Ontslag met wederzijds goedvinden Amsterdam: hulp bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

avatar

Ontslag met wederzijds goedvinden Amsterdam advocaat
Ontslag met wederzijds goedvinden: advies van advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag met wederzijds goedvinden: de vaststellingsovereenkomst. Wij beoordelen en controleren als advocaat ontslag met wederzijds goedvinden ofwel de beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen. Alleen een ontslag met wederzijds goedvinden dat voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op een WW uitkering. Onderwerpen bij ontslag met wederzijds goedvinden waar onze advocaat ontslagrecht over onderhandelt zijn:

 • de transitievergoeding (ontslagvergoeding)
 • postcontractuele bedingen (zoals non-concurrentiebeding en relatiebeding)
 • (de hoogte van de) vergoeding van de kosten (vaak een vast bedrag)
 • vakantiedagen en verlofuren (opnemen of uitbetalen)
 • inleveren van eigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon en de bedrijfsauto;
 • vrijstelling van werk (bijvoorbeeld na overdracht van werk of na het tekenen van de overeenkomst);
 • de einddatum, de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (ook gezien de opzegtermijn
 • het recht op WW uitkering.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Een belangrijk onderdeel van het ontslag met wederzijds goedvinden is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Er wordt echter verwacht dat in de nabije toekomst de transitievergoeding voor elke werknemer gaat gelden, ook bij ontslag in de proeftijd. Minister Koolmees van SZW wil ontslag van werknemers immers makkelijker maken, echter daar staat tegenover dat de proeftijd wordt opgerekt naar vijf maanden en dat bij lange dienstverbanden de opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd.

Ontslag met wederzijds goedvinden door vaststellingsovereenkomst

Het uitgangspunt is dat de transitievergoeding alleen kan worden opgelegd door de kantonrechter bij ontslag, en ook verschuldigd is als het UWV de arbeidsovereenkomst laat beëindigen. De werknemer kan na beëindiging van de overeenkomst een transitievergoeding bij de rechter aanvragen. Bij vaststellingsovereenkomsten is er echter een andere situatie. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan er worden onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Hier geldt immers de contractsvrijheid. De transitievergoeding is hier dus niet wettelijk voorgeschreven. Wel is de transitievergoeding vaak het uitgangspunt bij ontslag met wederzijds goedvinden. Hoewel dus niet voorgeschreven, wordt de transitievergoeding wel vaak als norm beschouwd bij beëindigingsregelingen. Dit is echter afhankelijk van de omstandigheden. Als de werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt, ligt het niet voor de hand dat er genoegen wordt genomen met de transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. Wij rekenen als advocatenkantoor de transitievergoeding voor u uit.

Transitievergoeding voor Mkb-werkgevers

Voor Mkb-werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt bij ontslag met wederzijds goedvinden een andere regeling, de zogenaamde overbruggingsregeling voor Mkb-werkgevers als werknemers vanwege een slechte financiële situatie worden ontslagen (ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden). De transitievergoeding gaat dan uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren voor 1 mei 2013 worden dus niet berekend in de transitievergoeding. Dat er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden moet worden bewezen.

Deze regeling staat in artikel 7:673d van het Burgerlijk Wetboek en artikel 24 van de Ontslagregeling de tijdelijke Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020 als de werkgever aan de volgende eisen voldoet:

 • de werkgever heeft in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gehad. Het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend door het aantal werknemers op 1 juli en het aantal werknemers op 31 december bij elkaar op te tellen en door tweeën te delen;

 • de arbeidsovereenkomst is geëindigd op grond van bedrijfseconomische omstandigheden als bedoeld in art. 7:669 lid 3 sub a BW, die het gevolg zijn van de slechte financiële situatie van de werkgever;

 • de werkgever moet in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal plaatsvinden verlies hebben geleden. Indien de onderneming nog geen drie jaar bestaat of nog niet beschikt over definitieve financiële cijfers, kan worden uitgegaan van de periode dat de onderneming feitelijk bestaat respectievelijk de voorlopige jaarcijfers;

 • het eigen vermogen van de werkgever aan het einde van het  boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt,  negatief was;

 • de kortlopende schulden aan het einde van het  boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt,  groter waren dan de vlottende activa.

Uit deze voorwaarden blijkt dat er alleen in uitzonderingsgevallen beroep op de overbruggingsregeling kan worden gedaan. Ook bij bedrijfsbeëindiging kan de transitievergoeding dus volledig verschuldigd zijn.

Kantonrechtersvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Ons advocatenkantoor kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Is de transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst? Het antwoord is nee. Het toekennen van een vergoeding is op zich niet verplicht is bij ontslag door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in een beëindigingsovereenkomst. Dat blijkt nog eens uit de hieronder genoemde uitspraak. In deze zaak voerde de advocaat van de werknemer tevergeefs aan dat de arbeidsovereenkomst feitelijk door de werkgever is ‘opgezegd’. Verder meende de advocaat van de werknemer

 • dat er op de werkgever op grond van goed werkgeverschap,
 • de verplichting rust om de werknemer te wijzen op ‘het recht’ op een transitievergoeding.

Ontslagvergoeding altijd verplicht?

De kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) overwoog dat sinds 1 juli 2015 de mogelijkheid bestaat

 • dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt
 • en dat de werknemer hiermee schriftelijk instemt.

Bij deze opzegging is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De kantonrechter concludeerde echter dat het hier niet om een opzegging ging, maar om een beëindigingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), temeer omdat in de overeenkomst werd verwezen naar de bepaling van artikel 7:900 BW (vaststellingsovereenkomst). Uit de mondelinge behandeling kwam ook naar voren dat het juist de werknemer was die weg wilde om een eigen kapperszaak te beginnen en al elders had gesolliciteerd. De kantonrechter oordeelde dat er:

 • geen sprake van opzegging door de werkgever,
 • maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden,
 • waardoor er geen transitievergoeding verplicht is.

Kortom, alleen als de werkgever opzegt, en het initiatief van de werkgever afkomstig is, is er recht op een transitievergoeding. Als er een overeenkomst wordt gesloten zonder opzegging is de transitievergoeding niet verplicht (maar wel gebruikelijk). Het is dus belangrijk dat een werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden zich juridisch goed laat voorlichten. Als er getekend is en de bedenktermijn is verlopen, is dat te laat.

Advocatenkantoor voor beëindigingsovereenkomst en ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Gebruikelijk is dat in een beëindigingsovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst bij ontslag met dezerzijds goedvinden voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook met behulp van de advocaat andere afspraken worden gemaakt.

Ontslag met wederzijds goedvinden Amsterdam advocaatContact met advocatenkantoor bij ontslag met wederzijds goedvinden en transitievergoeding in Amsterdam

Neem contact op met mr. P.Chr. Snijders voor advies over ontslag met wederzijds goedvinden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in (gratis) juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam