Huurrecht advocaat Amsterdam

Huurrecht Advocaat Amsterdam

Advocaat Huurrecht Amsterdam

Onze huurrecht advocaat Amsterdam geeft juridisch advies en rechtshulp aan huurders en verhuurders betreffende huur en huurcontracten. Dit kan gaan over een advies of conflict bij woonruimte of bedrijfsruimte (huurdersrecht of verhuurdersrecht). Huurrecht is een gespecialiseerd onderdeel van het contractenrecht. De gespecialiseerde advocaat huurrecht geeft antwoord op vragen over Airbnb, ontruiming of onderhoud, vakantieverhuur, tijdelijke huur, rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst, huurprijs, onderverhuur, beëindiging,  ontruiming, Bed and Breakfast, shortstay en renovatie. Wij treden als advocaat huurrecht in Amsterdam op bij problemen bij particuliere huur, woonruimte, of bedrijfsmatige huur: zoals winkelruimte, bedrijfsruimte of kantoorruimte, in of buiten Amsterdam.

Woonruimte checklist

Bij huur van woonruimte kan juridische hulp van een huurrecht advocaat Amsterdam nodig zijn, bijvoorbeeld bij (verboden) onderverhuur, ontruiming, het niet zelf bewonen van de woning of het afstaan van een deel van de woning aan anderen, zoals bij:

 • vakantieverhuur,
 • shortstay
 • B&B
 • Airbnb.

Raadpleeg hiervoor onze checklist huur en verhuur.

Gemeente Amsterdam en Airbnb, boete en bestuursdwang

Ook met problemen met gemeentes staan wij u als huurrecht advocaat Amsterdam bij, als er bijvoorbeeld een boete aan de eigenaar of huurder is opgelegd of bestuursdwang is aangezegd. Dat kan wanneer er volgens de gemeente sprake is van verdenking van:

 • illegale verhuur (bijvoorbeeld als er niet aan de voorwaarden van de gemeente is voldaan of als er gehandeld wordt in strijd met het bestemmingsplan);
 • of als het gebruik van de woning wordt opgevat als een illegaal hotel of logiesbedrijf in de zin van artikel 1.1. van het Bouwbesluit voor een verblijf korter dan vijf nachten
 • waarbij de woning wordt onttrokken aan de woningvoorraad.

Toeristen en woningonttrekking

Op grond van de Huisvestingswet en de Regionale Huisvestingsverordening is het verboden om in een bepaalde wijk of in Gemeente Amsterdam zonder vergunning een woning aan de bestemming tot bewoning te onttrekken. Verhuur van een woning aan toeristen, zonder dat er een hoofdbewoner in de woning woont (als hoofdverblijf), is zonder vergunning niet toegestaan. Door een woning te verhuren aan toeristen zonder in het bezit te zijn van een vergunning, kan sprake zijn van illegale woningonttrekking in Amsterdam (de woning is niet beschikbaar is door duurzame bewoning).

huurrecht advocaat amsterdamHoofdbewoner

Volgens de regels van gemeente Amsterdam mag een hoofdbewoner een woning voor maximaal zestig dagen per jaar verhuren aan niet meer dan vier personen per keer. Anders is er sprake van hotelmatige verhuur.

Wij kunnen als advocaat huurrecht Amsterdam voor de huurder of de eigenaar een zienswijze indienen of bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente tot boete (vaak € 12.000,-, maximaal 18.500,-) of bestuursdwang. De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij het vaststellen van de hoogte van de boete gekozen voor een systematiek, waarin bij herhaling van de overtreding steeds zwaarder wordt beboet en overtredingen bij bedrijfsmatige exploitatie zwaarder worden beboet dan wanneer de exploitatie niet bedrijfsmatig plaatsvindt.

Vaak heeft dit te maken met het aanbieden van woonruimte in Amsterdam via sites als Airbnb. Juist de combinatie van expertise op het gebied van huurrecht en bestuursrecht is voor onze cliënten een toegevoegde waarde.

Huur en shortstay in Amsterdam

Shortstay is een vorm van verblijf voor mensen die langer in Amsterdam willen verblijven zonder aangewezen te zijn op hotelaccommodaties. Door uit te gaan van een maximum van vier personen wordt voorkomen dat ongewenste “pensionachtige” activiteiten onder de noemer van shortstay plaatsvinden. Als definitie van shortstay staat in het beleid van de Gemeente Amsterdam vermeld: Shortstay is het tijdelijk wonen in een zelfstandige woning voor een periode van tenminste vijf nachten en maximaal zes maanden (notitie ‘Beleid shortstay’).

Huur woonruimte

Niet alleen (onder)verhuur kan tot problemen leiden en reden geven om een huurrecht advocaat Amsterdam in te schakelen. Ook (geluids)overlast of hennepteelt geeft vaak aanleiding tot maatregelen of procedures. Vooral woningbouwverenigingen (woningcorporaties) als Ymere en Eigen Haard in Amsterdam treden door middel van gerechtelijke (ontruimings)procedures vaak op tegen huurders die zich niet aan de regels houden. Gemeente Amsterdam geeft regels voor particuliere verhuur zoals Airbnb.

Specialist huurrecht in Amsterdam

Het huurrecht kent dwingende bepalingen en algemene regels (regelend recht).

Vooral bij de bescherming van de huurder bij woonruimte, mag er niet van deze dwingende regels uit het Burgerlijk Wetboek worden afgeweken.

Dwingend recht bij huur en verhuur

De dwingendrechtelijke bepalingen zien bij woonruimte ook op:

 • gebreken (zoals achterstallig onderhoud)
 • de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst
 • de huurprijs.

advocaat huurrecht amsterdamHuur detailhandel, kantoorruimte en bedrijfsruimte

Behalve over woonruimte geeft onze specialist huurrecht in Amsterdam als advocaat ook juridisch advies over huur en verhuur van bedrijfsruimte, zoals de:’290- bedrijfsruimte’ (vooral detailhandel) en ‘overige bedrijfsruimte’ (zoals kantoorruimte).

Huurders van winkelruimte (detailhandel) worden wettelijk in het algemeen beter beschermd dan huurders van kantoorruimte (ook wel overige bedrijfsruimte genoemd). Dwingend voorgeschreven recht bij 290-bedrijfsruimte (winkels) geeft huurder en verhuurder rechten en verplichtingen over:

 • de manier van beëindiging en termijnbescherming
 • de mogelijkheid tot tussentijdse huurprijsaanpassing
 • indeplaatsstelling door een derde.

Ontruimingsbescherming van overige bedrijfsruimte

Voor overige bedrijfsruimte (vaak huur van kantoren) geldt deze huurbescherming niet, maar wel is er ontruimingsbescherming nadat de beëindiging / ontruiming door de verhuurder is aangezegd. De huurder hoeft dan niet direct te vertrekken en mag enige tijd in het gehuurde blijven. Ook kan aan de rechter verlenging van deze termijn worden gevraagd.

Rechten en plichten verhuurder en huurder

Onze advocaat huurrecht in Amsterdam kan u juridisch adviseren over de wettelijke regels van het huurrecht. Ook kan hij als u een huurovereenkomst wilt gaan tekenen, uw rechten als (ver)huurder zo goed mogelijk vastleggen.

huur airbnb advocaat amsterdamAdvocaat bij huurconflict

Uw advocaat huurrecht Amsterdam is als specialist huurrecht op de hoogte van:

 • de wettelijke regelingen
 • de laatste stand van de rechtspraak van het huurrecht
 • de procedurele aspecten

Dit alles uiteraard om u zo goed mogelijk juridisch te kunnen adviseren.

Vastgoed specialist huurrecht in Amsterdam

Als vastgoed advocaat in Amsterdam vertegenwoordigen wij  huurders en verhuurders vooral bij de volgende aspecten:

advocaat huurrecht amsterdamContact met huurrecht advocaat Amsterdam

Voor meer informatie over huurcontracten en huurzaken kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten huurrecht in Amsterdam.

zie ook: www.allesoverhuur.nl

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam