Advocaat ontbinding arbeidscontract Amsterdam (ontslag)

avatar

Advocaat ontbinding arbeidscontract ontslag Amsterdam
Ontbinding arbeidscontract advocaat Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies en rechtshulp bij ontslag door middel van ontbinding van een arbeidscontract (arbeidsovereenkomst) door de kantonrechter. Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst moet er sprake zijn van een redelijke grond zoals in de wet opgesomd (in artikel 7:699 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek). Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam kan u in deze procedure namens de werkgever of de werknemer vertegenwoordigen. Gedwongen ontbinding door de rechter kan alleen op de gronden die de wet noemt. De redelijke gronden voor ontbinding van een arbeidscontract zijn sinds 2015:

 1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 3. Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 4. Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Het niet goed functioneren van een werknemer is een van de meest voorkomende redenen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij disfunctioneren moet een werkgever alles doen om hier verandering in te brengen. De werknemer moet hiervan op de hoogte worden gebracht en genoeg gelegenheid krijgen om zich te verbeteren. Soms is er ondersteuning nodig, zoals coaching of scholing. Als het niet verbetert kan er gekeken worden naar ander passend werk, desnoods op lager niveau, niet alleen bij de werkgever zelf maar ook bij groepsmaatschappijen. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan u terzijde staan in alle stadia van het verbetertraject.

Verwijtbaar handelen van de werknemer

Naast disfunctioneren, wordt verwijtbaar handelen ook vaak als grondslag gebruikt voor een ontbindingsverzoek. Hier gaat het meer om onwil dan om onkunde. Hier gelden bijvoorbeeld de ernstige gronden (dringende reden) die ook een ontslag op staande voet rechtvaardigen:

 • diefstal
 • verduistering
 • bedreiging
 • bedrog
 • werkweigering

Bij twijfel kan een werkgever in plaats van ontslag op staande voet een ontbindingsverzoek indienen. “Verwijtbaar handelen” is echter niet het zelfde als “dringende reden” bij ontslag op staande voet. Ook bij minder ernstig gedrag kan er sprake zijn van verwijtbaar handelen van de werknemer, zoals:

 • te vaak te laat komen,
 • opzettelijk disfunctioneren
 • of tal van redenen die bij elkaar opgeteld voldoende zijn (de laatste druppel).

Ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer

Als het gedrag ernstig verwijtbaar is, dan zal de werknemer geen transitievergoeding krijgen. Ook kan de kantonrechter dan zonder de wettelijke opzegtermijn ontbinden. Dit staat vrijwel gelijk aan ontslag op staande voet.

Werkweigeren wegens gewetensbezwaren

Soms heeft een werknemer een goede reden om niet te werken, bijvoorbeeld bij gewetensbezwaren zoals:

 • een ambtenaar van de burgerlijke stand die geen homostellen wil huwen
 • iemand niet wil assisteren bij euthanasie.

In zo’n geval moet de werkgever kijken naar herplaatsing of bijscholing. Als in alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, kan een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend. Verwijtbaarheid van de werknemer hoeft hierbij niet te spelen.

Verstoorde arbeidsverhouding werkgever/ werknemer

Dit is aan de orde als bepaalde personen niet kunnen samenwerken. De werkgever moet zich voldoende ingespannen hebben om de breuk te herstellen, wat ook door de werkgever aangetoond moet worden. Denk aan het verbeteren van de  communicatie en het oplossen van geschilpunten. Van partijen wordt hierbij flexibiliteit verwacht in het zoeken van toenadering. Mediation kan hierbij een rol spelen. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam staan werkgevers en werknemers regelmatig bij in het oplossen van een arbeidsgeschil. Vaak kan een geschil worden opgelost door mediation of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Andere gronden voor ontslag

Het gaat hier om specifieke, zelfstandige situaties bijvoorbeeld:

Ook kan men bij de kantonrechter terecht bij:

 • Ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen, als hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd maar het UWV toestemming heeft geweigerd (een soort van hoger beroep);
 • Als een medewerker langer dan twee jaar ziek is, als hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd maar het UWV toestemming heeft geweigerd (een soort van hoger beroep).
 • Regelmatig ziek zijn met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen.

Opzeggingsverbod werkgever

De kantonrechter moet het verzoek afwijzen als er een opzeggingsverbod van toepassing zoals een zieke of zwangere medewerker of iemand die betrokken is bij de medezeggenschap (zoals de ondernemingsraad).

Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

De werkgever (en soms werknemer) dient een schriftelijk verzoek tot ontbinding in bij de rechter. De wederpartij kan een schriftelijk verweer in dienen. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het opstellen van verzoekschriften en verweerschriften in ontbindingszaken. Na de schriftelijke stukken vindt een mondelinge behandeling bij de kantonrechter plaats. Tenslotte volgt binnen enkele weken de uitspraak. De kantonrechter kan een transitievergoeding toekennen aan de werknemer en in uitzonderlijke omstandigheden een billijke vergoeding.

In de uitspraak stelt de kantonrechter de einddatum vast, op de datum waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging zou zijn geëindigd met aftrek van de tijd tussen de dag van indiening van het verzoekschrift en de datum van de ontbindingsbeschikking (uitspraak). Er moet altijd een termijn van één maand overblijven. In het geval dat ontbinding het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook tegen een eerdere datum ontbinden.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter is sinds 1 juli 2015 hoger beroep en cassatie mogelijk.

Herstel dienstbetrekking in hoger beroep

Sinds 1 juli 2015 kan een werknemer, van wie na verkregen toestemming van het UWV of de ontslagcommissie de arbeidsovereenkomst is opgezegd, de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te herstellen. De werknemer moet deze vordering binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter instellen.

Contact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam over ontbinding arbeidscontract

Advocaat ontbinding arbeidscontract Amsterdam ontslagVoor meer juridisch advies over ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter of andere vormen van ontslag kunt u contact opnemen met ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button