Geen ontslag voor zieke werknemer

avatar

Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid (korter dan 2 jaar) moet op grond van artikel 7:685 lid 1 jo. artikel 7:670 lid 1 BW worden afgewezen, tenzij het verzoek geen verband houdt met het bestaan van de arbeidsongeschiktheid, of zich andere bijzondere omstandigheden voordoen die tot een ontbinding nopen.

Problemen in de persoonlijke sfeer

De kantonrechter overwoog dat de werknemer sinds 16 april 2013 (volledig) arbeidsongeschikt is en tot 2011 altijd goed heeft gefunctioneerd. De kritiek op het functioneren van begon na problemen in de persoonlijke sfeer. De kantonrechter stelde vast dat voldoende is komen vast te staan dat die gebeurtenissen een grote impact hebben gehad op de psychische (en wellicht ook op de lichamelijke) gesteldheid van de werknemer en er uiteindelijk toe hebben geleid dat hij is uitgevallen.

Reflexwerking

‘Het vorenstaande betekent dat – wat er ook zij van de gegrondheid van de reden die werkgever aan haar verzoek ten grondslag legt – voldoende aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen het verzoek en het opzegverbod tijdens ziekte en er derhalve in zoverre aanleiding bestaat om aan het opzegverbod reflexwerking toe te kennen. Voor toekenning van reflexwerking kan geen of minder aanleiding zijn indien thans duidelijk is dat [verweerder] niet meer op enigerlei wijze werkzaam kan zijn voor Emté. Gesteld noch gebleken is echter dat daarvan sprake is. Gelet op het voorgaande zal het verzoek van Emté tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden afgewezen’.

Opzegging die geen verband houdt met de ziekte

Zie ook LJN: BM5701, Rechtbank Amsterdam:

‘Nu werknemer arbeidsongeschikt is (en dat al was voordat het UWV WERKbedrijf het verzoek om een ontslagvergunning had ontvangen), is er sprake van een opzegverbod. Het betreft een verbod om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen tijdens de eerste twee ziektejaren. Dat betekent dat het verbod om op te zeggen ook geldt voor een opzegging die geen verband houdt met de ziekte. Werkgever stelt dat zij vanwege het feit dat zij de arbeidsovereenkomst thans niet (rechtsgeldig) kan opzeggen, ontbinding verzoekt van de arbeidsovereenkomst. Een verband tussen het bestaan van een opzegverbod en het verzoek tot ontbinding is daarmee gegeven’.

Call Now Button
advocaat amsterdam