in de CAO. Daarnaast zijn allerlei wetten op arbeidsverhoudingen van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Tenslotte stellen rechters ook regels vast in de rechtspraak waar iedereen zich aan moet houden: jurisprudentie.

Wanneer heb ik een advocaat arbeidsrecht nodig?

Vergis je niet, het arbeidsrecht is behoorlijk ingewikkeld voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft. Neem de termijnen waarbinnen u een gerechtelijk stuk moet hebben ingediend of hoe je een verzoekschrift of verweerschrift opstelt, of een ontslagbrief, laat staan een arbeidscontract, dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiervoor is een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam de aangewezen deskundige. Veel arbeidsrechtelijke problemen zijn al met een simpel belletje, een check of een gesprek te voorkomen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam