Apotheek niet aansprakelijk voor schade personeel door overval

avatar

Rechtbank Limburg heeft op 29 januari 2014 beslist of een nachtapotheek aansprakelijk is voor letsel van een werknemer die bij een overval uit het raam was gesprongen nadat een vuurwapen op haar gericht was. Door de val is zij ernstig gewond raakt.

Schade

De werknemer was werkzaam als apothekers-assistente. Op 12 februari 2012 had zij als enige dienst. Rond 03.00 uur zijn drie personen via het dak aan de achterzijde binnengedrongen. Nadat zij twee vermomde inbrekers had gezien en een vuurwapen op haar werd gericht, is zij uit angst uit een raam gesprongen. Ten gevolge van deze sprong is haar rechterenkel verbrijzeld, heeft zij een fractuur aan haar stuitje opgelopen en heeft zij twee wervels gebroken.

De daders zijn nooit gepakt. Bij de rechtbank vorderde zij van haar werkgever vergoeding van alle door haar geleden en te lijden schade.

Zorgplicht werkgever

Zij stelde dat haar werkgever er niet alles aan gedaan om dit voorval te voorkomen omdat de achterzijde van de apotheek niet adequaat was beveiligd. Verder waren er geen instructies verleend hoe te handelen in dergelijke situaties. Pas na de overval zijn er maatregelen getroffen: de ramen aan de achterzijde zijn van tralies voorzien, de deuren zijn aangepast en de bekabeling van de verlichting werd verbeterd. Ook is de instructie voor het gebruik van de alarmpieper aangepast.

Veiligheid van de werkomgeving

De rechtbank overwoog:

‘Het debat van partijen spitst zich toe op de vraag of Straver heeft voldaan aan haar zorgverplichtingen zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW. Dit artikellid bevat de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet – samengevat – die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt’.

In dat kader stelde de rechtbank vast dat aan de voorzijde van het pand – waar de klanten de apotheek betreden – adequate veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook de toegang tot de aanbouw aan de achterzijde van het pand was ‘behoorlijk’ tegen inbraak en binnentreden beveiligd, en de apotheek was niet eerder overvallen, aldus de rechtbank.

Vesting

De rechtbank overwoog verder dat er sprake was van een apotheek, geen juwelier of bank. De normale veiligheidsrisico’s waarmee een apotheek vanwege de aard van de werkzaamheden wordt geconfronteerd, liggen in de klantcontacten. Die klanten betreden het pand via de voorzijde. Aan de voorzijde had Straver toereikende veiligheidsmaatregelen getroffen en de achterzijde is volgens de rechtbank geen plek ‘die bij voorbaat uitnodigt om in te breken’.

Normale te verwachten risico’s

‘Straver en [eiseres] in het bijzonder zijn het slachtoffer geworden van een overval die buiten de normale te verwachten risico’s voor Straver lag. Haar kan dan ook niet verweten worden dat zij van het pand geen vesting had gemaakt met prikkeldraad en hekwerk op het platte dak van de aanbouw en camerabewaking aan de achterzijde’.

Bovendien bleek dat het personeel een training omgaan met verbale agressie en geweld heeft gevolgd.

‘De slotsom luidt dat Straver ten tijde van de overval voldaan had aan haar zorgverplichtingen zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die [eiseres] heeft geleden ten gevolge van de overval’.

Conclusie

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van zijn personeel, onder meer op basis van “goed werkgeverschap” als bedoeld in artikel 7:611 BW. Dit is echter geen risicoaansprakelijkheid. Alleen het feit dat een bedrijf is overvallen, maakt de werkgever nog niet aansprakelijk. Op grond van artikel 7:658 BW is dat pas het geval als de werkgever zijn zorgverplichtingen niet is nagekomen.

Hof ’s-Gravenhage oordeelde in 2005 in een soortgelijke zaak, dat een werkgever aansprakelijk was, omdat de werkgever het dak onvoldoende had beveiligd, waardoor een overvaller het dak heeft kunnen openen en op een werknemer heeft geschoten. Anders dan in 2005, had in dit geval de werkgever volgens de rechter wel aan zijn zorgplicht voldaan.

Een werkgever kan aan zijn zorgplicht voldoen door (bijvoorbeeld) beveiligingscamera’s en een kluis te plaatsen, alsmede door preventie, het geven van waarschuwingen, instructie en toezicht aan het personeel, en controleren dat de instructies worden nageleefd. Ook het aanbieden van trainingen over hoe te handelen in geval van geweld kan hier onder vallen.

Onder de zorgplicht kan ook worden begrepen hetgeen de werkgever heeft gedaan na een overval, bijvoorbeeld door nazorg en verwijzing naar Slachtofferhulp Detailhandel.

advocaat amsterdam
Call Now Button