Advocaat arbeidsrecht medisch specialist en maatschap (MSB) Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht (zoals ontslag en transitievergoeding, ontslagvergoeding) aan maatschappen, MSB’s en medisch specialisten in de gezondheidszorg. Veel arbeidszaken in de medische sector worden beoordeeld door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen rechtbank maar spreekt recht als arbiter, waarbij, als de advocaten van partijen dat overeenkomen, de regels van het arbeidsrecht kunnen worden toegepast. Het Scheidsgerecht kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. Deze instantie behandelt o.a. geschillen tussen instellingen en medisch specialisten, in het bijzonder wanneer deze in loondienst werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een coöperatie, maatschap of een besloten vennootschap (medisch specialistisch bedrijf, MSB). Ook behandelt het gerecht geschillen tussen de Instellingen (zoals ziekenhuizen) en bestuurders.[Lees meer]

Scheidsgerecht Gezondheidszorg: transitievergoeding voor medisch specialist verplicht bij slapend dienstverband

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft eind 2018 bepaald dat een werkgever verplicht is om een werknemer die al langer ziek is, te ontslaan. Dat liet dagblad Trouw weten. Het betrof een 59-jarige medisch specialist die twee jaar arbeidsongeschikt was en terminaal ziek was. Het UWV legde werkgever een loondoorbetalingsverplichting op, omdat er te weinig aan reintegratie was gedaan. De werkgever weigerde daarna om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daardoor kreeg de specialist ook geen transitievergoeding. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde op verzoek van de advocaat van de specialist dat de werkgever de arts moest ontslaan, zodat deze ook recht op een transitievergoeding zou krijgen.[Lees meer]

Gratis juridisch advies bij ontslag

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Kosten advocaat arbeidsconflict

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Referenties en schadevergoeding in het arbeidsrecht

avatar

Wat zijn de regels over het afgeven van referenties? En in hoeverre kan een werknemer aanspraak maken op schadevergoeding als een negatieve referentie wordt afgegeven? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht in Amsterdam gaat in op de problemen die een referentie kunnen veroorzaken. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak van 21 augustus 2018 enkele gezichtspunten naar voren gebracht over referenties. Het gaat in die uitspraak om de vraag welke feitelijke informatie bij het afgeven van een referentie is en (niet) mocht worden verstrekt.
[Lees meer]

Geen loonstop bij weigeren passende arbeid tijdens ziekte

avatar

Wanneer mag een werkgever het salaris opschorten of stopzetten als een werknemer zijn verplichtingen bij ziekte niet nakomt? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en voert procedures over arbeidsongeschiktheid en de verplichting tot loonbetaling. De hoofdregel is neergelegd in art. 7:627 BW: Geen arbeid, geen loon. Bij ziekte wordt echter een uitzondering gemaakt, omdat volgens art. 7:629 lid 1 BW een zieke werknemer in beginsel recht heeft op doorbetaling van het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken). Volgens art. 7:629 lid 6 BW mag een werkgever de loonbetaling altijd opschorten gedurende de tijd dat een werknemer zich niet houdt aan ‘de redelijke controlevoorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen’. Het opschorten of het staken van de loonbetaling moet schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld. Dat heet een ingebrekestelling. Zonder deze sommatie mag het loon niet worden ingehouden. Rechtbank Limburg heeft op 12 juni 2018 bepaald dat dit alles alleen kan, als de brief de werknemer heeft bereikt.
[Lees meer]

Transitievergoeding bij deelontslag in het bijzonder onderwijs wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over transitievergoeding bij ontslag in het bijzonder onderwijs. Vooral in het onderwijs komt het voor dat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (ziekte) het aantal uren van de aanstelling door middel van ontslag wordt verminderd. De medewerker wordt ontslagen en vervolgens bij akte weer aangesteld, maar dan voor minder uren. Hij of zij ontvangt daarvoor een Akte van Ontslag en een nieuwe Akte van Benoeming maar voor minder uren. Heeft de werknemer in het bijzonder onderwijs in dat geval bij ontslag en nieuwe aanstelling recht op een transitievergoeding en zo ja op de gehele ontslagvergoeding? De rechtspraak is hier verdeeld over. In een recente zaak oordeelde de rechter (Gerechtshof) dat de werknemer geen aanspraak heeft op een transitievergoeding, noch een volledige noch een partiële. De kantonrechter dacht daar eerder anders over. Tegen de beslissing van het Hof stelde de werknemer cassatie in bij de Hoge Raad. Het Parket bij de Hoge Raad gaf in een uitgebreide toelichting als advies aan de Hoge Raad dat in dit soort gevallen een gedeeltelijke transitievergoeding in het onderwijs mogelijk is, tenzij sprake is van een vaststellingsovereenkomst.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam