Arbeidsconflict advocaat in Amsterdam

avatar

Arbeidsconflict Amsterdam arbeidsgeschil

Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam

Arbeidsconflict en ontslag is de specialiteit van onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders. Wij geven als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam bij een arbeidsconflict juridisch advies aan zowel werkgevers als werknemers.

Een arbeidsconflict eindigt vaak in ontslag: bijvoorbeeld wegens een verstoorde arbeidsverhouding of niet goed functioneren.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Juridische hulp van een advocaat arbeidsconflict

Onze arbeidsconflict advocaat in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere problemen op het werk. Een werknemer kan echter niet zomaar worden geschorst of worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet. Wat komt er zoal kijken bij een arbeidsconflict en hoe kan dit worden opgelost?

Schorsing en op non actiefstelling

De eerste mogelijkheid die een werkgever bij een arbeidsconflict heeft, is het op non actief stellen van de werknemer. Schorsing van een werknemer bij een arbeidsgeschil is een vertrekkende disciplinaire maatregel. De werknemer wordt dan tijdelijk van de werkzaamheden ontheven, bijvoorbeeld gedurende de duur van een onderzoek.

De toegang tot de werkplek wordt dan ook veelal ontzegd. Ook wordt het soms verboden om tijdens een schorsing contact te hebben met collega’s. Schorsing is op zich niet apart in de wet geregeld. Het houdt verband met de eisen van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW.

Voorwaarden voor schorsing

Omdat schorsing een ingrijpende maatregel is, moet een werkgever bij zo’n arbeidsconflict zorgvuldig handelen, onder meer door:

 • een goede reden te hebben voor de schorsing,
 • de reden van schorsing schriftelijk mede te delen aan de werknemer
 • de verdere procedure uit te leggen
 • aan te geven hoe lang de schorsing normaalgesproken duurt en van wat de werknemer daarna kan verwachten.

Schorsing is slechts een tijdelijke maatregel. In veel CAO´s staat om die reden aangegeven dat een schorsing niet meer dan 14 dagen mag duren. Soms komt het voor dat er na het afronden van het onderzoek geen reden meer is voor schorsing. De schorsing moet dan onmiddellijk, desnoods op last van de rechter, worden opgeheven.

Het mag niet langer duren dan noodzakelijk. Dat de werkgever het voornemen heeft om een verzoek tot ontbinding/opzegging van de arbeidsovereenkomst in te dienen, is op zichzelf geen reden voor een op non-actiefstelling.

Ontslag bij een arbeidsgeschil

Na een arbeidsconflict kan niet elke werknemer in dienst bijven. Vaak wordt een arbeidscontract met hulp van een arbeidsconflict advocaat wederzijds goedvinden beëindigd (vaststellingsovereenkomst)  of stapt de werkgever naar de rechter. Onze advocaten in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij een arbeidsconflict of (dreigende) beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de volgende gevallen:

Ontslag door een vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan in geval van een arbeidsgeschil in (minnelijk) overleg eindigen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen bereid zijn om samen het arbeidsconflict op te lossen. Een vaststellingsovereenkomst regelt de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband. Hiervoor is de schriftelijke instemming van de werknemer nodig. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen wil de werknemer recht krijgen op een WW-uitklering.

Een arbeidsconflict advocaat in Amsterdam kan bij een conflict juridisch advies geven of een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen, dan wel hierover onderhandelen.

Ontslag op staande voet bij een arbeidsconflict

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht alleen mogelijk bij ernstige arbeidsconflicten en misdragingen van een werknemer (die een dringende reden opleveren), zoals

 • werkweigering
 • geweld
 • of fraude op het werk

Bij deze vorm van onmiddellijk ontslag is er voor de werknemer geen recht op een WW uitkering. De wit stelt strenge eisen aan deze vorm van ontslag, omdat dit de meest vergaande maatregel is die de werkgever kan treffen. Onze arbeidsconflictadvocaten en juristen in Amsterdam kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging.

De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan. Het ontslag blijft dan in stand of het wordt achteraf vernietigd.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract in geval van een arbeidsgeschil op verzoek van een arbeidsconflict advocaat ontbinden. Dit gebeurt aan de hand van een verzoekschrift en een verweerschrift. Na het indienen van deze stukken vindt een mondelinge behandeling plaats bij de kantonrechter. De rechter doet op korte termijn uitspraak in een beschikking, meestal binnen 14 dagen.

Als de rechter de verzoekende partij (meestal is dat de werkgever) gelijk geeft, eindigt de arbeidsovereenkomst. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming heeft geweigerd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers).
 8. i-grond: combinatie van ontslaggronden.

Gevolgen van ontbinding arbeidsovereenkomst

Een advocaat bij een arbeidsconflict moet dit in het verzoekschrift goed motiveren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen. Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk.

Advies bij een arbeidsgeschil: bel advocaat arbeidsgeschil in Amsterdam

Onze advocaten in Amsterdam weten alles van arbeidsconflicten en kunnen u bij (een dreigend) arbeidsconflict juridisch advies geven over alle arbeidszaken en verder bijstaan in procedures.

Kosten advocaat arbeidsconflict: pro deo, fixed fee, kostenvergoeding

Een advocaat arbeidsconflict in Amsterdam maakt graag duidelijke afspraken met u over de kosten. Voor betalende clienten hanteren wij daarom een uurtarief. Wij kunnen ook in bepaalde gevallen een vaste prijsafspraak maken (fixed fee), bijvoorbeeld in geval van het voeren van een procedure over ontslag. Aangezien onze advocaten in Amsterdam de nodige expertise en ervaring hebben op hun gebied, werken wij snel en kunnen wij een goede inschatting van de kosten maken.

Rechtsbijstandsverzekering: kies een advocaat arbeidsconflict

Cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, kunnen voor een advocaat arbeidsconflict een beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering. Iedere verzekerde heeft het recht heeft om in geval van een procedure zelf een arbeidsrecht advocaat in te schakelen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraarin plaats van de procedure te laten voeren door de  rechtsbijstandverzekeraar. Vaak hoeft er dan alleen een eigen bijdrage of eigen risico te worden voldaan.

Daarnaast zijn er gevallen dat een derde de kosten van een advocaat arbeidsconflict vergoedt, bijvoorbeeld in geval van advies over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, deze kosten worden normaalgesproken vergoed door de werkgever. Ook als een zaak wordt geschikt, bijvoorbeeld op een rechtszitting of door middel van mediation, kunnen wij onderhandelen over vergoeding van de gemaakte juridische kosten.

Arbeidsconflict Amsterdam arbeidsgeschil adviesContact met advocaat arbeidsconflict in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam, gespecialiseerd in arbeidszaken, geven juridisch advies bij een arbeidsgeschil in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie of juridisch advies bij een arbeidsconflict.

 

Call Now Button