Ziekte en privacy in het arbeidsrecht: moet ik medische gegevens aan mijn werkgever verstrekken?

avatar

Onze Amsterdamse arbeidsrecht advocaat adviseert bij ziekte en privacy in het arbeidsrecht en de vraag of een werknemer medische gegevens aan zijn werkgever moet verstrekken. Ook bij ziekte heeft een werknemer volgens het arbeidsrecht recht op privacy bij het verstrekken van medische gegevens. Enige tijd geleden kwam deze kwestie in het nieuws omdat een Jumbo filiaal onzorgvuldig omging met medische gegevens van werknemers door deze medewerkers naar persoonlijke medische informatie te vragen, o.a ‘of je weleens psychische klachten hebt gehad’. Jumbo vroeg ook om een rapport waarin staat wat je precies hebt. ‘Je bent wettelijk verplicht om ons van deze informatie te voorzien’. Is dit in strijd met de privacy zoals geregeld in het arbeidsrecht?

Corona-klachten

Ook bij Corona-klachten schakelt een werknemer niet altijd de bedrijfsarts is. De vraag is voor wiens risico dat komt. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam gaat in op deze onderwerpen.
[Lees meer]

Loonstop of loonopschorting wegens niet verschijnen bij bedrijfsarts of weigeren koffiemoment?

avatar

Een werkgever mag het loon stopzetten als een werknemer weigert te re-integreren, met bijvoorbeeld passend werk. Mag het loon ook worden stopgezet als de werknemer een keer niet verschijnt bij de bedrijfsarts of weigert om een kopje koffie te komen drinken? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over loonstop en loonopschorting bij ziekte en passend werk.

[Lees meer]

Loon doorbetalen bij ziekte zonder medische beperking?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over doorbetaling van salaris tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever (als goed werkgever) een Arbo-arts of een bedrijfsarts in te schakelen. Uit de Wet Poortwachter vloeit voort dat de bedrijfsarts (Arbo-arts) de regisseur is als het gaat om arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn oude werk weer kan oppakken. Als dat niet lukt moet het tweede spoor worden ingezet. Het komt regelmatig voor dat een medewerker zich ziek meldt en dat blijkt dat er sprake is van spanningen op de werkvloer of een verstoorde arbeidsverhoudingen, die ervoor zorgt dat de werknemer niet zonder meer aan het werk kan in de oude functie. In zo’n geval staat vast dat er geen medische beperkingen meer zijn. Veel werkgevers grijpen dit aan om de werknemer te laten weten dat de werknemer weer aan de slag moet. Vaak echter adviseert de bedrijfsarts dat partijen eerst een gesprek, of mediation laten plaatsvinden om de spanningen op te lossen. Moet het loon toch worden betaald?[Lees meer]

Ziekte, aansprakelijkheid en bedrijfsarts

avatar

De bedrijfsarts is aansprakelijk voor de door een werkgever geleden schade als de bedrijfsarts tijdens de re-integratie fouten maakt, bijvoorbeeld als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt als een zieke werknemer niet op tijd wordt verwezen naar psychische hulpverlening. Rechtbank Midden Nederland heeft in 2 uitspraken duidelijk aangegeven dat de arbodienst of bedrijfsarts zich moet houden aan de richtlijnen in geval van psychische klachten, burn out of overspannenheid van werknemers.[Lees meer]

Advocaat WIA Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies aan werkgevers en werknemers over arbeidsongeschiktheid en WIA. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een uitkering die kan worden aangevraagd door de werknemer, indien de werknemer door ziekte niet of minder kan werken. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Het UWV beslist over de WIA-aanvraag.
[Lees meer]

Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen

avatar

Als een werknemer ziek wordt, is hij in het kader van de Wet Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat kan betekenen dat de werknemer geacht wordt om tijdelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden dan bij de werkgever. In sommige gevallen betekent dit dat van de werknemer wordt verwacht dat hij reiskosten moet maken. Dat kan een werknemer voor problemen stellen, als de werkplek moeilijk bereikbaar is.[Lees meer]

Ontslag bij niet naleven verzuimreglement?

avatar

Advies advocaat Amsterdam bij ontslag wegens ziekte Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam adviseren over ontslag, werk en ziekte. Mag een werknemer worden ontslagen als hij zich bij ziekte niet houdt aan het verzuimreglement? Volgens een uitspraak van rechtbank Amsterdam van 16 februari 2016 is er niet altijd sprake van verwijtbaar handelen als[Lees meer]

Call Now Button