Moet een verhuurder bij renovatie in Amsterdam een wisselwoning aanbieden?

Mike
Moet een verhuurder bij renovatie een wisselwoning aanbieden advocaat Amsterdam

Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over renovatie en het aanbieden van een huurwoning. Rechtbank Overijssel heeft hier op 13 augustus 2013 een uitspraak over gedaan. De verhuurder vorderde in kort geding medewerking van de huurder bij renovatie van de door gedaagde gehuurde woning. De huurder maakte aanspraak op een wisselwoning.

Belangenafweging bij renovatiewerkzaamheden

De rechtbank oordeelde dat de vraag of de huurder gehouden is medewerking te verlenen aan de onderhouds- dan wel renovatiewerkzaamheden, moet worden beantwoord op basis van een belangenafweging. Een goed verhuurder moet rekening houden met de overlast die haar huurders ondervinden als gevolg van werkzaamheden. De rechtbank overwoog dat de verhuurder dat ook had gedaan door een aantal maatregelen te nemen, zoals

-het zoveel mogelijk uitvoeren van het werk vanaf de buitenzijde van de woning,

-het plannen van alle werkzaamheden binnen een tijdsbestek van ruim drie weken,

-het gedeeltelijk laten opslaan van meubilair,

-het verstrekken van afdekmateriaal,

-het ter beschikking stellen van een woonkamerwoning voor overdag en de plaatsing van mobiele badkamers:

‘Dat de voorzieningen in het geval van [gedaagde] dermate ontoereikend zijn dat van haar niet kan worden gevergd mee te werken, is onvoldoende aannemelijk geworden. Hoewel onweerlegbaar vaststaat dat er gedurende een periode van enkele weken flinke overlast zal zijn, is het niet redelijk te verlangen dat voor die relatief korte periode een wisselwoning wordt aangeboden’.

Nuttige werkzaamheden aan de de woningen

Daarbij overwoog de rechtbank dat de maatregelen om de woningen te isoleren nuttig zijn en in het belang van de bewoners. Ook was het belang van de verhuurder om alle werkzaamheden in één keer te kunnen uitvoeren evident.

Renovatie

Rechtbank Utrecht overwoog op 15 augustus 2011 dat de uit te voeren werkzaamheden onderhoudswerkzaamheden zijn en geen renovatiewerkzaamheden (als bedoeld in artikel 7:220 lid 2 BW). Na de werkzaamheden is de woning immers niet luxer of comfortabeler geworden, noch is deze in afmeting of indeling gewijzigd. Omdat vervanging van verouderde zaken, herstel van gebreken en terugbrengen in goede staat niet onder het begrip ‘renovatie’ vallen, zoals bedoeld in de wet, mocht de huurder zijn beslissing om al dan niet medewerking te verlenen aan de te verrichten werkzaamheden niet laten afhangen van de vraag of de verhuurder bereid was een wisselwoning of schadevergoeding aan te bieden.

In beide gevallen werd de huurder veroordeeld tot het verlenen van medewerking aan de werkzaamheden.

Neem contact op met onze advocaten huurrecht in Amsterdam voor meer informatie en juridisch advies over renovatie.

 

Call Now Button