Advocaat ontslag Amsterdam

avatar

advocaat ontslag amsterdam
Advocaat ontslag Amsterdam: specialist bij ontslag en opzegging arbeidsovereenkomst

Onze ontslag advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures bij alle soorten van ontslag. Een werknemer moeten ontslaan wegens niet goed functioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of ontslagen worden wegens reorganisatie (boventallig): het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is aan (strenge) regels gebonden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag (opzegging). Ontslagen worden betekent het einde van een arbeidsovereenkomst: geen werk of mogelijk geen WW uitkering. Daarom is er ontslagbescherming. De ontslagregels zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. De arbeidsovereenkomst of CAO kunnen hier ook bepalingen over hebben. Juridische hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht, een ontslagspecialist, is bij (voorgenomen) ontslag voor werkgevers of werknemers gezien de veranderende rechtspraak over ontslagrecht beslist noodzakelijk.

Vormen van ontslag

Er zijn diverse vormen van opzegging/ontslag als gevolg waarvan een werknemer al dan niet gedwongen moet vertrekken. Onze ontslagadvocaat in Amsterdam geeft als arbeidsrechtspecialist juridisch advies en rechtshulp bij:

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht mogelijk bij zeer ernstige misdragingen (dringende reden), zoals

 • werkweigering
 • geweld op het werk
 • fraude of diefstal

Volgens artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende redenen voor een opzegging op staande voet beschouwd: zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Ontslag op staande voet is gebonden aan strenge regels.

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam kunnen bij de kantonrechter met een verzoekschrift binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De rechter kan de opzegging op staande voet vernietigen. Bij vernietiging van de opzegging moet het loon worden doorbetaald, vaak vermeerderd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Klik hier voor meer informatie over ontslag op staande voet.

 advocaat ontslag AmsterdamVaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan in overleg met wederzijds goedvinden eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, samen een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Over de vaststellingsovereenkomst wordt vaak door onze advocaten onderhandeld; veel voorkomende onderwerpen zijn:

Klik hier voor meer informatie over de vaststellingsovereenkomst

Rechter of het UWV? Ontslagreden bepaalt de instantie

Ook kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever worden beëindigd door de rechter of het UWV. In beide gevallen kan onze advocaat namens de werkgever optreden of namens werknemer bij de kantonrechter verweer voeren tegen het verzochte opzegging.

advocaat ontslag AmsterdamOntbinding door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen (dus ook de werknemer) ontbinden. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat kan (sinds 2015) op de volgende redelijke gronden:

 

 

 • Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 • Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 • Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 • ‘Overige gronden’ (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslaggrond c, d en f worden vaak aangevoerd. De werkgever moet dit goed motiveren. De werknemer mag bij de kantonrechter verweer voeren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Klik hier voor meer informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning door het UWV

Ook dit betreft een schriftelijke ontslagprocedure op verzoek van de werkgever. Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning) met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Deze opzegtermijn is gerelateerd aan de duur van de arbeidsovereenkomst. Ontslag kan door een werkgever worden aangevraagd wegens:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomische oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een reorganisatie.

Klik hier voor meer informatie over de ontslagvergunning.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep en cassatie in ontslagzaken mogelijk tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter). Dat kan gaan om (toegewezen of afgewezen) ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het wel of niet vernietigen van ontslag op staande voet. Alleen advocaten kunnen hoger beroep instellen of verweer voeren in de ontslagprocedure bij het gerechtshof.

Het gerechtshof kan in hoger beroep de arbeidsovereenkomst herstellen of in plaats daarvan een billijke vergoeding opleggen aan de werkgever. Als de rechter in hoger beroep oordeelt dat het ontslag terecht was, kan het gerechtshof alsnog bepalen op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt.

Advies van ontslagrecht advocaat in Amsterdam

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat in Amsterdam kan u als werkgever of werknemer bij (een voorgenomen) opzegging juridisch advies geven en verder met raad en daad bijstaan in de ontslagprocedure.

advocaat ontslag amsterdam Contact met ontslag advocaat in Amsterdam

Onze ontslag advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam voor meer informatie over ontslag en opzegging. 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam