Ontslag ambtenaar Amsterdam

avatar

Ontslag ambtenaar Amsterdam
Ambtenarenrecht advocaat Amsterdam: ambtenaar en ontslag

Onze advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam zijn gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en staan ambtenaren bij in geval van ontslag. Het ambtenarenrecht regelt arbeidsconflicten tussen overheid en ambtenaren. Het ambtenarenrecht wijkt daarmee af van het reguliere arbeidsrecht omdat het is gebaseerd op besluiten van de overheid, zoals die van gemeente Amsterdam. Ontslagbesluiten vallen, anders dan arbeidscontracten, onder het bestuursrecht (Awb). Rechten en plichten van werknemers in de overheidssector zijn goed vastgelegd in de Ambtenarenwet en regelingen zoals Nieuwe Rechtspositie Gemeente Amsterdam (NRGA), ARAR, CAR/UWO, BBRA 1984 en bezoldigingsbesluiten. De bepalingen uit het Awb moeten hierbij in acht worden genomen. Tegen deze besluiten, zoals ontslag, kan onze advocaat ambtenarenrecht te Amsterdam een zienswijze indienen of bezwaar of beroep namens de ambtenaar aantekenen. Ontslagprocedures worden gevoerd bij het orgaan zelf (bezwaar), de rechtbank (beroep) of de Centrale Raad van Beroep (hoger beroep).

Militair Ambtenarenrecht

Een van onze specialisaties is militair ambtenarenrecht. Aan een militair worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bijzondere eisen gesteld en verplichtingen opgelegd. Deze eisen en verplichtingen zijn deels neergelegd in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en houden verband met de taken van de krijgsmacht. Deze taken zijn vastgelegd in de Grondwet. Het uitgangspunt is dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden beschikbaar en inzetbaar moet zijn gezien het belang van de Staat en Defensie als werkgever. Het is met name vanwege dit uitgangspunt dat een militair te maken heeft met bijzondere eisen en verplichtingen die in andere arbeidsorganisaties in mindere mate of niet voorkomen.

Ontslagvergoeding ambtenaar

Een ambtenaar mag alleen worden ontslagen als er een ontslagreden is die voorvloeit uit de rechtspositieregeling waar de overheidsdienaar onder valt. Een ontslag is eervol, of wordt op een andere manier verleend.

De ontslagvergoeding bij ambtenaren komt voor, maar is, ook qua hoogte, anders geregeld dan bij ‘gewone’ werknemers. Vaak heeft men als ambtenaar bij ontslag immers ook recht op een bovenwettelijke uitkering. Voor een vergoeding kan aanleiding zijn als het bestuursorgaan in overwegende mate aan het ontslag heeft bijgedragen.

Eervol ontslag ambtenaar

Voorbeelden van eervol ontslag van de ambtenaar zijn:

  • ontslag op eigen verzoek
  • wegens bereiken (pre)pensioen
  • reorganisatie
  • arbeidsongeschiktheid
  • onbekwaamheid of ongeschiktheid
  • einde tijdelijke aanstelling.

Als eervol vertrek geldt vaak ook als een ambtenaar niet meer aan de eisen kan voldoen, bij curatele stelling of als hij wegens schulden gedetineerd wordt.

Ontslag op overige gronden ambtenaar

Ook is eervol vertrek in het ambtenarenrecht mogelijk op ‘overige gronden’. Dat wordt vaak gebruikt bij een verstoring van de arbeidsverhouding of onverenigbaarheid van karakters.

Disciplinaire maatregelen tegen ambtenaar

Een disciplinaire maatregel kan aan ambtenaren worden opgelegd als er sprake is van (ernstig) plichtsverzuim. Het kan bijvoorbeeld gaan om een berisping, inhouding van een deel van de vaste vergoeding of schorsing.

Strafontslag ambtenaar

Strafontslag is de zwaarste disciplinaire straf in het ambtenarenrecht, het beste vergelijkbaar met ontslag op staande voet in het arbeidsrecht. Dit heeft vertrekkende gevolgen voor de WW. Echter ook bij de andere ontslagvormen kan, als de omstandigheden duiden op verwijtbaarheid bij de ambtenaar, het UWV een WW-uitkering weigeren. Bij alle vormen van ontslag kunnen onze ambtenarenrecht advocaten in Amsterdam centrum u bijstaan.

Ontslagvergoeding ambtenaar

Wordt u zonder goede reden ontslagen, treft de werkgever een ernstig verwijt of houdt de werkgever zich niet aan de afspraken, dan kan een vergoeding worden toegekend, zoals per 1 juli 2015 de transitievergoeding.

Uitkeringen na ontslag voor ambtenaren

Ex-ambtenaren kunnen meestal een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Daarnaast kan een ex-ambtenaar, afhankelijk van de reden voor beëindiging, in aanmerking komen voor een bovenwettelijke uitkering in de vorm van een aanvullende en aansluitende uitkering. Die komt in de plaats van een wachtgeldregeling.

Heeft de ambtenarenstatus zijn beste tijd gehad?

Door de wet ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ zal de rechtspositie van veel ambtenaren met bepaalde uitzonderingen, zoals bij o.a. politie en militairen, veel gaan lijken op die van werknemers met een reguliere arbeidsovereenkomst. Bij een geschil over ontslag zal de kantonrechter bevoegd worden. Voor ontslag zonder instemming zal het UWV of de kantonrechter ingeschakeld moeten worden. De ambtenaar zal dan ook bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding. Wel blijft de bijzondere status van ambtenaar gehandhaafd. De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2020.

Ontslag ambtenaar AmsterdamContact met advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over ontslag kunt u contact opnemen met een van onze advocaten (specialisten) ambtenarenrecht in Amsterdam.

 

[ratings]

Call Now Button