Recht op salaris bij schorsing of op non-actiefstelling

avatar

Salaris bij schorsing of op non-actiefstelling? Heeft een werknemer die wegens verdenking van een ernstig strafbaar feit op non-actief is gesteld recht op loon als hij op vrije voeten komt en wil werken? Een manager van een containerbedrijf werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en werd om die reden op staande voet ontslagen. De ontslagen werknemer vorderde zijn loon over de periode tussen zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis en het ontslag op staande voet omdat hij toen had willen werken. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 27 november 2018 dat de werkgever het loon tot het ontslag moet betalen. [Lees meer]

ontslagrecht Amsterdam

Recht op loon bij schorsing tot aan ontslag

avatar

Een manager van een containerbedrijf werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en is om die reden op op staande voet ontslagen. De ontslagen werknemer vorderde zijn loon over de periode tussen zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis en het ontslag op staande voet. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 27 november 2018 dat de werkgever het loon tot aan het ontslag op staande voet moet betalen, ook al was hij geschorst op basis van een ernstige verdenking. [Lees meer]

Advocaat loonstop en loonopschorting in Amsterdam

avatar

Wanneer mag een werkgever het salaris opschorten of stopzetten als een werknemer zijn verplichtingen bij ziekte niet nakomt? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en voert procedures over arbeidsongeschiktheid en de verplichting tot loonbetaling. De hoofdregel is neergelegd in art. 7:627 BW: Geen arbeid, geen loon. Bij ziekte wordt echter een uitzondering gemaakt, omdat volgens art. 7:629 lid 1 BW een zieke werknemer in beginsel recht heeft op doorbetaling van het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken). Volgens art. 7:629 lid 6 BW mag een werkgever de loonbetaling altijd opschorten gedurende de tijd dat een werknemer zich niet houdt aan ‘de redelijke controlevoorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen’. Het opschorten of het staken van de loonbetaling moet schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld. Dat heet een ingebrekestelling. Zonder deze sommatie mag het loon niet worden ingehouden. Rechtbank Limburg heeft op 12 juni 2018 bepaald dat dit alles alleen kan, als de brief de werknemer heeft bereikt.
[Lees meer]

Salaris na terecht ontslag in hoger beroep?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag en salaris (loon) in arbeidszaken in hoger beroep over ontslag op staande voet. Binnen 2 maanden na een ontslag op staande voet kan de op staande voet ontslagen werknemer de rechter vragen om het ontslag op staande voet te vernietigen. Sinds 2015 is ook hoger beroep en cassatie tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter) mogelijk. Dat kan gaan om (toegewezen of afgewezen) ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het wel of niet vernietigen van ontslag op staande voet. Het gerechtshof kan in hoger beroep de arbeidsovereenkomst beëindigen, (door de rechter ontbonden) arbeidsovereenkomst herstellen of in plaats daarvan een billijke vergoeding opleggen aan de werkgever. Vooral als er veel tijd is verstreken tussen ontslag en de behandeling van de zaak in hoger beroep, ligt dat laatste voor de hand, bijvoorbeeld als er al na het (eerder goedgekeurde) ontslag nieuw personeel is aangenomen. Een probleem ontstaat als de kantonrechter het ontslag vernietigt, maar het hof in hoger beroep het ontslag op staande voet later toch rechtsgeldig acht. Heeft de werknemer dan met terugwerkende kracht op zijn salaris?[Lees meer]

Loon doorbetalen bij ziekte zonder medische beperking?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over doorbetaling van salaris tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever (als goed werkgever) een Arbo-arts of een bedrijfsarts in te schakelen. Uit de Wet Poortwachter vloeit voort dat de bedrijfsarts (Arbo-arts) de regisseur is als het gaat om arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn oude werk weer kan oppakken. Als dat niet lukt moet het tweede spoor worden ingezet. Het komt regelmatig voor dat een medewerker zich ziek meldt en dat blijkt dat er sprake is van spanningen op de werkvloer of een verstoorde arbeidsverhoudingen, die ervoor zorgt dat de werknemer niet zonder meer aan het werk kan in de oude functie. In zo’n geval staat vast dat er geen medische beperkingen meer zijn. Veel werkgevers grijpen dit aan om de werknemer te laten weten dat de werknemer weer aan de slag moet. Vaak echter adviseert de bedrijfsarts dat partijen eerst een gesprek, of mediation laten plaatsvinden om de spanningen op te lossen. Moet het loon toch worden betaald?[Lees meer]

Uitbetalen en verval van niet-opgenomen vakantieuren

avatar

Bij beëindiging van een arbeidscontract, door opzegging, ontslag of een vaststellingsovereenkomst, moet de werkgever met de werknemer afrekenen, ook met betrekking tot openstaande vakantiedagen en -uren. Niet in alle gevallen is de werkgever verplicht om alle openstaande dagen of uren uit te betalen. Daarvoor is van belang de achterliggende ratio bij het recht op vakantie van de werknemer. Uitgangspunt is dat de werknemer in normale omstandigheden in het belang van een doeltreffende bescherming van zijn veiligheid en gezondheid jaarlijks van de daadwerkelijke rust moet kunnen genieten.[Lees meer]

Call Now Button