Vaststellingsovereenkomst en juridisch advies in Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst en juridisch advies Amsterdam advocaat
Juridisch advies bij ontslag door vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Onze advocaten vaststellingsovereenkomst in Amsterdam zijn specialisten in juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij checken de aangeboden vaststellingsovereenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. Ook onderhandelen wij over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst als nodig.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Dit juridisch advies is veelal gratis voor de werknemer omdat de werkgever deze advieskosten van de advocaat vergoedt. Juridisch advies is van belang omdat vaststellingsovereenkomsten niet altijd juist zijn opgesteld. Dat kan gevolgen hebben voor het recht op WW

Regelmatig voeren advocaten procedures over een gesloten vaststellingsovereenkomst omdat deze niet duidelijk is. Sommige vaststellingsovereenkomsten bevatten ook bedingen die achteraf niet juist blijken te zijn. In veel gevallen wordt de werknemer door de rechter beschermd,

 • als hij door de werkgever verkeerd is ingelicht over de gevolgen van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst,
 • of als er relevante informatie aan de werknemer is onthouden.

Vaststellingsovereenkomst voor werknemer en werkgever altijd bindend?

Zo gebeurt het dat een medewerker niet de gelegenheid krijgt om zich voor te laten lichten over de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst. Het is dan ook onjuist om als werkgever er in alle gevallen vanuit te gaan dat als een werknemer eenmaal getekend heeft voor zijn ontslag, hij aan dat ontslag met wederzijds goedvinden vastzit. Om die reden heeft de wetgever bepaald dat in een vaststellingsovereenkomst moet worden opgenomen dat de werknemer de gelegenheid heeft om hier minimaal twee weken over na te denken.

Uitleg van een vaststellingsovereenkomst, Haviltex

Als er na het tekenen van de overeenkomst en na het verstrijken van de bedenktermijn toch nog onduidelijkheden zijn, is het aan de rechter om vast te stellen wat er met het aangaan van de overeenkomst door werkgever en werknemer is bedoeld. Voor de vraag wat er precies wordt bedoeld met een overeenkomst, kijkt de rechter onder andere naar de tekst van de overeenkomst, maar vooral naar de bedoeling die achter de tekst schuilt: wat hebben partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen gehad en wat mochten zij over en weer van elkaar verwachten.

Vaststellingsovereenkomst achteraf ongeldig

Daarbij is ook van belang over welke kennis partijen beschikken. Tevens kan het van belang zijn of een werknemer zich ten tijde van het totstandkomen van de vaststellingsovereenkomst juridisch heeft laten bijstaan. Maar zelfs als de werknemer werd vertegenwoordigd door een advocaat of jurist, betekent dat niet in alle gevallen dat de vaststellingsovereenkomst achteraf ongeldig kan worden verklaard als de werknemer het niet eens is met de gang van zaken. Dat blijkt uit een uitspraak van rechtbank Amsterdam, die heeft overwogen dat het een werkgever toegestaan is om af te wijken van wat er in de vaststellingsovereenkomst was overeengekomen.

Op 23 januari 2014 heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat een werkgever mag afwijken van een vaststellingsovereenkomst, waarin bepaald is dat de vergoeding op een stamrechtrekening zou worden gestort.

Ontslagvergoeding en fiscus

De afspraak was dat  € 90.000,– zou worden overgemaakt naar een stamrecht-rekening. Geheel tegen de afspraak in hield de werkgever loonbelasting in en werd het restant gestort op de privérekening van de werknemer. De werkgever deed dit na overleg met de Belastingdienst. Deze liet weten dat het niet is toegestaan de bonus van € 63.000 aan te merken als ontslagvergoeding en te storten in een stamrechtconstructie, omdat op de gebruikelijke wijze loonheffingen moest worden betaald, aldus de Belastingdienst.

advocaat vaststellingsovereenkomst

Schadevergoeding fiscale schade

De werknemer vorderde vervolgens dat de werkgever de geleden schade zou vergoeden. Daarbij wees hij er op dat de beëindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 e.v. BW is waarin de werkgever zich had verbonden om een ontbindingsvergoeding van totaal € 90.000,00 bruto te betalen, temeer omdat de werkgever de tekst van de beëindigingsovereenkomst heeft opgesteld, terwijl de werknemer zich daarbij niet door een juridisch adviseur had laten bijstaan.

Uitleg beëindigingsovereenkomst door de rechtbank

De rechtbank overwoog dat hiervoor de beëindigingsovereenkomst moet worden uitgelegd:

‘Daarbij kan niet worden volstaan met louter een taalkundige uitleg van de contractsbepalingen, maar komt het aan op

 • de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen
 • en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Daarbij kan mede van belang zijn de

 • aard van de overeenkomst,
 • de omvang en gedetailleerdheid van de overeenkomst,
 • de wijze van totstandkoming van de overeenkomst
 • en welke rechtskennis van partijen kan worden verwacht’.

Ontslagvergoeding werknemer in strijd met de wet

De rechter oordeelde dat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten dat de werkgever een totaalbedrag van € 90.000,00 aan ontslagvergoeding zou uitkeren ‘voor zover zulks volgens de fiscale regelgeving was toegestaan’. Nu de werkgever op grond van de wet loonbelasting heeft ingehouden, heeft de werkgever volgens de rechter uitvoering gegeven aan de beëindigingsovereenkomst zoals die in de rechtsverhouding tussen partijen dient te worden uitgelegd. Daarmee was de werkgever niet tekort geschoten in de beëindigingsovereenkomst. De vordering van de werknemer werd afgewezen.

Vaststellingsovereenkomst deels ongeldig

Hoewel de rechtbank het niet expliciet benoemt, komt de uitspraak er feitelijk op neer dat de vaststellingsovereenkomst, omdat die deels in strijd is met de belastingwet, voor dat deel onverbindend wordt verklaard. De werknemer kan geen rechten ontlenen aan een beding dat in strijd is met de wet, zoals de Belastingdienst al aangaf.

Transitievergoeding in stamrecht

Begin 2014 zijn de mogelijkheden om een ontslagvergoeding te storten op een stamrecht bankspaarrekening sterk ingeperkt. Hoewel de fiscale regeling is afgeschaft, geeft deze uitspraak aan dat strijd met een wettelijke bepaling nakoming van een deel van de vaststellingsovereenkomst in de weg kan staan.

advocaat-vaststellingsovereenkomst-amsterdamContact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over vaststellingsovereenkomst

Voor juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst kunt u contact  opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button