Proeftijd

avatar

advocaat proeftijd AmsterdamAdvocaat Proeftijd Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht ontslagrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij conflicten over proeftijd. Een proeftijd is bedoeld om kennis te maken met het bedrijf en de functie. Gedurende de proeftijd kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst direct beëindigen, zonder toestemming van UWV of de rechter. Dat kan ook tijdens ziekte, zwangerschap en gedurende het OR-lidmaatschap.

Wettelijke eisen proeftijd

Een proeftijd moet, om geldig te zijn, aan een aantal eisen voldoen:

  • hij moet schriftelijk overeengekomen zijn,
  • maximaal één of twee maanden duren,
  • voor werkgever en werknemer even lang zijn
  • en ingaan bij aanvang van het arbeidscontract.

Bij CAO mag schriftelijk worden afgeweken van de duur van een proeftijd, maar deze mag nooit langer zijn dan twee maanden.

Opvolgende werkgever en proeftijd

Voor uitzendkrachten telt de reeds bij de werkgever gewerkte periode mee voor de berekening van de proeftijd, als een uitzendkracht door de werkgever voor dezelfde functie in dienst wordt genomen. Dat geldt ook als de werkgever als rechtsopvolger van de vorige werkgever moet worden beschouwd, bijvoorbeeld bij bedrijfsovername.

Andere functie

Als een werknemer binnen een bedrijf een andere functie gaat bekleden, waar andere vaardigheden en verantwoordelijkheden meespelen, mag een nieuwe proeftijd worden afgesproken.

Opzeggen vóór begin proeftijd

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen, als er een proeftijd rechtsgeldig is overeengekomen, het contract beëindigen nog vóórdat de werkzaamheden zijn gestart. In bepaalde gevallen kan werkgever dan schadeplichtig zijn.

Opzeggen en discriminatie

De werkgever is, als de werknemer daar om vraagt, verplicht om de reden van ontslag tijdens proeftijd mede te delen. Als blijkt dat de werkgever bij opzegging tijdens de proeftijd discrimineert, zoals opzegging

  • wegens zwangerschap,
  • chronische ziekte
  • of onderscheid tussen man en vrouw,

biedt de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogelijkheden om het ontslag te vernietigen.

Voor vragen over proeftijd kunt u terecht bij een van onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Nieuw recht over proeftijd

Sinds 1 januari 2015 mag er in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter geen proeftijd worden opgenomen.

Voor een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden, gelden dezelfde eisen als voorheen: de maximale duur bedraagt twee maanden, en is één maand als de arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar is gesloten. Ook moet het beding  schriftelijk zijn aangegaan en moet het proeftijdbeding voor beide partijen gelijk zijn.

Als er vóór 1 januari 2015 in een cao is afgeweken van de proeftijd, dan blijft die termijn geldig voor de duur van de looptijd van de cao of regeling met een maximum van 18 maanden.

Een proeftijdvan langer dan een maand bij een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor een duur korter dan twee jaar, is nietig, tenzij in een CAO of bestuurlijke regeling anders is besloten.

Voldoende duidelijk beeld van de bekwaamheid

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt vanaf 1 januari 2015 dat een proeftijdbeding nietig is, indien de werkgever op basis van een eerdere arbeidsovereenkomst met de werknemer al een voldoende duidelijk beeld van de bekwaamheid van deze werknemer heeft kunnen vormen.

Ook een proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst, waarbij de vorige en huidige werkgever elkaars opvolger zijn, is vanaf 1 januari 2015 nietig.

Oplossing

Als een werkgever per se een proeftijd wil overeenkomen, dan kan hij bijvoorbeeld kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden (desnoods 6 maanden en één dag). Ook kan een werkgever voor de eerste zes maanden bijvoorbeeld een medewerker aannemen op basis van een uitzendovereenkomst.


advocaat proeftijd amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over proeftijd 

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, proeftijd en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam