Ambtenarenrecht

Advocaat ambtenarenrecht Amsterdam

Advocaat ambtenarenrecht Amsterdam
Ambtenarenrecht advocaat Amsterdam

Als advocaat gespecialiseerd in het ambtenarenrecht in Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van arbeidsconflicten, waaronder rechtspositie en ontslag, tussen overheid en ambtenaar. Het ambtenarenrecht wijkt af van het arbeidsrecht en is gebaseerd is op besluiten die vallen onder het bestuursrecht (Awb). Te denken valt aan besluiten en maatregelen van werkgevers in de overheidssector zoals het Rijk, ministeries (bijvoorbeeld Defensie), provincies, gemeenten, waterschappen of politiekorpsen. Rechten en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet en regelingen zoals Nieuwe Rechtspositie Gemeente Amsterdam (NRGA), ARAR, CAR/UWO, BBRA 1984 en bezoldigingsbesluiten.

In het ambtenarenrecht zijn verschillende besluiten mogelijk, zoals een herplaatsingbesluit, een disciplinaire maatregel (waaronder schorsing), ontslag, besluiten over salaris en beoordelingen. Bij de voorbereiding van deze besluiten moeten bepalingen uit het Awb in acht worden genomen. Tegen deze besluiten kan onze specialist ambtenarenrecht in Amsterdam een zienswijze indienen en/of bezwaar of beroep aantekenen (bij de instantie, en later bij rechtbank of Centrale Raad van Beroep). Wie dat nalaat, kan niets meer veranderen aan een eenmaal genomen besluit.

Wij staan als advocaat ambtenaren sinds 1997 bij in disciplinaire, ontslag- en andere kwesties in het ambtenarenrecht.

Militair Ambtenarenrecht in Amsterdam

Een van onze specialisaties is militair ambtenarenrecht. Aan een militair worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bijzondere eisen gesteld en verplichtingen opgelegd. Deze eisen en verplichtingen zijn deels neergelegd in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en houden verband met de taken van de krijgsmacht. Deze taken zijn vastgelegd in de Grondwet. Het uitgangspunt is dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden beschikbaar en inzetbaar moet zijn gezien het belang van de Staat en Defensie als werkgever. Het is met name vanwege dit uitgangspunt dat een militair te maken heeft met bijzondere eisen en verplichtingen die in andere arbeidsorganisaties in mindere mate of niet voorkomen.

Ambtenaar en ontslag

Het ontslagrecht voor een ambtenaar is anders dan het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding bij ambtenaren komt wel voor, maar is, ook qua hoogte, anders geregeld dan bij ‘gewone’ werknemers. Bovendien heeft een ambtenaar bij ontslag meestal ook al recht  op een bovenwettelijke uitkering.

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een ambtenaar mag alleen worden ontslagen als er een ontslagreden is die voorvloeit uit de rechtspositieregeling waar de ambtenaar onder valt.

In principe zijn er 2 mogelijkheden voor ontslag van een ambtenaar, ofwel eervol ontslag ofwel ‘niet eervol’ ontslag.

Eervol ontslag

Voorbeelden van eervol ontslag zijn:

  • ontslag op verzoek
  • wegens bereiken (pre)pensioen
  • reorganisatie
  • arbeidsongeschiktheid
  • onbekwaamheid of ongeschiktheid
  • einde tijdelijke aanstelling.

Als eervol ontslag geldt vaak ook het verlies van een gesteld vereiste bij de aanstelling, onder curatele stelling of lijfsdwang wegens schulden.

Ontslag op overige gronden voor ambtenaar

Ook is eervol ontslag mogelijk op ‘overige gronden’ als er sprake is van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd. Dit wordt vaak gebruikt bij een verstoring van de arbeidsverhouding of onverenigbaarheid van karakters.

Disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren

Een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd als er sprake is van (ernstig) plichtsverzuim. Het kan bijvoorbeeld gaan om een:

  • berisping,
  • inhouding van een deel van de vaste vergoeding,
  • schorsing,
  • voorwaardelijk ontslag.

Strafontslag en voorwaardelijk strafontslag

Strafontslag is de zwaarste disciplinaire straf, vergelijkbaar met ontslag op staande voet. Dit heeft gevolgen voor de WW. Echter ook bij eervol ontslag kan, als de omstandigheden duiden op verwijtbaarheid, het UWV een WW-uitkering weigeren.

Ontslagvergoeding voor ambtenaren

Wordt een ambtenaar zonder goede reden ontslagen, treft de werkgever een ernstig verwijt of houdt de werkgever zich niet aan de afspraken, dan is in de praktijk een ontslagvergoeding vaak mogelijk.

Uitkeringen

Na ontslag kan een ex-ambtenaar meestal een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Het verdient aanbeveling om tijdig (zodra u in kennis wordt gesteld van een ontslagvoornemen) contact op te nemen met een van onze advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam om problemen te voorkomen.

Bovenwettelijke uitkering

Daarnaast kan een ex-ambtenaar, afhankelijk van de reden voor ontslag, in aanmerking komen voor een bovenwettelijke uitkering in de vorm van een aanvullende en aansluitende uitkering. Die komt in de plaats van een wachtgeldregeling. De controle op de uitvoering hiervan wordt vaak uitbesteed of overgelaten aan de ex-werkgever.

Nieuw ambtenarenrecht

Door de wet ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ zal de rechtspositie van veel ambtenaren, behalve o.a. politie en militairen, veel gaan lijken op die van werknemers met een arbeidsovereenkomst. Bij een geschil zal de kantonrechter bevoegd worden. Voor ontslag zal het UWV of de kantonrechter ingeschakeld moeten worden. De ambtenaar zal dan ook bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding. Wel blijft de bijzondere status van ambtenaar gehandhaafd. Wanneer de nieuwe wet precies in werking zal treden is nog niet duidelijk. Artikel X treedt in werking met ingang van 28 maart 2017. De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Advocaat ambtenarenrecht AmsterdamContact met advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over ambtenarenrecht, waaronder rechtspositie en ontslag, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten ambtenarenrecht te Amsterdam.

 
advocaat amsterdam