Werkgever moet bedrijfsarts inschakelen bij twijfel over ziekte

avatar

Advocaat bedrijfsarts en ziekteAdvocaat bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

Bij ziekte van werknemers geven onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies. Een goed werkgever is verplicht om een arbodienst in te schakelen bij een zieke medewerker. Deze arts kan ook op verzoek van de werkgever controleren of er wel of geen sprake (meer) is van arbeidsongeschiktheid. Als de werkgever en medewerker het niet eens zijn over het advies van de bedrijfsarts, kan een arts van het UWV een second opinion verzorgen. Soms blijkt dat een ‘zieke’ medewerker wel degelijk kan werken. Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als blijkt dat de medewerker wel degelijk fysieke arbeid kan verrichten? Rechtbank Noord-Nederland behandelde deze vraag in een uitspraak van
9 februari 2015.

Werknemer was sinds 1980 in dienst Hij had zich op 28 oktober 2013 ziek gemeld in verband met fysieke klachten en sindsdien niet meer gewerkt. De werkgever had een onderzoek laten instellen of de werknemer terug kon komen.

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige had in overleg met de bedrijfsarts na een jaar ziekte gerapporteerd dat de werknemer niet in staat was om zijn eigen functie uit te oefenen.

Second opinion UWV

De werkgever vertrouwde dit niet en vroeg een second opinion aan bij het UWV of hij voldoende had gedaan aan de reïntegratie van de werknemer. Ook heeft hij de werknemer in de buurt van zijn woning door een bedrijfsrechercheur laten observeren. De bedrijfsrechercheur heeft een aantal foto’s en films gemaakt en een verslag van zijn bevindingen opgesteld. Volgens dit rapport zou de werknemer wel degelijk in staat zijn om fysiek werk te verrichten.

Verder bleek uit de second opinion van het UWV dat de werknemer aan de beterende hand was.

Onjuiste voorspiegeling medische gesteldheid

Op grond de onjuiste voorspiegeling van de medische gesteldheid, verzocht de advocaat van de werkgever de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter overwoog allereerst dat het niet aan een werkgever is om te oordelen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Hiervoor dient de werkgever zich tot de bedrijfsarts te wenden, waarna de bedrijfsarts een oordeel over arbeidsongeschiktheid kan geven.

De werkgever had deze route niet gevolgd. De kantonrechter vond dat het uitgangspunt moet zijn dat werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is.

Arbeidsgeschikte werknemer: bedrijfsarts en deskundigenoordeel

Ook was niet volstrekt helder is dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Uit het door de advocaat in de procedure aangeleverde foto- en filmmateriaal ‘kan niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat het klip en klaar is dat hier sprake is van een kerngezonde, arbeidsgeschikte werknemer’.

Ook in het deskundigenoordeel zag de rechter geen voorgewende arbeidsongeschiktheid.

Verder waren er in het dossier geen stukken van de bedrijfsarts waarin wordt gerept over een verbeterde fysieke gesteldheid. In het deskundigenoordeel was daar wel iets van opgenomen, maar de rechter oordeelde dat de bedrijfsarts, en dus ook de werkgever, hier van op de hoogte moest zijn.

Afwijzing ontbinding arbeidscontract

Een werknemer mag er volgens de rechter van uitgaan dat de bedrijfsarts met de werkgever correspondeert over zijn/haar (mate van) arbeidsongeschiktheid. De werkgever werd daarom geacht van de verbeterde fysieke gesteldheid van werknemer op de hoogte te zijn. Weliswaar had de werknemer dat ook zelf aan de personeelsfunctionaris van werkgever moeten melden, maar die omstandigheid woog naar het oordeel van de kantonrechter niet zo zwaar dat enkel om die reden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te worden overgegaan. Bij dat oordeel heeft de kantonrechter ook betrokken dat werknemer al bijna 35 jaar voor werkgever werkzaam is en dat er nimmer kritiek is geuit op zijn functioneren.

Controle bedrijfsarts

Uit deze uitspraak blijkt dat het bij twijfel van groot belang is dat de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid in geval van twijfel ook tussentijds controleert. Dit was ongetwijfeld anders gelopen als de werkgever ook de bedrijfsarts er bij had betrokken.

Conclusie arbeidsongeschiktheid en ziekte

Een werkgever mag niet naar gegevens over de gezondheidstoestand van een zieke werknemer vragen of dit registreren. Op dergelijke gegevens rust het medisch beroepsgeheim. Alle gegevens die met de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de werknemer te maken hebben, de naam van de ziekte, soort klachten en diagnoses, zelfs de vraag of een werknemer zwanger is, vallen onder dit medisch geheim. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze gegevens registreren.

 advocaat arbeidsongeschiktheid en ziekte in AmsterdamContact met advocaat arbeidsongeschiktheid en ziekte in Amsterdam

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsovereenkomst en ziekte (arbeidsongeschiktheid).

Call Now Button