Wat is een arbeidscontract?

avatar

Wat is een arbeidscontract? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam
Arbeidscontract

Een arbeidscontract is een overeenkomst waarbij de werknemer in dienst treedt bij de werkgever, om tegen betaling van loon arbeid te verrichten. In een arbeidsovereenkomst staan de regels die werkgever en werknemer met elkaar afspreken. Daar zijn wel grenzen aan: een bepaling in het arbeidscontract mag niet strijdig zijn met

 • de goede zeden,
 • de openbare orde,
 • of met regels van dwingend recht.

Daarnaast moeten partijen zich gedragen als ‘goed werkgever‘ en ‘goed werknemer’.

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de arbeidovereenkomst.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Elk arbeidscontract moet voldoen aan 3 voorwaarden:

 • Er is sprake van een gezagsverhouding: de werkgever mag de werknemer instructies geven;
 • De werknemer ontvangt een salaris;
 • De werknemer moet persoonlijk de werkzaamheden verrichten en mag daarvoor niet een ander inzetten.

Onderwerpen arbeidsovereenkomst

De meest voorkomende onderwerpen in een arbeidsovereenkomst zijn: de functieomschrijving, salaris, bonus, 13e maand, overwerk, standplaats, reiskostenvergoeding, auto van de zaak, proeftijd, opzegtermijnen, vakantiedagen en vakantiebijslag, pensioenregeling, geheimhoudingsbeding, (non-concurrentiebeding, relatiebeding en de studiekostenregeling.

CAO en arbeidscontract

Vaak is een CAO van toepassing, een collectieve arbeidsovereenkomst die onder meer rechten en plichten bevat over:

 • arbeidsduur,
 • salaris,
 • kinderopvang,
 • scholing,
 • vakantie,
 • pensioen,
 • en ontslagregelingen.

Botsing met CAO

Als de cao en de arbeidsovereenkomst met elkaar botsen, gaat de cao boven het contract. Ook als de arbeidsovereenkomst op een bepaald punt niet duidelijk is, maar de cao wel, dan geldt de cao.

Dwingend recht arbeidscontract

Behalve de CAO, zijn andere regelingen van toepassing op de arbeidsovereenkomst, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de arbeidsomstandighedenwet, het bedrijfsreglement, met bijvoorbeeld regels over veiligheid en ziekte.

Regels over:

 • ontslag,
 • de proeftijd,
 • minimumloon,
 • vakantiedagen
 • en opzegtermijnen

zijn vaak van dwingend recht, waar partijen niet bij overeenkomst van af kunnen wijken.

Proeftijd in arbeidscontract

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment door elk van de partijen beeïndigd worden. Een proeftijdbeding is alleen geldig als het schriftelijk tot stand is gekomen en moet voor beide partijen dezelfde duur hebben.

Een proeftijd kan, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, één of twee maanden duren. Vanaf 1 januari 2015 mag er in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen.

Concurrentiebeding

Een (non)concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Soorten arbeidscontracten

Arbeidscontrascten zijn er in soorten en maten. Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn bedoeld om tijdelijke werkzaamheden of een tekort aan personeel op te vangen. Hieronder vallen uitzendkrachten, payrollers en oproepkrachten.

contract bepaalde of onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd. Een tijdelijk contract eindigt automatisch (van rechtswege) na afloop van de overeengekomen periode. Tussentijds opzeggen mag alleen als dit van tevoren schriftelijk is overeenkomen.

WWZ en ketenregeling

Per 1 juli 2015 geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd:

• Een werkgever mag hoogstens gedurende 24 maanden contracten voor bepaalde tijd met een werknemer aangaan; daarna geldt het als voor onbepaalde tijd;

• Er mogen niet meer dan 3 opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten worden aangegaan; bij de volgende ontstaat een contract voor onbepaalde tijd;

• Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met tussenpozen van 6 maanden of minder opvolgen;

• Deze regels gelden niet voor werknemers jonger dan 18 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken (veelal scholieren);

• Bij CAO kan niet meer van de wettelijke regels worden afgeweken: bij CAO mag wel bepaald worden dat een werkgever ten hoogste 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 48 maanden kan aangaan (bijvoorbeeld in de horeca).

• Bij schriftelijke overeenkomst mag voor een statutair bestuurder van de termijn van 24 maanden worden afgeweken. Dit geldt echter niet voor het maximum van 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

• De minister kan bepaalde bedrijfstakken aanwijzen waarin wordt afgeweken van de beperking om contracten voor bepaalde tijd aan te gaan (zoals profvoetballers).

Rechtsvermoeden omvang arbeid

Zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt, dan geldt dat een werknemer aanspraak kan maken op een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst als hij kan aantonen dat hij 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Einde arbeidscontract

Een arbeidscontract kan op verschillende manieren eindigen:

 • einde arbeidscontract bepaalde tijd;
 • wederzijds goedvinden;
 • einde in de proeftijd;
 • opzegging via het UWV-Werkbedrijf;
 • ontbindende voorwaarde;
 • ontslag op staande voet;
 • ontbinding door de Kantonrechter;
 • collectief ontslag.

Advocaat arbeidscontract Amsterdam
Contact met advocaat arbeidscontract in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht adviseert u op alle onderdelen van de arbeidsovereenkomst. Voor vragen en juridisch advies over een arbeidscontract kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button