Ontslag advocaat Amsterdam

avatar

Ontslag advocaat AmsterdamOntslag Advocaat Amsterdam
Advocaat ontslag in Amsterdam

Onze ontslag advocaat in Amsterdam geeft als specialist arbeidsrecht werkgevers en werknemers juridische bijstand en advies bij alle soorten van contractbeëindiging. Ontslag krijgen met een ontslagbrief danwel via de rechter of UWV betekent het einde van de arbeidsovereenkomst (arbeidscontract, dienstverband). In verwijtbare gevallen betekent dit uit dienst gaan zonder een ontslagvergoeding of WW uitkering. Wij geven als ontslag advocaat in Amsterdam juridisch advies over opzegging en voeren gerechtelijke procedures op het gebied van ontslagrecht voor werkgevers en werknemers bij: ontslag op staande voet,  vaststellingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), opzegging met toestemming van het UWV (opzegging met ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) en in hoger beroep.

Ontslag advocaat Amsterdam: hulp en advies bij vaststellingsovereenkomst

Onze ontslag advocaat kan u behulpzaam zijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst met personeel kan met wederzijds goedvinden in goed overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (ontbindingsovereenkomst, vso of beëindigingsovereenkomst), bijvoorbeeld bij een conflict tussen werknemer en werkgever of als het bedrijf in zwaar weer verkeert. De meest voorkomende redenen bij een ontslagregeling met wederzijdse goedkeuring zijn:

 • boventalligheid of ontslag door reorganisatie of bedrijfssluiting,
 • een verschil van inzicht, arbeidsconflict, na wangedrag ondanks een officiele waarschuwing.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de opzegging in overleg, zoals de einddatum, ontslagvergoeding, het recht op een WW uitkering, vrijstelling van werk en het concurrentiebeding. De aangewezen ontslag advocaat in Amsterdam kan de beëindigingsovereenkomst voor u opstellen of controleren, en hulp bieden bij (onderhandelen over) de ontslagvergoeding. Een vaststellingsovereenkomst moet UWV proof zijn en als ontslagbrief met wederzijds goedvinden aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op een WW uitkering.

Ziekte en contract voor bepaalde tijd

Akkoord gaan met beëindiging op basis van een vaststellingsovereenkomst is niet altijd verstandig, bijvoorbeeld bij ziekte (arbeidsongeschiktheid). Dat ia alleen acceptabel voor het UWV bij langdurige arbeidsongeschiktheid of als het echt niet anders kan, anders wordt de ziektewet uitkering geweigerd. Ook bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd kan het UWV de WW uitkering weigeren als het contract niet tussentijds kan worden opgezegd. Een ontslag advocaat kan u hierover adviseren.

ontslag advocaat amsterdam Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is mogelijk bij ernstige misdragingen die een dringende reden opleveren waardoor het arbeidscontract onmiddellijk eindigt. Er geldt dan geen opzegtermijn. Dit is alleen mogelijk als aan alle voorwaarden die de wet stelt is voldaan. Deze voorwaarden zijn streng, de werkgever mag bijvoorbeeld niet te lang wachten met ontslag op staande voet. Ook moet de dringende reden onverwijld worden gegeven. Hulp van een gespecialiseerde ontslag advocaat in Amsterdam is absoluut noodzakelijk bij opzegging op staande voet. Opzegging op staande voet is mogelijk bij zware overtredingen, zoals:

Onze ontslag advocaten in Amsterdam kunnen bij de rechter in een verzoekschrift namens de werknemer bezwaar maken tegen ontslag op staande voet. Is een werknemer op staande voet ontslagen, dan moet er op korte termijn een ontslagprocedure bij de rechtbank worden begonnen om de opzegging aan te vechten, anders staat het einde van het contract vast. De kantonrechter controleert achteraf of de opzegging redelijk is en of aan alle voorwaarden is voldaan. Vaak sneuvelt een opzegging op staande voet vanwege de strenge eisen die daaraan worden gesteld. Er is hoger beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter (arbeidsrechter) kan het arbeidscontract op verzoek van een ontslag advocaat ontbinden. Dat kan op de volgende wettelijke gronden:

 1. Als het UWV toestemming voor de opzegvergunning heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn (wat problemen oplevert voor de bedrijfsvoering);
 3. Disfunctioneren (de werknemer presteert niet goed, ondanks een verbetertraject);
 4. Verwijtbaar handelen (de werknemer gedraagt zich onbetamelijk of neemt de regels niet in acht);
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar (zoals politieke overtuiging);
 6. Verstoorde arbeidsverhouding (partijen kunnen niet meer samen door een deur);
 7. Overige gronden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen.

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Ontslag advocaat Amsterdam: hulp bij ontslagvergoeding

Grond nr. 3, 4 en 6 worden vaak aangevoerd in de ontslagprocedure bij de rechter. De ontslag advocaat van de werkgever moet dit alles in het verzoekschrift goed onderbouwen. Als de rechter het verzoek tot ontbinding toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt en kan hij een ontslagvergoeding zoals een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

De ontslagvergoeding die de rechter oplegt is een compensatie voor de opzegging en werkloosheid. Daarnaast is de vergoeding bedoeld om het vinden van een andere baan te vergemakkelijken. Bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart geldt de wettelijke transitievergoeding, in plaats van -voorheen- de (hogere) kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt in een beperkt aantal gevallen nog toegepast, bijvoorbeeld in een sociaal plan. De maximale transitievergoeding is € 77.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 77.000.

In ernstige gevallen kan de rechter daarnaast, in een ontbindingsprocedure, als ontslagvergoeding een ‘billijke’ vergoeding toekennen aan de werknemer.

Recht op transitievergoeding?

De transitievergoeding is bedoeld voor werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn en als de werkgever besluit de werknemer te ontslaan. Ook is het van toepassing als de werknemer zelf opzegt bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever (bijvoorbeeld als het loon niet wordt betaald). Niet in alle gevallen kan ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever worden aangetoond. Bijvoorbeeld in geval de werknemer meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is en de werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om aan de transitievergoeding te ontkomen. Volgens de rechtspraak levert de weigering om de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte te beëindigen geen ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever op. Als de rechter vindt dat de werknemer een ernstig verwijt treft, kan hij de transitievergoeding weigeren. Onze ontslag advocaat in Amsterdam berekent voor u de ontslagvergoeding.

Transitievergoeding niet verplicht

In bepaalde gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen, bijvoorbeeld:

Voor de berekening van de ontslagvergoeding is o.a. het aantal dienstjaren belangrijk. De ontslag advocaat van ons kantoor te Amsterdam adviseert u graag en kan de ontslagvergoeding voor u berekenen.

Kleine werkgevers en ontslagvergoeding

Voor kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) geldt een uitzondering voor het aantal dienstjaren. Als een ontslagvergunning is verleend wegens bedrijfseconomische redenen (meestal vanwege een slechte financiële positie) dan mag een kleine werkgever de maanden vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten (tot 2020). Het UWV zal binnenkort waarschijnlijk de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid vergoeden voor van kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het Algemeen werkloosheidsfonds betaalt de transitievergoeding, waarvoor werkgevers (een verhoogde) premie betalen (premiedifferentiatie).

Ontslag advocaat Amsterdam: rechtshulp bij opzegging via het UWV

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (economische redenen).

Hoger beroep

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk (alleen met behulp van een advocaat). Onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam hebben veel ervaring met het procederen in hoger beroep. Het gerechtshof kan:

 • de arbeidsovereenkomst ontbinden op een datum in de toekomst;
 • herstel van de arbeidsovereenkomst opleggen;
 • een billijke vergoeding toekennen.

Ontslag Advocaat Amsterdam Ontslag willen of ontslag krijgen? Neem contact op met onze ontslag advocaat in Amsterdam

Zoekt u een advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in ontslag en het arbeidsrecht en ontslagrecht? Voor meer informatie of juridisch advies over ontslag kunt u contact opnemen met onze ervaren ontslag advocaat in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders.

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam