Vaststellingsovereenkomst achteraf vernietigen

avatar

Vaststellingsovereenkomst vernietigen advocaat AmsterdamVernietigen van een vaststellingsovereenkomst wegens dwaling

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst kunt u juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Als u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag door een advocaat bijna altijd gratis voor de werknemer omdat de kosten van juridisch advies door de werkgever worden vergoed. Wij checken als advocaat de aangeboden overeenkomst voor de werknemer op alle onderdelen, zoals de transitievergoeding, en onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst als nodig. Ook staan wij werknemers en werkgevers bij in het geval er achteraf problemen zijn met een vaststellingovereenkomst.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst kan achteraf door een van de partijen worden vernietigd als deze overeenkomst tot stand is gekomen op grond van een wilsgebrek, bijvoorbeeld als een van de partijen opzettelijk relevante informatie heeft achtergehouden, of wanneer een van de partijen ontoelaatbaar onder druk is gezet om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Ook komt het voor dat partijen zich niet houden aan hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is neergelegd. Een vaststellingsovereenkomst kan de werknemer ook achteraf terugdraaien of vernietigen wegens misbruik van omstandigheden, of ontbinden wegens wanprestatie.

Onjuiste veronderstelling van zaken bij dwaling

Ook bij een vaststellingsovereenkomst kan een werknemer een beroep doen op dwaling, als de werkgever onjuiste inlichtingen heeft gegeven of zijn spreekplicht heeft geschonden. Er moet dan sprake zijn van een opzettelijke onjuiste veronderstelling van zaken die ten grondslag ligt aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. In de rechtspraak over de vaststellingsovereenkomst komt het regelmatig voor dat de rechter de vaststellingsovereenkomst achteraf vernietigt, als blijkt dat de werknemer niet in de gelegenheid is gesteld om juridisch advies van een advocaat in te winnen over de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst.

vaststellingsovereenkomst advies advocaat

Aantasten vaststellingsovereenkomst wegens een wilsgebrek

Kan een zieke werknemer die niet werd bijgestaan door een advocaat een overeenkomst achteraf laten ontbinden of vernietigen? Volgens rechtbank Noord-Holland niet, ook al is er geen recht op WW. Werknemer was ziekgemeld en door haar huisarts doorverwezen voor psychische hulp in verband van angststoornissen en fobieën. In die situatie heeft de werknemer aangegeven een vaststellingsovereenkomst te willen tekenen omdat zij naar Duitsland wilde verhuizen. Hierdoor werd de arbeidsovereenkomst met ingang van 30 juni 2015 beëindigd. In de overeenkomst was opgenomen dat de werknemer door haar verhuizing naar Duitslang geen aanspraak kan maken op een (Nederlandse) WW uitkering of ziektewetuitkering.

Wilsgebrek en misbruik van omstandigheden

Toen de verhuizing naar Duitsland niet door ging vroeg de werknemer alsnog een WW uitkering aan. Die werd op basis van de vaststellingsovereenkomst geweigerd. De werknemer liet haar ex-werkgever weten dat zij de vaststellingsovereenkomst vernietigde in verband met een wilsgebrek:

 • ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was zij ziek
 • en niet in staat haar wil te bepalen.

Ook zou zij door de werkgever onjuist zijn voorgelicht en heeft zij geen juridische hulp gehad. Zij vorderde in kort geding doorbetaling van het gebruikelijke salaris.

De Rechtbank Noord-Holland oordeelde op 20 november 2015 dat de advocaat van de werknemer moest onderbouwen en aannemelijk maken dat er sprake was van wilsgebreken bij de totstandkoming van de overeenkomst. Omdat in de overeenkomst was opgenomen dat partijen afzien van het recht om deze te ontbinden of vernietigen, moeten aan die onderbouwing hoge eisen worden gesteld, aldus de rechtbank.

De advocaat van de werknemer had geen medische onderbouwing van haar geestelijke toestand ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst overgelegd. Daarom mocht de werkgever er vanuit gaan dat de werknemer wist wat zij deed.

Initiatief vaststellingsovereenkomst werknemer

Het initiatief voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst kwam van de werknemer: zij wilde niet starten met haar re-integratie, maar (tijdelijk) naar Duitsland gaan. Niet bleek dat de werkgever de werknemer onder druk had gezet om daarmee in te stemmen of dat er omstandigheden waren die de werknemer ertoe hebben bewogen om zonder het inwinnen van advies met de beëindiging akkoord te gaan.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst

De werknemer was na het bespreken van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst naar huis gestuurd om daarover na te denken, waarbij zij ook de gelegenheid had om juridisch advies in te winnen.

Mededelingsplicht en WW uitkering

Als de werkgever zijn mededelingsplicht al zou hebben geschonden door de werknemer er niet (expliciet) op te wijzen dat zij na terugkeer in Nederland geen recht zou hebben op een WW-uitkering, komt deze dwaling voor rekening van de werknemer, aldus de rechtbank. Het had op de weg van de werknemer gelegen om zich over haar rechten op WW te informeren. Dat zij dat heeft nagelaten, komt voor haar rekening en risico.

De werknemer kan geen aanspraak kan maken op betaling van enig loon, nog daargelaten dat zij zich tot 29 september 2015 niet beschikbaar had gesteld voor de werkzaamheden.

Bewijs van een wilsgebrek

In het algemeen is het lastig om onder een vaststellingsovereenkomst waarin een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, uit te komen. Terecht oordeelt de rechtbank dat aan het bewijs van een wilsgebrek zware eisen worden gesteld. Niettemin zijn er gevallen bekend waarin vaststellingsovereenkomsten door de rechter zijn vernietigd, bijvoorbeeld:

In dit specifieke geval was van belang dat het initiatief om uit elkaar te gaan afkomstig was van de werknemer zelf. Ook al had zij destijds geen juridische bijstand van een advocaat gezocht, dit initiatief werd haar toegerekend. Daarin verschilt deze uitspraak van de zaken waarin de werknemer wel in het gelijk werd gesteld.

Contact met advocaat in Amsterdam over het vernietigen van een vaststellingsovereenkomstContact met advocaat in Amsterdam over het vernietigen van een vaststellingsovereenkomst

Neem contact op met onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten beoordelen of juridisch advies wenst over het terugkomen op of het vernietigen van een vaststellingsovereenkomst.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam