Algemene voorwaarden WS Advocaten

 1. Algemene voorwaarden coöperatieve WS Advocaten & Mediators UA
  1. Coöperatieve WS Advocaten & Mediators UA (verder genoemd “WS Advocaten”) is een samenwerkingsverband van advocaten/juristen/mediators in de vorm van een coöperatie. De deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn rechtspersonen en/of natuurlijke personen. Een lijst van de deelnemers aan het samenwerkingsverband wordt u op verzoek toegezonden. Coöperatie WS Advocaten UA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73258385.
  2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “WS Advocaten”, dan wordt in elk geval bedoeld: de coöperatie, hun leden/deelnemers aan het samenwerkingsverband, advocaten/juristen/mediators met wie de de coöperatie een samenwerking is aangegaan, advocaten/juristen/mediators en/of alle personen die in een rechtsverhouding met de opdrachtnemer c.q. WS Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, of daarbij betrokken zijn of zijn geweest.
  3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
  4. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten/juristen/mediators verbonden aan WS Advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.
  5. Een overeenkomst komt tot stand, nadat deze door de advocaat/jurist/mediator aan wie de opdracht wordt verstrekt schriftelijk is aanvaard. De opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De opdrachtnemer c.q. WS Advocaten staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
  6. De opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens en informatie.
  7. Opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. WS Advocaten hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.
  8. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  9. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  10. Niet alleen opdrachtnemer c.q. WS Advocaten maar ook alle (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij opdrachtnemer c.q. WS Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. Het voorgaande is ook van toepassing op iedere voorheen aan WS Advocaten verbonden persoon, medewerker, advocaat of rechtsopvolger onder algemene titel.
  11. Iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband van advocaten/juristen/mediators heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die deelnemer die hij de opdracht heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard en  nooit jegens (een andere deelnemer aan) het samenwerkingsverband. Aansprakelijkheid van de coöperatie WS Advocaten U.A. ter zake van de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer is uitgesloten.
  12. De aansprakelijkheid van de coöperatie, deelnemers aan het samenwerkingsverband, advocaten/juristen/mediators met wie de coöperatie een samenwerking is aangegaan, het aldaar werkende personeel en de eventuele ingeschakelde derde(n) voor eventuele beroepsfouten en/of onrechtmatige daad is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met een maximaal verzekerd bedrag van € 1.000.000,00 per aanspraak en met een absoluut maximum van € 2.000.000,– per verzekeringsjaar, met inbegrip van het eigen risico.
  13. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer c.q. WS Advocaten of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook), als bedoeld in artikel 10, beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde c.q. verschuldigde honorarium in het betreffende jaar, een en ander met een maximum van € 10.000,–. De uitkering is nooit hoger dan de daadwerkelijk geleden schade.
  14. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens anderen dan de opdrachtnemer, met name werknemers en/of andere leden van de coöperatie, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en/of bestuurders van de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
  15. De gegeven opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de Opdracht door opdrachtnemer zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.
  16. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan opdrachtnemer verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door opdrachtnemer aangegaan samenwerkingsverband, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde.
  17. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer c.q. WS Advocaten indien opdrachtgever de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schadetoebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben. Onder een feit als bedoeld in de vorige volzin wordt ook een nalaten begrepen.
  18. Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer c.q. WS Advocaten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
  19. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
  20. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van opdrachtnemer berekend op basis van een door opdrachtnemer vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing) en indien van toepassing een redelijke opslag voor kantoorkosten. Opdrachtnemer is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen. De werkzaamheden worden bij opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en indien overeengekomen vermeerderd met kantoorkosten en btw.
  21. Opdrachtnemer kan zowel voor aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.
  22. Indien met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking wenst te komen voor gefinancierde rechtsbijstand geldt het volgende. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van haar wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties (Basisregistratie Personen en Belastingdienst). Indien opdrachtgever in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand en hij/zij hiervoor in aanmerking wenst te komen dient opdrachtgever dit met opdrachtnemer c.q. WS Advocaten overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever is zelf gehouden de juiste gegevens aan te dragen.
  23. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief als bedoeld in artikel 20. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van peiljaarverlegging.
  24. Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een factuur doorberekend aan opdrachtgever.
  25. Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Voor facturen die een voorschot of kosten van derden inhouden geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  26. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is opdrachtgever de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. In het geval opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is opdrachtgever, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.
  27. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
  28. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht en/of andere kosten voldoet, is opdrachtnemer bevoegd alle (proces)handelingen op te schorten of te staken. Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever in dat geval te lijden schade.
  29. Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten is bevoegd aan opdrachtgever toekomende gelden, die opdrachtnemer c.q. WS Advocaten onder zich heeft of krijgt, met openstaande factu(u)r(en) te verrekenen.
  30. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is opdrachtnemer gerechtigd dit voorschot te verrekenen met een volgende of de einddeclaratie.
  31. Opdrachtnemer is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen voor zover (delen van) het dossier niet al aan de opdrachtgever is (zijn) geretourneerd, tenzij opdrachtgever bij voorbaat heeft aangegeven dat het dossier aan hem/haar dient te worden geretourneerd.
  32. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander zoveel mogelijk in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG).
  33. Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies. Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever in dat geval te lijden schade.
  34. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. WS Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
  35. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat Opdrachtnemer c.q. WS Advocaten bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.
  36. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.
Call Now Button