Ontslag voor zwangere werknemer

avatar

Mag een arbeidsovereenkomst met een zwangere werkneemster worden ontbonden?

Een zwangere medewerkster kan niet zomaar worden ontslagen. Er geldt een opzegverbod, vanaf het begin van de zwangerschap tot zes weken na afloop van het ziekengeld. Het verbod geldt alleen niet bij ontslag in de proeftijd, op staande voet en als de onderneming ophoudt te bestaan. In plaats van ontslag via het UWV, kan een werkgever ook de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als de werkgever dat vraagt tijdens zwangerschap, moet de kantonrechter nagaan of er verband bestaat tussen de zwangerschap en het ontbindingsverzoek.

Op 11 februari 2015 heeft rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over de vraag of een arbeidsovereenkomst met een zwangere werkneemster mag worden ontbonden, als er sprake is van bedrijfseconomische gronden.

Betrokkene was werkzaam als Brand & Communications Manager. Op 15 juni 2015 verwacht zij haar baby.

Ontbinding arbeidscontract tijdens zwangerschap

De werknemer lichtte het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst als volgt toe: de functie van Brand & Communication Manager heeft onvoldoende toegevoegde waarde in de organisatie, en een groot deel van de werkzaamheden is verplaatst en gecentraliseerd. De overige werkzaamheden kunnen door anderen worden gedaan of ondergebracht worden bij andere teams. Als gevolg hiervan komt haar functie te vervallen en is betrokkene boventallig geworden. Haar werd een ontslagvergoeding aangeboden van € 12.750,00 bruto.

Werkgever heeft de vrijheid om bepaalde beleidskeuzes te maken

De kantonrechter overwoog dat een werkgever de vrijheid heeft om bepaalde beleidskeuzes te maken. Dat deze keuze in redelijkheid niet had kunnen worden gemaakt, is niet gebleken.

Opzegverbod tijdens de zwangerschap

Verder wees de kantonrechter de werkgever er op dat tijdens de zwangerschap het opzegverbod geldt. Hoewel daardoor ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens deze periode niet onmogelijk is, moet de zwangerschap wel worden meegewogen:

‘… om de zwangere vrouw te behoeden voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat het vinden van een nieuwe arbeidsovereenkomst praktisch onmogelijk is en het voor een gezond verloop van de zwangerschap van belang wordt geacht dat spanning en onzekerheid die met een daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onmiskenbaar is verbonden, zoveel mogelijk vermeden wordt’.

Hierin reden vond de kantonrechter aanleiding om de arbeidsovereenkomst pas per 1 november 2015 te ontbinden:

‘Daarbij wordt enerzijds rekening gehouden met de bescherming die [verweerster] in verband met haar zwangerschap toekomt en wordt haar huidige positie op de arbeidsmarkt afdoende gewogen, maar wordt ook afdoende duidelijkheid gegeven aan Laureate Online Education over de toekomst’.

Met betrekking tot de gevraagde vergoeding van € 25.000,– overwoog de kantonrechter dat er geen plaats was voor een hoge vergoeding omdat de arbeidsovereenkomst niet eerder dan per 1 november 2015 wordt ontbonden. Daarbij gaat hij er van uit dat betrokkene na de bevalling tot 1 november 2015 zal worden vrijgesteld van werkzaamheden.

Call Now Button