Stage-overeenkomst of arbeidscontract

avatar

advocaat Stage overeenkomst AmsterdamStage overeenkomst: advocaat in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies in geval van een stage-overeenkomst. Rechtbank Noord-Holland heeft op 31 juli 2013 een advocaat-stagiaire, die op staande voet was ontslagen, een gefixeerde schadevergoeding toegekend van € 42.894,00, aanzienlijk minder dan zij in kort geding had bedongen. Andere posten, waaronder € 1.000.000,– schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag, werd afgewezen. Ook werd de advocaat-stagiaire een escalerende opstelling en attitude verweten gedurende de stage-overeenkomst.

Kort geding voorschot op de schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag

Bij vonnis in kort geding was de werkgever eerder veroordeeld tot betaling van € 61.598,88 bruto bij wijze van voorschot op de schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag. In de bodemzaak werd echter een aanzienlijk lager bedrag vastgesteld.

Ontslag op staande voet van stagiaire

De advocaat-stagiaire was arbeidsongeschikt geworden waarbij de bedrijfsarts een time out adviseerde. Vervolgens is een mediator ingeschakeld. Er kon echter geen overeenstemming worden bereikt over de samenstelling van de deelnemers aan het gezamenlijk gesprek, waarop de mediator haar werkzaamheden heeft beëindigd. Het UWV oordeelde dat de werknemer haar eigen werk gedurende de stage-overeenkomst kon doen.

Op 9 maart 2012 is de werknemer op staande voet ontslagen omdat zij ‘langdurig en stelselmatig weigert werkzaamheden te verrichten’ en ‘drie keer weigerde deel te nemen aan een mediationgesprek’.

Onregelmatig en kennelijk onredelijk ontslag

De werknemer stelt zich op het standpunt dat het ontslag onregelmatig en kennelijk onredelijk is en eist € 61.598,88 bruto als gefixeerde schadevergoeding, een verklaring voor recht dat het gegeven ontslag kennelijk onredelijk is en veroordeling tot betaling van € 1.000.000,00 bruto als schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en o.a. achterstallig loon. Ook eiste zij o.a. een verklaring voor recht dat het handelen van de werkgever onrechtmatig is geweest.

Ontslagbrief dringende reden

De rechter overwoog dat niet was gebleken dat de werkgever ondubbelzinnig heeft medegedeeld wat/welke de dringende reden(en) is/zijn. Uit de ontslagbrief werd niet duidelijk of werkgever bedoeld heeft de twee zelfstandige redenen aan het ontslag ten grondslag te leggen, of cumulatief. Om die reden was niet voldaan aan het vereiste van een ondubbelzinnige mededeling.

Ziek gemeld wegens een arbeidsconflict

Voorts stond vast dat de werknemer zich tijdens de stage-overeenkomst heeft ziek gemeld wegens een arbeidsconflict, en dat daarna op aandringen van de bedrijfsarts een mediationtraject in gang is gezet:

‘Tegen die achtergrond is geen sprake van een situatie waarin [eiseres] “stelselmatig en langdurig” heeft geweigerd werkzaamheden te verrichten. De email van [ZZZ] van 7 februari 2012 kan niet als een oproep tot werkhervatting worden aangemerkt. Ook na afgifte van het deskundigenoordeel van 6 maart 2012 is [eiseres] niet expliciet opgeroepen haar werkzaamheden te hervatten. Afgezien daarvan had het op de weg van werkgever gelegen, indien er al verschil van mening bestond tussen partijen over de vraag of [eiseres] haar werkzaamheden kon hervatten, om eerst de minder vergaande sanctie van een loonopschorting toe te passen’.

Mediation

Over de mislukte mediation merkt de rechter op dat dit door de mediator niet wordt gerelateerd aan de opstelling van de werknemer. Zij had niet zonder meer de mediation afgezegd, maar pas nadat door haar advocaat een inhoudelijke discussie was opgestart over de deelnemers aan de mediation én de concept-mediationovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd voor de duur van de stage

Ten aanzien van de gestelde onregelmatigheid van het ontslag en de gevorderde gefixeerde schadeloosstelling, overwoog de kantonrechter dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd, voor de duur van de stage, zonder mogelijkheid om de stage-overeenkomst tussentijds op te zeggen. De kantonrechter gaat er daarom van uit dat de stage 39 maanden duurt. Omdat de overeenkomst ruim voor de afloop van die periode is opgezegd, komt de werknemer een gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag toe, vermeerderd met de wettelijke rente daarover. de kantonrechter heeft dit begroot op 18 x het laatstverdiende loon ad € 2.383,00 = € 42.894,00 toe, aanzienlijk minder dan het bedrag dat in kort geding als voorschot was toegewezen. Voor het overige wordt de vordering afgewezen.

Kennelijk onredelijk ontslag na stage

Ten aanzien van de stelling dat het ontslag uit de stage-overeenkomst kennelijk onredelijk is, stelde de kantonrechter vast dat  deze stelling onvoldoende feitelijk is onderbouwd:

‘Het enkele feit dat een ontslagreden achteraf bezien (mogelijk) feitelijk onjuist of onvolledig was, maakt het ontslag niet kennelijk onredelijk. Ook is niet gesteld of gebleken dat [XXX en YYY] in werkelijkheid om andere redenen dan de aan het ontslag ten grondslag gelegde, het dienstverband wilde beëindigen. Ten aanzien van het gevolgencriterium geldt dat het enkele ontbreken van een vergoeding het ontslag niet kennelijke onredelijk maakt. Daartoe zijn alle omstandigheden van het geval bepalend, waaronder de duur van het dienstverband, de leeftijd van werknemer, zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt en de aard van de verrichte werkzaamheden. Dit alles in aanmerking nemende is de kantonrechter van oordeel dat geen sprake is van kennelijke onredelijkheid van het ontslag’.

Onrechtmatig handelen werkgever bij stageovereenkomst

Ook de stelling dat sprake is van (geweest) van onrechtmatig handelen was onvoldoende onderbouwd:

‘Er is sprake van een volledig geëscaleerd arbeidsconflict, waarbij beide partijen aan de mate van escalatie hebben bijgedragen. Dit maakt het handelen van [XXX en YYY] echter nog niet onrechtmatig. Daarbij komt dat [eiseres] bij de vordering op deze grondslag geen belang heeft nu gesteld noch gebleken is dat zij schade heeft geleden als gevolg van eventueel onrechtmatig handelen; zoals de zaken er nu voorstaan bestaat een reële kans dat zij binnen de gestelde termijn haar stageverklaring zal halen waarmee zij voor wat betreft haar kansen op de arbeidsmarkt in precies dezelfde situatie verkeert als wanneer zij haar stage bij [XXX en YYY] had voltooid’.

Immateriële schade, reputatie- en imagoschade

‘Voor wat betreft de gestelde immateriële schade, reputatie- en imagoschade: het staat niet vast dat hiervan sprake is, en voor zover hiervan sprake is heeft [eiseres] hieraan zelf bijgedragen door haar escalerende opstelling en attitude. De kosten die [eiseres] heeft moeten maken voor de verschillende procedures zijn betrokken in de eventuele proceskostenveroordelingen’.

De proceskosten komen voor rekening van werkneemster omdat zij voor het overgrote deel in het ongelijk wordt gesteld.

Gefixeerde of volledige schadevergoeding bij einde stage-overeenkomst

De werkgever is ingevolge art. 7:677 BW schadeplichtig in geval van een onregelmatig ontslag. De werknemer kan kiezen tussen een volledige schadevergoeding of een gefixeerde schadevergoeding (art. 7:677 lid 4 BW). Daarnaast kan opzegging van de arbeidsovereenkomst ook kennelijk onredelijk zijn en aanleiding geven tot schadevergoeding. Deze vorderingen kunnen naast elkaar worden ingesteld (HR 29 september 1995, NJ 1996, 90).

Het voordeel bij een vordering tot vergoeding van de gefixeerde schadevergoeding is dat de omvang van deze schade niet hoeft te worden bewezen. Niettemin leidt deze uitspraak ertoe dat de werknemer waarschijnlijk terug zal moeten betalen, met name omdat aan haar destijds in kort geding, voorafgaand aan deze procedure, een te hoog bedrag aan voorschot was toegekend. Daarmee is ook het risico van een geldvordering in kort geding gegeven: de bodemrechter is immers niet aan een uitspraak in kort geding gebonden.

advocaat stage-overeenkomst in AmsterdamContact met advocaat stage-overeenkomst in Amsterdam

Voor juridisch advies over stage-overeenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button