Advocaat militair recht Amsterdam

Advocaat militair recht Amsterdam

advocaat militair recht amsterdam

Rechtspositie van de militair in het ambtenarenrecht en militair strafrecht

Onze specialist militair recht in Amsterdam advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies beantwoordt al uw defensie-gerelateerde vragen op het gebied van strafrecht en rechtspositie. De rechtspositie van de militair werkzaam bij de Landmacht, Luchtmacht, Marine of de Marechaussee in het militaire ambtenarenrecht en strafrecht is bijzonder. Zo kan een medewerker van defensie in de uitoefening van zijn grondrechten worden beperkt. Hij of zij mag niet staken, niet overal meer naar toe reizen en kan zelfs worden verplicht mee te werken aan een onderzoek in het kader van mogelijk alcohol of drugsgebruik.

Bel een advocaat militair recht: 020 – 522 1999  

Militair en krijgsmacht

Advocaat militair recht: Aan een militair worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositiebijzondere eisen gesteld en verplichtingen opgelegd. Deze eisen en verplichtingen zijn deels neergelegd in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en houden verband met de taken van de krijgsmacht. Deze taken zijn vastgelegd in de Grondwet. Het uitgangspunt is dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden beschikbaar en inzetbaar moet zijn gezien het belang van de Staat en Defensie als werkgever. Het is met name vanwege dit uitgangspunt dat men te maken heeft met bijzondere eisen en verplichtingen die in andere arbeidsorganisaties in mindere mate of niet voorkomen. Een militair zal zich vanwege zijn bijzondere rechtspositie in principe moeten neerleggen bij het feit dat wetgeving zijn of haar persoonlijke vrijheid flink kan beperken. Deze beperkingen moeten wel herleidbaar zijn tot de beperkingsclausules van de betreffende artikelen.

Grondrechten

advocaat militair rechtIn de eerste plaats valt te denken aan beperkingen ten aanzien van het uitoefenen van grondrechten. Deze beperkingen worden uiteengezet in de Militaire Ambtenarenwet 1931. Deze beperkingen zien bijvoorbeeld op:

  • de vrijheid van meningsuiting en van vereniging, vergadering en betoging (artikel 12a);

  • godsdienstige of levensovertuiging geldende feest- en rustdagen (artikel 12b);

  • het bekleden van politieke ambten (artikel 12c);

  • een verplicht onderzoek van zijn urine of adem in het kader van onderzoek naar drugs- en/of alcoholgebruik (artikel 12d, lid 2);
  • reizen naar dan wel te verblijven bij koninklijk besluit aangewezen landen (artikel 12e);

  • de eis van Nederlanderschap voor functies bij de krijgsmacht (artikel 12g);

  • de binding van de militair aan de militaire gezondheidszorg (artikel 12h);

  • het stakingsverbod voor militairen (artikel 12i) en,

  • de dienverplichting (artikel 12k en artikel 12m).

Rechtspositionele maatregelen tegen militaire ambtenaren werkzaam bij defensie

Advocaat militair recht: Wanneer de ambtenaar werkzaam bij Defensie de grondrechtelijke beperkingen overtreedt, kunnen rechtspositionele maatregelen tegen hem of haar worden getroffen. Zo zou men in geval van herhaaldelijke overtreding zelfs kunnen worden ontslagen wegens ongeschiktheid of verregaande nalatigheid in de vervulling van zijn plichten. Ook zouden schendingen kunnen worden verwerkt in een beoordeling of een ambtsbericht. De genomen rechtspositionele maatregelen hoeven voor de ambtenaar geen einde oefening te betekenen. De militair kan hiertegen optreden door bijvoorbeeld in bezwaar en beroep te gaan.

Militair en strafrecht

Advocaat militair recht: Als een ambtenaar die inzetbaar is voor de krijgsmacht  een strafbaar feit pleegt en daarom voor de rechter moet komen, wordt hij berecht door de militaire kamer van de rechtbank Gelderland te Arnhem. Dat geldt niet alleen voor ‘militaire’ strafbare feiten (zoals het niet opvolgen van een dienstbevel, ongeoorloofde afwezigheid, wachtdelicten en dienstweigering), maar ook voor ‘gewone’ strafbare feiten die in privétijd worden gepleegd. Een militair die bijvoorbeeld in zijn of haar vrije tijd een diefstal pleegt en daarvoor strafrechtelijk wordt vervolgd, zal in de meeste gevallen terecht moeten staan bij deze kamer. Voor beide categorieën strafbare feiten komt men voor de militaire kamer. Er zijn specifieke uitzonderingen op deze regel. Eén van deze uitzonderingen bestaat als het strafbare feit samen met een niet-militair is gepleegd.

Ook een ex-militair wordt soms berecht door de militaire kamer. Dat is het geval als de ex-militair ten tijde van het plegen van het strafbaar feit nog in dienst was als militair.

Rechters in de militaire kamer

Advocaat militair recht: Hoewel de naam iets anders doet vermoeden zijn de rechters in de strafkamer geen militaire rechters, maar burgerrechters. Alleen in de meervoudige kamer, waar het gaat om de behandeling van complexe misdrijven, wordt de behandeling in strafzaken gedaan door twee burgerrechters en een militair lid. Bij minder complexe misdrijven wordt de behandeling van de strafzaak gedaan door één burgerrechter: de militaire politierechter. Dat is ook het geval als het gaat om een overtreding, maar dan wordt de zaak door de militaire kantonrechter behandeld.

Dat degene die strafrechtelijk wordt vervolgd moet in de regel na dagvaarding voorkomen bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland. Dat is een keuze die door de wetgever is gemaakt en kent een lange historie. Vóór 1991 stond men in een strafzaak nog terecht voor krijgsraden en het Hoog Militair Gerechtshof. Dat is nu dus niet meer het geval, maar het feit dat de behandeling van strafbare feiten die door militairen is belegd bij een specifieke rechtbank wijst erop dat nog steeds waarde wordt gehecht aan een tot op zekere hoogte gespecialiseerde rechter in militaire zaken.

advocaat militair recht

Juristen van Defensie aanwezig bij behandeling strafzaak in militaire kamer

De behandeling van een strafzaak door de betreffende kamer is in wezen niet anders dan de behandeling door een ‘gewone’ strafrechter. Behoudens enkele uitzonderingen zijn dezelfde procesregels van toepassing. Ook is het zo dat in veel gevallen een jurist van Defensie op de publieke tribune de behandeling van de strafzaak volgt. Die jurist van Defensie maakt een verslag van de zitting en noteert onder meer wat de militair tijdens de behandeling verklaart. Ook noteert de jurist van Defensie wat de eis van de Officier van Justitie in de betreffende zaak is. Dit verslag kan Defensie (in de hoedanigheid van werkgever van de militair) eventueel gebruiken bij het nemen van rechtspositionele maatregelen zoals het vaststellen van een ambtsbericht, schorsingof ontslag.

Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Daarnaast is het mogelijk dat de Koninklijke Marechaussee of het Openbaar Ministerie gegevens uit de strafzaak verstrekt aan Defensie. Dit gebeurt dan op basis van de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Ook deze gegevens kan Defensie gebruiken voor het nemen van een rechtspositionele maatregel.

Advocaat militair recht in Amsterdam

Het kan daarom voordelen hebben om zich te laten bijstaan door een juridisch professional die is gespecialiseerd in zowel het (militaire) ambtenarenrecht als het militair strafrecht. Het is immers geregeld het geval dat Defensie maatregelen neemt tegen een ambtenaar die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Bent u als militair gedagvaard voor een strafbaar feit? Heeft u als gevolg hiervan ook te vrezen voor uw baan bij Defensie? In deze situaties doet u er verstandig aan tijdig contact te leggen met een juridisch professional die is gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht en het militair strafrecht. Door haar jarenlange ervaring als militair juriste bij Defensie kan onze juridisch adviseur in Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, u in deze procedures (strafzaken) deskundig juridisch advies geven en/of bijstand verlenen.

Contact met advocaat militair recht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over advocaat militair recht, waaronder rechtspositie, ontslag en militair strafrecht, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat in Amsterdam. Onze defensiespecialiste en oud-officier van de Koninklijke Marechaussee advocaat mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende juridische procedures bijstaan.

advocaat militair recht

Call Now Button