Schorsing, vrijstelling van werk en op non-actiefstelling bij een arbeidsconflict

Advocaat schorsing en op non-actiefstelling schorsing vrijstelling van werkzaamheden Amsterdam
Advocaat schorsing, op non-actiefstelling, vrijstelling van werkzaamheden in Amsterdam bij een arbeidsconflict

Geschorst (vrijgesteld van werkzaamheden) of overweegt u een werknemer op non actief te stellen of te schorsen? Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij aan werkgevers en werknemers rechtshulp en juridisch advies bij schorsing, op non-actief stelling of vrijstelling van werk. Schorsing of op non actiefstelling van een werknemer gebeurt doorgaans bij een arbeidsconflict en is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven (geschorst). De vrijstelling van werkzaamheden is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter in kort geding beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap‘ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW.

Goed werkgeverschap bij schorsing en op non-actiefstelling

Een recht op feitelijke tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst na vrijgesteld zijn van werk bestaat in zijn algemeenheid niet. U kunt echter onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam inschakelen bij een arbeidsconflict dat uitloopt op een schorsing. Meestal heeft een werknemer immers belang bij een wedertewerkstelling. De advocaat kan daarom een verzoek doen bij de rechter tot feitelijke wedertewerkstelling.

De vraag bij schorsing is of de werkgever zich achteraf gezien wel als een goed werkgever heeft gedragen door een werknemer te schorsen of op non-actief te stellen. De schorsing heeft immers voor de werknemer een negatief (diffamerend) karakter. De belangen van de beide partijen worden als een werknemer is geschorst daarbij door de rechter in de procedure gewogen. De werkgever moet daarom bij schorsing en op non-actiefstelling:

 • een redelijke grond hebben,
 • zoals bij sterke vermoedens van fraude
 • of een aantoonbaar onwerkbare situatie.

Vordering tot opheffing van de schorsing dan wel vrijstelling van werkzaamheden in kort geding

Een werknemer kan bij schorsing of op non-actiefstelling via zijn advocaat in kort geding een vordering instellen tot opheffing van de schorsing of op non-actiefstelling. De toewijsbaarheid hiervan hangt af van:

 • de aard van de dienstbetrekking,
 • de overeengekomen arbeid
 • de bijzondere omstandigheden van het geval.

Deze voorwaarden zijn neergelegd in een uitspraak van de Hoge Raad (Hoge Raad 12 mei 1989, NJ 1989, 801).

Zorgvuldig handelen bij een schorsing of op non-actiefstelling

De eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) schrijven voor dat de werkgever jegens zijn werknemer zorgvuldig dient te handelen en dat er naar wordt gestreefd om een werknemer pas van zijn werkzaamheden vrij te stellen op het moment dat het dienstverband op recht- en regelmatige wijze is beëindigd.

Doorbetaling van salaris en de overige arbeidsvoorwaarden tijdens schorsing of op non-actiefstelling

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden moeten tijdens de schorsing of op non-actiefstelling worden doorbetaald. Er mogen ook geen vakantiedagen worden afgeschreven. De auto en telefoon hoeven, tenzij de arbeidsovereenkomst of CAO anders bepaalt, niet te worden ingeleverd.

Goede reden bij een vrijstelling of op non-actiefstelling

Omdat schorsing een ingrijpende maatregel is, moet een werkgever bij de voorbereiding en uitvoering zorgvuldig handelen, onder meer door:

 • een goede reden te hebben,
 • de reden van schorsing schriftelijk mede te delen
 • de verdere procedure aan de werknemer uit te leggen
 • aan te geven hoe lang de schorsing duurt
 • aan te geven wat de werknemer daarna kan verwachten.

Vrijstelling van werkzaamheden: tijdelijke maatregel

Schorsing of vrijstelling van werkzaamheden is een tijdelijke maatregel. In veel CAO´s staat om die reden aangegeven dat een schorsing niet meer dan 14 dagen mag duren. Soms komt het voor dat er na het afronden van het onderzoek geen reden meer is voor schorsing. De schorsing moet dan onmiddellijk, desnoods op last van de rechter, worden opgeheven.

Schorsing of op non-actiefstelling in afwachting van ontbinding/opzegging van de arbeidsovereenkomst

Dat de werkgever het voornemen heeft om een verzoek tot ontbinding/opzegging van de arbeidsovereenkomst in te dienen, is op zichzelf geen reden voor een op non-actiefstelling.

Niet stilzitten bij een schorsing of op non-actiefstelling

De werknemer kan via een advocaat de schorsing accepteren of aanvechten. Daarvoor kan onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam een kort geding aanspannen om tot het werk te worden toegelaten, door te vorderen dat de werkgever wordt veroordeeld om de werknemer weer toe te laten op het werk in de gebruikelijke functie, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Niets doen kan de werknemer echter later, bijvoorbeeld in een procedure tot beëindiging van het arbeidscontract, worden tegengeworpen. Het is daarom van belang om in ieder geval op zijn minst schriftelijk bezwaar te maken tegen de schorsing en zo nodig een kort geding te beginnen tegen de werkgever. Neem, als u geschorst bent, voor advies over de schorsing of op non actiefstelling contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

advocaat schorsing non actief amsterdam vrijstelling van werkzaamheden

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij een schorsing, op non-actiefstelling of vrijstelling van werkzaamheden

Bij (dreigende) schorsing van een werknemer moet er snel en juist gehandeld worden. Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, schorsing of op non-actiefstelling en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

 

 

Call Now Button