Voorstel tot wijziging van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.)

Mike

Wijzing van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte in Amsterdam (winkel, een restaurant of een café etc.)

advocaat Wijzing van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.) amsterdam

 

De huurprijs wijzigen van een bedrijfsruimte kan flinke gevolgen hebben voor een huurder of verhuurder. Onze advocaten huurrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij een verzoek tot huurprijswijziging. Bij aanvang van de huurovereenkomst komen verhuurder en huurder een huurprijs overeen. Soms is deze huurprijs na verloop van tijd niet passend meer. De prijs kan inmiddels te laag zijn; bijvoorbeeld doordat wegens grootschalige renovatie de aantrekkingskracht van de winkelstraat sterk is toegenomen. Of de prijs van de 290-bedijfsruimte kan juist te hoog zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een financiële crisis. Zowel de huurder als de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte kan door middel van een advocaat gespecialiseerd in huurrecht een voorstel tot wijziging van de huurprijs doen. Vaak zal de wederpartij niet zomaar instemmen met het voorstel om de huurprijs te wijzigen. Hoe kan de verhuurder of de huurder dan toch een huurprijs wijziging tot stand brengen?

Hoe kan men de huurprijs van een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.) in Amsterdam wijzigen?

Verhuurder en huurder kunnen op ieder moment in onderling overleg, al dan niet via een advocaat, een nieuwe huurprijs vaststellen. Lukt dit niet? Dan kunnen zij zich niet direct tot de rechter wenden met het verzoek een nieuwe prijs vast te stellen.

Onderling overleg over de hoogte van de huurprijs

Verhuurders en huurders dienen zich in te spannen om in onderling overleg tot overeenstemming te komen over de hoogte van de huurprijs. Kunnen verhuurder en huurder geen overeenstemming bereiken dan dienen zij eerst gezamenlijk een deskundige te benoemen.

Advies deskundige over nieuwe huurprijs 290-bedrijfsruimte

De deskundige zal adviseren welke prijs passend is voor de gehuurde bedrijfsruimte. De deskundige zal daarbij acht slaan op de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse (voor een toelichting zie de volgende paragraaf).

Kantonrechter in Amsterdam stelt  de nieuwe huurprijs vast

De verhuurder of de huurder kan in de volgende situaties via een advocaat de kantonrechter vragen een nieuwe huurprijs vast te stellen:

  • Een van de partijen heeft een deskundige voorgesteld, maar de andere partij reageert niet binnen een redelijke termijn.
  • Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over de te benoemen deskundige.
  • Een van de partijen is het niet eens met het advies van de deskundige.

Huurprijs vaststellen die overeenkomt met vergelijkbare bedrijfsruimtes

De rechter zal op verzoek van een van de advocaten een huurprijs vaststellen die

  • overeenkomt met vergelijkbare bedrijfsruimtes ter plaatse.
  • daarbij zal de rechter acht slaan op de huurprijzen van de laatste vijf jaar.

In een dergelijke procedure zal de kantonrechter ook een of meerdere deskundigen benoemen die adviseren over de huurprijs. De rechter zal zijn/haar oordeel baseren op het advies van de deskundige(n).

De verhuurder en de huurder kunnen invloed uitoefenen op de hoogte van de huurprijs door gemotiveerd te beargumenteren waarom bepaalde bedrijfsruimtes wel of juist niet in het advies vergelijkbaar zijn.

Omstandigheden van het geval bij vaststellen nieuwe huurprijs

Welke aspecten ertoe leiden of een bedrijfsruimte vergelijkbaar is, hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Zo is een winkelruimte in een overdekt winkelcentrum mogelijk niet te vergelijken met een winkelruimte die niet in een overdekt winkelcentrum is gevestigd, of buiten de stad.

Vergelijkbare bedrijfsruimte zijn veelal bedrijfsruimten die vergelijkbaar zijn

  • qua omvang
  • en indeling.

De bestemming die aan een bepaalde bedrijfsruimte is gegeven, is (meestal) niet van belang.

Bedrijfsruimten in de nabije omgeving in Amsterdam als referentie

Ter plaatse betekent dat meestal enkel bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde als referentie zullen gelden. Een winkelruimte van 100m2 in de Kalverstraat zal immers een hogere huurprijs hebben dan een winkelruimte van 100m2 in Oude Pekela.

Wanneer wijzigt de huurprijs van een 290-bedrijfsruimte?

Het moment waarop de huurprijs zal zijn gewijzigd, is afhankelijk van het type huurovereenkomst.

  • Is (nog) sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan kan de huurprijs pas worden verhoogd nadat de overeengekomen (totale) termijn is verstreken.
  • Zijn partijen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen?
  • Of is de huurovereenkomst omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kan de huurprijs eenmaal per 5 jaar worden verhoogd.

advocaat Wijzing van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte (winkel, horeca, etc.) amsterdam juristJuridische bijstand bij wijzing van de huurprijs bij een 290-bedrijfsruimte door advocaat huurrecht in Amsterdam

Bent u verhuurder of huurder van een 290-bedrijfsruimte, zoals een winkel, een restaurant of een café? En wilt u de huurprijs van uw bedrijfsruimte verhogen of verlagen? Dan is het van belang dat u op de juiste wijze te werk gaat. Bovendien kunt u, indien u er onderling niet uitkomt, een belangrijke invloed hebben op het oordeel van de rechter betreffende de nieuwe huurprijs. Onze advocaten huurrecht in Amsterdam kunnen u hierbij bijstaan, waardoor u het onderste uit de kan haalt.

[ratings]

Call Now Button