Ambtenarenrecht

Advocaat ambtenarenrecht Amsterdam

Advocaat ambtenarenrecht Amsterdam
Ambtenarenrecht advocaat Amsterdam

Advocaat ambtenarenrecht Amsterdam biedt gespecialiseerde rechtshulp bij arbeidsconflicten, waaronder die over rechtspositie en ontslag, tussen ambtenaar en overheid. WS Advocaten Amsterdam staat als advocaat ambtenarenrecht sinds 1997 ambtenaren bij in disciplinaire, ontslag- en andere kwesties. Het ambtenarenrecht week tot voor kort af van het arbeidsrecht en was gebaseerd op besluiten die vallen onder het bestuursrecht (Awb). Te denken valt aan besluiten en maatregelen van werkgevers in de overheidssector zoals het Rijk, ministeries (bijvoorbeeld Defensie), provincies, gemeenten, waterschappen of politiekorpsen. Rechten en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet en regelingen zoals Nieuwe Rechtspositie Gemeente Amsterdam (NRGA), ARAR, CAR/UWO, BBRA 1984 en bezoldigingsbesluiten.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: arbeidsrecht

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren betekende een aanzienlijke wijziging binnen het ambtenarenrecht. Hierdoor worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid grotendeels gelijk getrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er ‘zwaarwegende argumenten’ zijn om dit niet te doen. Dat betekent dat het reguliere arbeidsrecht van toepassing is op de verhouding met de werkgever. Alleen in dat geval blijven de voor ambtenaren bijzondere bepalingen nog gelden. Onze advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam zijn tevens gespecialiseerd in het arbeidsrecht, en weten dus alles van arbeidscontract tot ontslag.

Arbeidscontract en ambtenarenrecht

De ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden zijn vervangen door een reguliere arbeidsovereenkomst, waarop een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is in plaats van de bestaande rechtspositieregelingen. Verder zijn de bepalingen uit het arbeidsrecht van toepassing.

Ontslagbescherming

De rechtsbescherming van de ambtenaar is hierdoor grotendeels gelijk getrokken met die van een werknemer in het arbeidsrecht. Dit betekent o.a. dat het bevoegde gezag bij een verschil van inzicht of bij onenigheid met behulp van een advocaat een verzoekschrift kan indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er is dan geen sprake meer van een ontslagbesluit ingevolge het ambtenarenrecht waartegen de ambtenaar in bezwaar kan. De kantonrechter doet dan uitspraak waar hoger beroep tegen mogelijk is. Alleen advocaten mogen dat hoger beroep instellen.

Ambtenarenrecht en Ambtenarenwet

De De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft geen einde gemaakt aan het eigen karakter van het ambtenaarschap. Ook de benaming ambtenaar en ambtenarenrecht blijft gewoon bestaan, net als de Ambtenarenwet, die is vernieuwd, met regels voor ambtenaren over o.a.

 • de geheimhoudingsplicht,
 • het verbod om giften aan te nemen
 • de plicht om andere functies te melden.

Bijzondere positie in het ambtenarenrecht

De nieuwe regeling geldt niet voor alle ambtenaren. Er zijn groepen die gezien hun bijzondere positie hun oude status van het ambtenarenrecht behouden, zoals

 • medewerkers van politie en defensie,
 • rechters,
 • officieren van justitie
 • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Militair Ambtenarenrecht in Amsterdam

Een van onze advocaten heeft als specialisatie militair ambtenarenrecht. Aan een militair worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bijzondere eisen gesteld en verplichtingen opgelegd. Deze eisen en verplichtingen zijn deels neergelegd in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en houden verband met de taken van de krijgsmacht. Deze taken zijn vastgelegd in de Grondwet. Het uitgangspunt is dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden beschikbaar en inzetbaar moet zijn gezien het belang van de Staat en Defensie als werkgever. Het is met name vanwege dit uitgangspunt dat een militair te maken heeft met bijzondere eisen en verplichtingen die in andere arbeidsorganisaties in mindere mate of niet voorkomen. Voor vragen over militair ambtenarenrecht kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht mr. Krystle Aaron-de Bies.

Ambtenaar en ontslag

Het ontslagrecht voor een ambtenaar is nu grotendeels geregeld in het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding bij ambtenaren komt dus ook in het ambtenarenrecht voor. Vaak heeft een ambtenaar bij ontslag ook recht  op een bovenwettelijke uitkering. Neemt u bij (dreigend) ontslag meteen contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten in het ambtenarenrecht en arbeidsrecht.

Disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren

Ook bij disciplinaire maatregelen staan onze advocaten in Amsterdam ambtenaren bij. Een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd als er sprake is van (ernstig) plichtsverzuim. Het kan bijvoorbeeld gaan om een:

 • berisping,
 • inhouding van een deel van de vaste vergoeding,
 • schorsing,
 • voorwaardelijk ontslag.

Strafontslag en voorwaardelijk strafontslag

Strafontslag is de zwaarste disciplinaire straf in het ambtenarenrecht, vergelijkbaar met ontslag op staande voet. Dit heeft gevolgen voor de WW. Echter ook bij eervol ontslag kan, als de omstandigheden duiden op verwijtbaarheid, het UWV een WW-uitkering weigeren.

Ontslagvergoeding voor ambtenaren

Wordt een ambtenaar zonder goede reden ontslagen, treft de werkgever een ernstig verwijt of houdt de werkgever zich niet aan de afspraken, dan is in de praktijk een ontslagvergoeding vaak mogelijk.Volgens de nieuwe wet geldt ook de transitievergoeding voor ambtenaren.

Uitkeringen

Na ontslag kan een ex-ambtenaar meestal een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Het verdient aanbeveling om tijdig (zodra u in kennis wordt gesteld van een ontslagvoornemen) contact op te nemen met een van onze advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam.

Bovenwettelijke uitkering

Soms kan een ex-ambtenaar, afhankelijk van de reden voor ontslag, in aanmerking komen voor een bovenwettelijke uitkering in de vorm van een aanvullende en aansluitende uitkering. Die komt in de plaats van een wachtgeldregeling. De controle op de uitvoering hiervan wordt vaak uitbesteed of overgelaten aan de ex-werkgever.

Advocaat ambtenarenrecht AmsterdamContact met advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

Heeft u vragen over ambtenarenrecht of arbeidsrecht? Voor meer informatie en juridisch advies over ambtenarenrecht, waaronder rechtspositie en ontslag, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten ambtenarenrecht te Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam