Arbeidsrecht advocaat Amsterdam

avatar

Arbeidsrecht Arbeidsrecht advocaat AmsterdamArbeidsrecht advocaat Amsterdam: arbeidsgeschil, ontslag en ziekte

Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam is specialist in alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder arbeidsgeschillen, ontslag en ziekte. Wij hebben ruime ervaring in juridisch advies en gerechtelijke procedures over (internationaal) arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is een uitgebreid en steeds veranderend rechtsgebied als gevolg van nieuwe wetgeving en veranderende rechtspraak. Wij zijn op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie. Als advocaat arbeidsrecht adviseren wij sinds 1997 vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden. Onze arbeidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op de volgende gebieden van het arbeidsrecht:

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamArbeidsconflict

Arbeidsconflicten leiden vaak tot een ziekmelding. Werkgever en werknemer zijn dan verplicht om er voor te zorgen dat de werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat. Dat volgt uit de wet Poortwachter. Bij arbeidsgeschillen zijn er vaak geen medische beperkingen van fysieke of psychische aard, maar kan het zijn dat de werknemer niet in staat is zijn werk te hervatten. Als de werknemer toch loon wil ontvangen, moet hij aantonen dat hij opnieuw zal uitvallen als hij het werk hervat, bijvoorbeeld als het arbeidsconflict niet is opgelost en de werkgever ook de bereidheid daartoe niet heeft. Onze advocaten arbeidsrecht staan werknemers en werkgevers terzijde bij alle soorten arbeidsconflicten.

Loonstop

Als een arbeidsongeschikte medewerker tijdens de re-integratie weigert om mee te werken aan redelijke voorschriften en maatregelen om te komen tot werkhervatting, kan de werkgever in het uiterste geval het salaris stopzetten.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Er is sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid (niet kunnen werken wegens een conflict) als blijkt dat:

 • een werknemer zijn werkzaamheden niet verricht
 • door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen
 • die voor hem zodanig waren dat met het oog op de (dreiging van) psychische of lichamelijk klachten
 • van de werknemer redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten’.

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamOntslag en beëindigen arbeidscontract

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Onze ontslagspecialisten lichten werkgever of werknemer voor over de rechten en plichten bij ontslag. Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan, een contract niet verlengen of ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. De reden van het ontslag bepaalt sinds 2015 welke weg de aangewezen route is: de kantonrechter bij redenen van persoonlijke aard (zoals verwijtbaar gedrag, disfunctioneren van de werknemer of een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie) dan wel het UWV in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of bij economische redenen.

Ontslag op staande voet

De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Een werknemer ontslaan op staande voet kan slechts bij een dringende reden, zoals fraude of werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn.

 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is loondoorbetaling verplicht en danwel een billijke schadevergoeding;
 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure een loonvordering kan instellen en bezwaar kan maken tegen verwijtbaar ontslag is kort (twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter);

Ontbinding arbeidscontract 

Ontslag kan ook gegeven worden door de rechter (ontbinding) wegens:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of, en zo ja wanneer, de arbeidsovereenkomst eindigt. De kantonrechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

Reorganisatie en boventalligheid; langdurige ziekte

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, met een opzegtermijn, door middel van een ontslagvergunning, bijvoorbeeld bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • boventalligheid,
 • langdurige ziekte.

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamVaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vaststellingscontract, ontslagovereenkomst of beëindigingsregeling). Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij het zoeken naar een oplossing van een geschil, bijvoorbeeld na een hevig arbeidsconflict of mediation. Ook bij bedrijfseconomisch redenen of een verschil in inzicht over de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd, kan het aangewezen zijn om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. In de vaststellingsovereenkomst worden dan, meestal na een onderhandeling, de voorwaarden van het vertrek neergelegd. Belangrijke onderdeel van een vaststellingsovereenkomst zijn de einddatum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, de ontslagvergoeding en een eventuele periode van vrijstelling van werk. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en rechtsbijstand voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed. Is er een maal een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden gesloten, dan kunnen werkgever en werknemer daar niet gemakkelijk op terug komen: in de wet is geregeld dat dit soort overeenkomsten bindend zijn. Om deze reden is in de wet opgenomen dat de werknemer bij vaststellingsovereenkomsten in geval van ontslag een bedenktijd heeft van minimaal 14 dagen na het bereiken van overeenstemming over de beëindigingsovereenkomst.

Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst

Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

 • de noodzaak en risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • postcontractuele bedingen (geheimhouding, concurrentiebeding)
 • fictieve opzegtermijn
 • ontslag tijdens ziekte
 • recht op een WW-uitkering

Onderhandelen en inhoud vaststellingsovereenkomst

Onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam onderhandelt namens u over (onderdelen van) de vaststellingsovereenkomst om het beste resultaat te bereiken. Dat alles is ook mogelijk bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen. Bij een (goed) sociaal plan zijn kunnen de onderhandelingsmogelijkheden beperkt zijn omdat dit reeds is onderhandeld met de vakbonden.

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamOntslagvergoeding; transitievergoeding en billijke vergoeding

De jurist en advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert ook bij ontslagvergoedingen, ook wel gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of aan een werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij verzoekschrift aanvragen.

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn. Onze advocaat ontslagrecht berekent uw ontslagvergoeding.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding bestaat sinds 2015 en kan door de kantonrechter aan een werknemer worden toegekend bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever. Bijvoorbeeld:

De bedragen lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht adviseren u hier over.


Arbeidsrecht advocaat Amsterdam Contact met arbeidsrecht advocaat in Amsterdam

Voor betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht belt u onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

Juridisch nieuws van onze advocaten in Amsterdam

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam