Vragen over arbeidsrecht in Amsterdam

avatar

Vragen over arbeidsrecht Amsterdam
Vragen over arbeidsrecht in Amsterdam: advies van specialist bij arbeidsconflict en ontslag

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over arbeidsrecht en ontslag. Heeft u een vraag over uw rechten of plichten bij ontslag of andere onderdelen van het arbeidsrecht, zoals werk en inkomen, de vaststellingsovereenkomst, de transitievergoeding, de WIA of WW-uitkering? Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij juridische hulp aan werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Heeft u een vraag of wilt u informatie op een van de volgende gebieden:

Neem dan voor een professioneel persoonlijk advies contact op met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht.

Ontslagspecialist

Onze advocaten in Amsterdam zijn tevens ontslagspecialist: wij geven juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij vrijwillig of gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De ontslagregels zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling, arbeidsovereenkomst en/of CAO. Deskundige juridische hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht, een ontslagspecialist, is bij (voorgenomen) ontslag voor werkgevers of werknemers noodzakelijk.

Vaststellingsovereenkomst

Heeft u een vraag over ontslag met wederzijds goedvindenDe arbeidsovereenkomst kan met behulp van onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam met wederzijds goedvinden eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Verreweg de meeste geschillen in het arbeidsrecht eindigen met een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging. Waar moet u op letten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden van het UWV voldoen om de werknemer recht te geven op een WW-uitkering. Over de vaststellingsovereenkomst wordt vaak door onze advocaten onderhandeld; veel voorkomende onderwerpen van advies en onderhandeling zijn:

Vaak is een vaststellingsovereenkomst een start voor verdere onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Heeft u vragen over een vaststellingsovereenkomst of een voorstel van de werkgever of wilt u weten wat een verstandige reactie is op dit voorstel? Wilt u zich door ons laten vertegenwoordigen of namens u een tegenvoorstel laten doen? Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet stopt het contract en loon per direct, zonder opzegtermijn. Ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat een werkgever tot zijn beschikking heeft. Dit kan alleen in alleen in een uitzonderlijke situatie. Volgens artikel 7:678 lid 1 BW gelden als dringende redenen die een ontslag op staande voet met onmiddellijke ingang kunnen rechtvaardigen: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Ontslag op staande voet is volgens de wet mogelijk bij ernstige misdragingen (die een dringende reden opleveren), zoals:

 • herhaalde werkweigering
 • geweld of zeer ongepast gedrag op het werk
 • fraude of diefstal.

Ontslag op staande voet leidt vaak tot procedures. Wilt u een ontslag op staande voet aanvechten? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam kan bij de kantonrechter namens de werknemer binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van onverwijlde opzegging. De kantonrechter controleert in dat geval achteraf of het gegeven ontslag aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. De rechter kan de opzegging op staande voet vernietigen. Bij vernietiging van de opzegging moet het loon worden doorbetaald, vaak verhoogd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter (in Amsterdam of elders) kan het arbeidscontract op verzoek van de advocaat van een van de partijen (dus ook de werknemer) ontbinden. De ontbindingsprocedure begint met een verzoekschrift. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat kan (sinds 2015) uitsluitend op de in de wet genoemde volgende (redelijke) gronden. Wilt u meer informatie of juridisch advies bij het laten ontbinden van een arbeidsovereenkomst? Wij geven advies in geval:

 • UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 • Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 • Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 • ‘Overige gronden’ (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).
 • i-grond: combinatie van ontslaggronden.

Binnen vier weken nadat een werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend, vindt zitting bij de kantonrechter plaats. Als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter ontbonden wordt, heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Als u zich in de ontslagprocedure wilt laten bijstaan door onze ervaren advocaat ontslagrecht in Amsterdam, neem dan contact met ons op.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning) met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Onze advocaten arbeidsrecht geven advies of voeren procedures over ontslagaanvragen bij het UWV wegens:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • een bedrijfseconomische oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een inkrimping of reorganisatie.

Hoger beroep in ontslagzaken

Bent u het niet eens met een uitspraak over ontslag? Sinds juni 2015 is hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad in ontslagzaken mogelijk tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter). Onze gespecialiseerde advocaten hebben ruime ervaring met het procederen in hoger beroep.

Advies van advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat in Amsterdam kan u als werkgever of werknemer bij (een voorgenomen) ontslag op korte termijn juridisch advies geven en u verder met raad en daad bijstaan in de ontslagprocedure.

Vragen over arbeidsrecht AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Heeft u een vraag over ontslag of arbeidsrecht? Neem contact op met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie. 

[ratings]

Call Now Button