Advocaat ontslagvergoeding (transitievergoeding, billijke vergoeding) Amsterdam

avatar

advocaat ontslagvergoeding Amsterdam billijke transitievergoeding
Ontslagvergoeding (transitievergoeding, billijke vergoeding) advocaat Amsterdam

Als advocaat en jurist arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij juridisch advies over de ontslagvergoeding, zowel de billijke vergoeding als de transitievergoeding die geldt bij ontslag. Ook berekenen wij de hoogte van de ontslagvergoedingen, ook volgens de kantonrechtersformule. Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding? Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 bij ontslag (door de rechter of het UWV) recht op een transitievergoeding, ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Deze bruto-vergoeding geldt o.a. als aanvulling op de WW en is fiscaal belast. De ontslagvergoeding kan ook toegekend worden in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden. De transitievergoeding kunnen wij voor u aanvragen bij het einde van het contract. Dat moet binnen 3 maanden na het ontslag gebeuren door middel van een verzoekschrift aan de kantonrechter.

Kantonrechtersformule of transitievergoeding?

Advocaat ontslagvergoeding AmsterdamDe ontslagvergoeding is een compensatie voor ontslag. Daarnaast is de vergoeding bedoeld om het vinden van een andere baan te vergemakkelijken. Bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart geldt de wettelijke transitievergoeding, in plaats van -voorheen- de (hogere) kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt in een beperkt aantal gevallen nog toegepast, bijvoorbeeld in een sociaal plan. De maximale transitievergoeding is € 77.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 77.000. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

In ernstige gevallen kan de rechter daarnaast, in een ontbindingsprocedure, als ontslagvergoeding een ‘billijke’ vergoeding toekennen.

Recht op transitievergoeding bij ontslag?

Advocaat ontslagvergoeding AmsterdamDe transitievergoeding is bedoeld voor werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn en als de werkgever besluit de werknemer te ontslaan. Ook is het van toepassing als de werknemer zelf ontslag neemt bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Niet in alle gevallen kan ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever worden aangetoond. Bijvoorbeeld in geval de werknemer meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is en de werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om aan de transitievergoeding te ontkomen. Volgens de rechtspraak levert de weigering om de arbeidsovereenkomst bij ziekte te beëindigen geen ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever op.

Transitievergoeding niet altijd verplicht

In bepaalde gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen, bijvoorbeeld:

Voor de berekening is o.a. het aantal dienstjaren belangrijk. Onze advocaat ontslagrecht te Amsterdam adviseert u graag en kan de vergoeding voor u berekenen.

Kleine werkgevers en ontslagvergoeding

Voor kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) geldt een uitzondering voor het aantal dienstjaren. Als het ontslag wordt verleend wegens bedrijfseconomische redenen (meestal vanwege een slechte financiële positie) dan mag een kleine werkgever de maanden vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten (tot 2020).

Kosten in mindering op transitievergoeding

Bepaalde kosten mogen worden afgetrokken van een transitievergoeding. Het betreffen transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

 • Transitiekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing, outplacement of het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden.
 • Inzetbaarheidskosten zijn kosten door de werkgever tijdens het dienstverband gemaakt om betere kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt te creëren, zoals een niet-werkgerelateerde cursus; een cursus voor persoonlijke ontwikkeling of een managementcursus zonder dat de werknemer uitzicht had op een dergelijke functie bij de werkgever.

Schriftelijke overeenkomst

Advocaat ontslagvergoeding AmsterdamDe aftrek van dergelijke kosten moet eerder schriftelijk met de huidige werkgever zijn overeengekomen, tenzij bepaalde voorzieningen (zoals outplacement) in een cao of sociaal plan zijn opgenomen en de werknemer er voor kiest om hier gebruik van te maken. De kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt en zonder schriftelijke instemming mogen investeringen in de werknemer niet op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.

De kosten mogen ook niet buitensporig zijn.

Opvolgende arbeidsovereenkomsten

Voor de berekening van de transitievergoeding worden opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever meeberekend, mits de arbeidsovereenkomsten elkaar met onderbrekingen van niet meer dan 6 maanden hebben opgevolgd.

Als een voorgaande werkgever transitie- of inzetbaarheidskosten heeft gemaakt, komen deze niet meer voor aftrek in aanmerking. Dit kan alleen door de werkgever die de transitievergoeding verschuldigd is, tenzij eerder al een transitievergoeding is betaald.

Billijke vergoeding

Advocaat ontslagvergoeding AmsterdamIn uitzonderlijke situaties kan de kantonrechter, naast of in plaats van de transitievergoeding, een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen, als het dienstverband eindigt en de werkgever daarbij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • laakbaar gedrag van de werkgever,
 • discriminatie,
 • niet nakomen van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst waardoor er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat,
 • het aanvoeren van een valse ontslaggrond,
 • arbeidsongeschiktheid van de werknemer door onvoldoende zorg van de werkgever voor arbeidsomstandigheden.

Billijke vergoeding achteraf aanvragen

Een verzoek tot betaling van een billijke vergoeding moet binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden ingesteld, bijvoorbeeld:

 • Als een werknemer wordt ontslagen vanwege een reorganisatie en de werkgever vervolgens binnen 6 maanden een andere werknemer in dienst neemt voor hetzelfde werk;
 • Als de werkgever opzegt zonder toestemming van het UWV;
 • Bij opzegging door de werkgever in strijd met een opzegverbod, bijvoorbeeld tijdens ziekte korter dan twee jaar of zwangerschap;
 • Bij opzegging door de werkgever in strijd met een discriminatieverbod;
 • Bij het niet naleven van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO).

De hoogte van de billijke vergoeding wordt overgelaten aan de rechter. Daar is geen eensluidende lijn in te ontdekken omdat een formule hiervoor ontbreekt. De hoogste billijke vergoeding in 2016 bedroeg 125.000,00 euro bruto.

advocaat ontslagvergoeding AmsterdamContact met advocaat ontslagvergoeding Amsterdam

Voor vragen en juridisch advies over ontslagvergoeding, waaronder de transitievergoeding en de billijke vergoeding, kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button