Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen

avatar

Zieke werknemer advocaat arbeidsrecht amsterdam

Reintegratie en passende arbeid

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid en reintegratie. Als een werknemer ziek wordt, is hij in het kader van de Wet Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat kan betekenen dat de werknemer geacht wordt om tijdelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden dan bij de werkgever. In sommige gevallen betekent dit dat van de werknemer wordt verwacht dat hij reiskosten moet maken. Dat kan een werknemer voor problemen stellen, als de werkplek moeilijk bereikbaar is.

Reiskosten

Rechtbank Gelderland heeft op 29 mei 2017 bepaald dat een zieke werknemer, die passend werk moet verrichten volgens de bedrijfsarts, zelf zijn reiskosten moet betalen als hij in het kader van re-integratie moet reizen om de passende arbeid te bereiken. Het was gebleken dat de werknemer loopt met krukken, waardoor reizen per openbaar vervoer niet mogelijk was. Bovendien was de werknemer aangewezen op zittend werk in een werkomgeving temperatuur van meer dan 17 graden. De aangeboden werkzaamheden waren volgens de werknemer niet passend wegens het vervoersprobleem van en naar zijn huis, de beperking van het traplopen in combinatie met de voorwaarde dat hij in een verwarmde omgeving moet werken.

Kort geding

Om die reden begon hij een kort geding tegen zijn werkgever.

De kantonrechter oordeelde echter dat uit het rapport van de arbeidsdeskundige van het UWV niet blijkt dat de aangeboden andere werkzaamheden niet passend zouden zijn. Het enkele feit dat de werknemer niet in staat is (vanwege de krukken) met de scooter zijn werkplek te bereiken, en ook niet van het openbaar vervoer gebruik kan maken omdat de afstand tussen de bushalte en zijn werkplek te groot is, leidt niet tot een ander oordeel.

Vervoersprobleem

De kantonrechter verwees hiermee naar een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 23 juli 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:3341), waar in was geoordeeld dat het vervoersprobleem een omstandigheid is die voor rekening komt van de werknemer, althans in zijn risicosfeer ligt. Om die reden oordeelde de kantonrechter ook dat de werknemer onterecht niet op zijn werkplek was verschenen. Ook was niet gebleken dat de temperatuur op de begaande grond momenteel minder dan 17 graden bedraagt.  De kantonrechter concludeerde uiteindelijk dat de werknemer in staat was de aangepaste werkzaamheden te verrichten.

Loonstop

Een werknemer is tijdens uw ziekte verplicht om ander passend werk te accepteren als de werkgever dit aanbiedt. Werk is ‘passend’ als het gaat om werkzaamheden die de werknemer in redelijkheid kunnen worden opgedragen. Daarbij moet rekening gehouden worden met  arbeidsverleden, opleidingsniveau en de hoogte van het salaris.

Als werkgever en werknemer het niet eens zijn over de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn, kan men bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Als blijkt dat een arbeidsongeschikte werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever maatregelen treffen. Een van de meest voor de hand liggende maatregelen is opschorting van het salaris. In de praktijk wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt.

Zieke werknemer advocaat arbeidsrecht amsterdamVoor meer informatie over ziekte en re-integratie kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button