Advocaat bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie in Amsterdam

avatar

Advocaat arbeidsongeschiktheid ziekte arbeidsrecht in Amsterdam

Advocaat Amsterdam bij arbeidsongeschiktheid / ziekte in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en reintegratie in het arbeidsrecht. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als een werknemer door ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet kan verrichten. Het oordeel van de Arboarts of bedrijfsarts is van belang. Dit valt onder het medisch geheim. De bedrijfsarts beoordeelt de –mate van- arbeidsongeschiktheid. Het advies van de bedrijfsarts kan bij wijze van second opinion worden getoetst door het UWV. Werknemers betalen €100,- voor het oordeel en werkgevers € 400,-.

Wet Verbetering Poortwachter: zo snel mogelijk weer aan het werk

De Wet Verbetering Poortwachter legt de werkgever en werknemer de verplichting op om zich bij ziekte samen met arbodienst of bedrijfsarts in te spannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Probleemanalyse

Na zes weken ziekte moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Vervolgens moet de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak opstellen om weer aan het werk te gaan. Het Plan van Aanpak een onderdeel van het re-integratiedossier dat de werkgever bij dreigend langdurig verzuim moet gaan bijhouden.

Reintegratie in de eigen functie

In eerste instantie wordt bij ziekte gezocht naar re-integratie in de eigen functie, dan wel in een andere functie bij de eigen werkgever en tenslotte naar een functie bij een andere werkgever.

Passend werk aanbieden

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem tijdens de ziekte passend werk aanbieden binnen of buiten het bedrijf. Weigert de werknemer om mee te werken aan re-integratie, dan is de werkgever bevoegd om de loondoorbetaling op schorten.

Loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaren

Gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid geldt een wettelijk opzegverbod en moet het loon worden doorbetaald,

  • tenminste 70% van het brutoloon
  • en in het eerste ziektejaar niet minder dan het wettelijk minimumloon.

Vaak is afgesproken dat bij ziekte het loon het eerste jaar 100% is. Weigert de werkgever voldoende mee te werken aan re-integratie, dan kan een loonsanctie volgen van het UWV waardoor er langer moet worden doorbetaald.

Loonstop en loonopschorting

Voldoet de werknemer niet aan redelijke instructies met het oog op reïntegratie, dan mag de werkgever het loon stopzetten. Bijvoorbeeld als de werknemer passend werk weigert, of niet meewerkt aan het planvan aanpak.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Leiden de inspanningen niet tot terugkeer naar werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% volgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering, WIA.

  • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt de WGA;
  • bij volledige een duurzame arbeidsongeschiktheid IVA.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% dan komt de werknemer in de WW. De werknemer heeft bij ontslag na 2 jaar ziekte in principe recht op een transitievergoeding.

Advocaat arbeidsongeschiktheid ziekte arbeidsrecht in AmsterdamContact met advocaat arbeidsongeschiktheid / ziekte arbeidsrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over ziekte, reintegratie en arbeidsongeschiktheid kunt u contact opnemen met onze advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in arbeidsrecht, mr. P.Chr. Snijders.

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button