Advocaat uitzendovereenkomst Amsterdam

avatar

advocaat uitzendovereenkomst AmsterdamUitzendcontract

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht geeft juridisch advies over arbeidsrecht en de uitzendovereenkomst. Wat is het kenmerk van een uitzendovereenkomst? De uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener. Bij een bedrijfsongeval is zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk. De uitzendkracht krijgt meer rechten en betere (ontslag)bescherming naarmate hij langer als uitzendkracht werkt. In de uitzend ABU-CAO is sprake van een uitzendovereenkomst in drie fasen.

Fase A uitzendovereenkomst

Fase A:

  • het uitzendbureau sluit met de uitzendkracht een arbeidscontract waarin een uitzendbeding is opgenomen.
  • De opdrachtgever kan gedurende fase A de uitzendopdracht tussentijds opzeggen waardoor de overeenkomst eindigt. Dat mag de uitzendkracht ook doen. Het uitzendbureau moet dit tijdig melden.
  • Er kunnen in deze fase contracten worden aangaan met het uitzendbureau binnen de termijn van 78 gewerkte weken, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij een onderbreking van meer dan 26 weken wordt opnieuw begonnen met tellen. Na 78 weken gaat de uitzendkracht over naar fase B.

Fase B uitzendovereenkomst

Fase B is een contract voor bepaalde tijd. Deze contracten kunnen door het uitzendbureau niet zonder meer tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk in het contract is overeengekomen.

  • Er kunnen maximaal 8 contracten afgesloten worden in een periode van 2 jaar.
  • Als er in deze fase een onderbreking van de werkzaamheden is geweest van 13 weken of meer, dan begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken geweest, dan valt men weer terug naar fase A. Is er een onderbreking van minder dan 13 weken, dan telt deze mee voor de totale duur van fase B.
  • Als de inlener de opdracht beëindigt voordat het arbeidscontract is afgelopen is, dan blijft de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau doorlopen en moet het uitzendbureau ander passend werk aanbieden.

Fase C uitzendovereenkomst

Bij het negende contract of na twee jaar volgt  fase C. Dat geldt ook als er binnen 13 weken na afronding van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan.

  • Fase C is een (vast) contract voor onbepaalde tijd.
  • In fase B en C is er recht op loon als er geen opdracht is en/of het uitzendbureau geen ander passend werk voorhanden heeft. Dit bedraagt 90% van het laatstverdiende loon.

Nieuw recht uitzendovereenkomst per 1 januari 2015

In uitzendovereenkomsten mag de loondoorbetalingsverplichting maximaal voor 78 weken worden uitgesloten. Afwijkende cao-bepalingen (NBBU-cao) zijn uiterlijk tot 1 juli 2016 geldig.

Ook voor uitzendovereenkomsten per 1 januari 2015 dat het niet is toegestaan om een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter, op te nemen. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken.

Ketenregeling bij de uitzendovereenkomst

Per 1 juli 2015 is de zogenaamde ketenregeling aangepast. Men kan nog steeds drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeenkomen, maar de maximumperiode is verkort naar twee jaar. Er ontstaat er pas een nieuwe keten van overeenkosmten voor bepaalde tijd bij een onderbreking van meer dan zes maanden (was 3 maanden).

Bij uitzendovereenkomsten kan de ketenregeling maximaal 78 weken (in Fase A) worden uitgesloten. Daarna kan het worden uitgebreid tot maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van vier jaar. De nieuwe onderbrekingstermijn van zes maanden kan niet bij cao worden beperkt.

Uitzendovereenkomst en transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 is een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers, bij wie na minimaal twee jaar de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze transitievergoeding geldt ook voor uitzendkrachten.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over uitzendovereenkomst

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, uitzendovereenkomst en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button