Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

advocaat arbeidsrecht amsterdam beste niche
Arbeidsrecht advocaat in Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is ons advocatenkantoor sinds 1997 specialist arbeidsrecht, met name op het gebied van rechtshulp bij ontslag. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het geven van juridisch advies en het voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied. De rechten en verplichtingen zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen, CAO en tal van wetten en jurisprudentie. Onze advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie en staan vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden (landelijk) bij. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht:


arbeidsrecht advocaat amsterdam beste

Arbeidscontract – Arbeidsovereenkomst

Niet alle contracten vallen onder de beschermende werking van het arbeidsrecht. Een contract moet voldoen aan de volgende voorwaarden om als arbeidsovereenkomst te worden gekwalificeerd: een gezagsverhouding (de werkgever mag de werknemer instructies geven) de werknemer ontvangt salaris; de werknemer moet persoonlijk de werkzaamheden verrichten. Daarmee onderscheidt de arbeidsovereenkomst zich van de opdrachtovereenkomst.

Echter bepaalde contracten die niet de naam arbeidsovereenkomst dragen, zoals een zzp of opdrachtovereenkomst, kunnen ook onder de (beschermende) werking van de arbeidsovereenkomst vallen als zij voldoen aan bovengenoemde criteria. Onze specialisten arbeidsrecht adviseren over alle soorten arbeidscontracten.


Ontslagspecialist Amsterdam

Ontslag betekent het einde van een arbeidscontract. Ontslag is daardoor een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht en veel gerechtelijke procedures gaan over ontslag. U kunt zich als werkgever of werknemer over uw rechten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslagspecialist.

Er zijn diverse mogelijkheden om een arbeidscontract met een werknemer te beëindigen. Dat kan op vrijwillige basis of door het voeren van een procedure.

arbeidsrecht advocaat in Amsterdam specialist nichekantoorBeëindigen arbeidscontract, opzegging en ontslag

Als ontslag na een geschil niet in overleg kan worden geregeld of niet plaatsvindt in de proeftijd of na afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, kan werkgever (of werknemer) ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. Welke instantie bevoegd is, is afhankelijk van de ontslagreden. Wij geven als ontslagspecialist juridisch advies bij alle vormen van ontslag en opzegging:

* Ontslag op staande voet

Een werknemer ontslaan op staande voet kan alleen bij een dringende reden, zoals een ernstig verwijt betreffende fraude of werkweigering. Bij ontslag op staande voet eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het mondeling op staande voet gegeven ontslag bevestigd in een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van een rechtsgeldig ontslag op staande voet geen recht op WW.

 • De wet stelt hoge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • Wij kunnen namens de ontslagen werknemer in een procedure een loonvordering instellen en bezwaar maken tegen ontslag op staande voet door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter danwel verweer voeren in de ontslagprocedure;
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet kan de rechter aan de werkgever een billijke schadevergoeding (ontslagvergoeding) opleggen.

* Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan alleen in een procedure bij de rechtbank aan de hand van een door een advocaat of jurist ingediend verzoekschrift. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat betekent dat de rechter uitsluitend ontslag kan verlenen op de gronden die de wet noemt. Dat kan alleen in de volgende gevallen (‘redelijke gronden’):

 1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 3. Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 4. Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).

Een ontbindingsverzoek moet goed voorbereid en gemotiveerd zijn. De werkgever moet hierin duidelijk maken dat hij geprobeerd heeft om de relatie te verbeteren of om de werknemer bij te sturen (verbetertraject). Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het arbeidscontract een ontslagvergoeding vaststellen (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

* Ontbinding arbeidscontract op verzoek van de werknemer

In bepaalde gevallen kan ook de werknemer ontbinding aanvragen (of ontslag nemen op staande voet) bijvoorbeeld als het salaris door de werkgever niet wordt voldaan.

Wij geven als gespecialiseerde ontslagjurist juridisch advies over elke vorm van ontslag.

advocaat ontslag amsterdam beste nichekantoor* Reorganisatie en boventalligheid

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn, door middel van een ontslagvergunning, bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte (meer dan 2 jaar).

Ook hier moet er sprake zijn van een goed onderbouwd dossier. Ook hier geldt de transitievergoeding voor de werknemer. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst plaatsvinden waarin het ontslag met wederzijds goedvinden wordt geregeld waardoor een procedure overbodig is.

* Opzegverboden voor de werkgever (ontslagbescherming)

In bepaalde gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst, ook al is er toestemming van het UWV, niet opzeggen:

 • In de eerste 2 jaar bij ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Tijdens dienstplicht (de opkomstplicht is afgeschaft);
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar  daarna);
 • Kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of het uitvoeren van werk hiervoor;
 • Vanwege ouderschapsverlof.

Deze ontslagbescherming geldt ook bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter; de zogenaamde reflexwerking (behoudens bijzondere omstandigheden).


ontslag advocaat amsterdam specialist adviesOntslagvergoeding

Onze ontslagspecialist Amsterdam adviseert als advocaat arbeidsrecht bij ontslagvergoedingen, ook wel gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of aan een werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Dat kan alleen als er geen verwijt wordt gemaakt aan de werknemer. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding zal onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen.

* Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn. Onze advocaat ontslagrecht berekent uw ontslagvergoeding.

* Billijke vergoeding

De billijke vergoeding bestaat sinds 2015 en kan door de kantonrechter aan een werknemer worden toegekend bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever. Bijvoorbeeld:

De bedragen lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaten arbeidsrecht adviseren u hier over.


Amsterdam advocaat arbeidsrecht ontslagVaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsregeling). Meestal gebeurt dit om geen procedure te hoeven voeren. Soms is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij een arbeidsgeschil, bijvoorbeeld na mediation. Onze ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst en het recht op WW. De kosten van advies en rechtsbijstand voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden meestal door de werkgever vergoed.

* Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst

Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst waaronder:

* Onderhandelen en inhoud van de vaststelingsovereenkomst

Onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam onderhandelt over (onderdelen van) de vaststellingsovereenkomst om voor u het beste resultaat te bereiken. Dat alles is ook mogelijk bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen. Bij een (goed) sociaal plan zijn kunnen de onderhandelingsmogelijkheden beperkt zijn als dit reeds is onderhandeld met de vakbonden.

* Ontslag in hoger beroep

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof kan op verzoek van werkgever of werknemer alsnog: ontbinding, herstel van de arbeidsovereenkomst, of een billijke vergoeding opleggen. De zaak wordt door het gerechtshof geheel opnieuw behandeld. Alleen een advocaat mag in hoger beroep in het arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof optreden. Onze advocaat in Amsterdam heeft ruime ervaring met procedures in hoger beroep.


arbeidsrecht advocaat amsterdamKort geding en voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen in arbeidszaken is een korte procedure de beste en snelste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrechtjurist kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:


Advocaat arbeidsrecht voor werkgever en werknemer in Amsterdam

De werknemer in Nederland wordt door de wet goed beschermd, met name in het ontslagrecht en bij ziekte. Het beste voorbeeld is het Burgerlijk Wetboek, waarin veel dwingend recht is neergelegd. In de arbeidsovereenkomst mag daar niet van worden afgeweken. Ook de Wet Minimumloon, Arbeidstijdenwet, Wet Werk en Zekerheid en Wet Poortwachter bevatten beschermende bepalingen voor werknemers.

Het beste arbeidsrechtelijk advies

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • afspraken vast te leggen,
 • het controleren en opstellen van contracten,
 • het instellen van een interne klachtprocedure.

 Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam juridisch advies ontslag advocaten advocatenkantoor werkgever werknemerContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

 

 
advocaat amsterdam