Zwangerschap en einde contract bij opheffen functie

avatar

Zwangerschap: einde contract bij opheffen functie? | Juridisch advies over beëindigen arbeidscontract tijdens zwangerschap | WS advocatenOpheffen functie tijdens zwangerschap

Zowel bij ziekte als afwezigheid wegens zwangerschap kan het gebeuren dat de baan wordt opgeheven door de werkgever. Terugkeer in de oorspronkelijke functie is dan niet meer mogelijk. Wat kan een werknemer in dat geval het beste doen? Kan een zwangere werknemer zich dan bijvoorbeeld met succes verzetten tegen een ontbindingsverzoek? Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders geeft antwoord.

Doorbetaling van het loon

Zolang de arbeidsovereenkomst nog loopt, heeft de werknemer doorgaans recht op doorbetaling van het loon, ook als deze ziek of zwanger is.

Of een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden tijdens de zwangerschap is discutabel. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van Rechtbank Amsterdam uit 2015. Hoewel dit al een oudere uitspraak betreft, is deze nog wel van belang voor de vraag of ontbinding bij zwangerschap mogelijk is.

Opzegverbod en ontbinding arbeidsovereenkomst

De rechtbank oordeelde toen dat vaststaat dat de werknemer op dit moment zwanger is. Tijdens de zwangerschap geldt dan ook een opzegverbod. Echter, ook stond vast dat de zwangerschap niet de reden is dat de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. Hoewel het opzegverbod tijdens zwangerschap niet betekent dat ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode geheel onmogelijk is, kan deze omstandigheid wel in het oordeel over de verzochte ontbinding worden meegewogen, aldus de rechtbank.

Daarbij werd in aanmerking genomen dat de strekking van deze bepaling is, om de zwangere werknemer te behoeden voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat

  • het vinden van een nieuwe arbeidsovereenkomst praktisch onmogelijk is
  • het voor een gezond verloop van de zwangerschap van belang is dat spanning en onzekerheid die met een daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onmiskenbaar is verbonden, zoveel mogelijk vermeden wordt.

Herschikking van de werkzaamheden

Verder overwoog de rechtbank dat het gaat hier om een door de werkgever gewenste herschikking van de werkzaamheden. De werkgever heeft daarvoor de vrijheid om een dergelijke beleidskeuze te maken. De rechter vond deze keuze niet onredelijkheid, omdat de branding activiteiten op een andere wijze binnen de organisatie belegd worden.

Unieke functie

Het betrof hier verder een unieke functie en andere functies bleken niet vergelijkbaar te zijn met de huidige functie.

Ook was niet aannemelijk geworden dat de werkneemster herplaatsbaar is en een andere functie beschikbaar is. Alternatieven zijn ook niet gevonden

Arbeidsovereenkomst pas op termijn ontbinden

Door de arbeidsovereenkomst pas op termijn te ontbinden, werd volgens de rechter voldoende rekening gehouden met de bescherming die werkneemster in verband met haar zwangerschap toekomt en werd daardoor haar huidige positie op de arbeidsmarkt afdoende gewogen.

Aldus honoreerde de rechter het ontbindingsverzoek, maar hield hij rekening met de zwangere werknemer door pas op een ruimte termijn de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat ook een zwangere werknemer kan worden ontslagen, echter het verzoek mag dan geen verband houden met de zwangerschap; bijvoorbeeld door bijkomende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld (ernstig) verwijtbaar gedrag.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over beëindigen arbeidscontract tijdens zwangerschap

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over het beëindigen van een arbeidscontract tijdens zwangerschap.

 

Call Now Button