WWZ en wijzigingen in het arbeidsrecht

Arbeidsrecht en WWZ AmsterdamAdvocaat arbeidsrecht en WWZ in Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam lichten de belangrijkste wijzigingen in het het arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 juni 2015 toe. Het wetsvoorstel wijziging van het ontslagrecht WWZ is in 2015 in werking getreden. De wijzigingen zijn ingrijpend.

Advies arbeidsrecht en ontslagrecht door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

  • De ontslagprocedure via de kantonrechter bij economisch ontslag vervalt. De werkgever moet over het voorgenomen ontslag advies vragen aan het UWV (ontslagvergunning).
  • Het UWV moet het grootste deel van de adviesaanvragen binnen 4 weken afhandelen.
  • Ook bij een negatief advies van het UWV kan een werkgever een werknemer ontslaan.
  • De werknemer kan het ontslag dan via de rechter aanvechten. Voor de rechter weegt het advies van het UWV zwaar.
  • Als de rechter het ontslag onterecht vindt, kan hij de werknemer een ontslagvergoeding toekennen of het ontslag ongedaan maken.
  • Er hoeft geen advies over het voorgenomen ontslag aan het UWV te worden aangevraagd als in de CAO een procedure staat die qua inhoud en snelheid vergelijkbaar is.
  • Voor ontslag in strijd met een opzegverbod of voor een contract voor bepaalde duur, terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt, moet aan de rechter ontslag worden gevraagd.
  • Bij vaststellingsovereenkomsten geldt een bedenktijd.

De plannen waren onderdeel van het regeerakkoord 2012.

Werk en Zekerheid

Eind november 2013 is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een versnelde invoering waardoor een deel van de maatregelen al in 2015 is ingevoerd.

BBA

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is per 1 juli 2015 vervallen. Er zijn nu nog 2 ontslagmogelijkheden, ofwel via de Kantonrechter (persoonlijke redenen) of het UWV (bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid).

Ontslagvergoeding

De transitievergoeding, die in de plaats komt van de ontslagvergoeding, is ingevoerd op 1 juli 2015.

Flexwerken

De positie van de flexwerker is versterkt.

Uitzendovereenkomst

Het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst is beperkt tot 1,5 jaar. De ketenregeling zal na 1,5 jaar van toepassing worden.

Proeftijd/ non concurrentiebeding

Een proeftijd is alleen mogelijk bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer.

Een non-concurrentiebeding is niet meer mogelijk bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit noodzakelijk maken.

Nuluren

De mogelijkheden van een nul-urencontract/oproepcontract zijn sterk ingeperkt. Loondoorbetaling na 18 maanden wordt verplicht.

Pensioen

Voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, is geen ontslagvergunning van het UWV meer nodig. Een opvolgend contract voor bepaalde tijd hoeft ook niet meer te worden opgezegd.

Informatieplicht en aanzegvergoeding

Over het voortzetten van overeenkomsten voor bepaalde tijd moet de werkgever zich schriftelijk uitlaten, uiterlijk één maand voor afloop van het contract, als het tijdelijke contract 6 maanden of langer duurt. Als de werkgever zich niet houdt aan deze informatieverplichting, is een vergoeding ter hoogte van 1 bruto maandsalaris verschuldigd. Als deze verplichting wel, maar te laat wordt nagekomen, is een gedeeltelijke vergoeding verschuldigd.

Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In april 2018 zijn wijzigingen voorgesteld op de WWZ in het kader van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). De belangrijkst worden hier besproken.

Oproepovereenkomsten
– De werkgever moet de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch aan de werknemer bekendmaken. Wordt deze oproep ingetrokken dan behoudt de werknemer het recht op loon dat hij zou hebben genoten indien de arbeid was verricht;
– Als de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd in de oproepovereenkomst, dan moet de werkgever als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een contract met een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in het voorafgaand jaar.

Proeftijd en concurrentiebeding

– Proeftijd mogelijk tot vijf maanden bij een arbeidscontarctvoor onbepaalde tijd;
– Een concurrentiebeding is niet geldig als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd wordt opgezegd, tenzij het noodzakelijk is om de werknemer aan het concurrentiebeding te houden vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en de werkgever dit schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd aan de werknemer mededeelt.

Ketenregeling; opvolgende contracten voor bepaalde tijd

– Maximale duur van 24 maanden naar 36 maanden, dan pas een contract voor onbepaalde tijd;
– Doorbrekingstermijn van drie maand en bij terugkerend tijdelijk werk (bij cao); en
– Ketenregeling niet van toepassing op werknemers in het primair onderwijs ter vervanging van docerend of ondersteunend personeel.

Combinatiegrond en vergoeding bij ontslag (ontbinding arbeidsovereenkomst)

– Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, is mogelijk als die redenen zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
– Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op deze grond van artikel 669, lid 3, onderdeel i, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de vergoeding die de werkgever op grond van artikel 673, leden 1 en 3, aan de werknemer is verschuldigd.

De extra vergoeding ziet op compensatie voor de werknemer voor het feit dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van deze cumulatie.

Transitievergoeding

– De transitievergoeding is bij elk contract verschuldigd;
– De verhoging vande transitievergoeding vanaf 10 jaar wordt afgeschaft;

Premiedifferentiatie WW

Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract. Ook wordt de aard van het contract voor werknemers zichtbaar via hun loonstrook.

Advies arbeidsrecht en ontslagrecht door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor juridisch advies over arbeidsrecht en ontslagrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum: 020-5221999.

 

Call Now Button