Wetsvoorstel mediation aangenomen

avatar

Het voorstel bepaalt dat de rechter in alle gevallen en in elke stand van de procedure mediation kan voorstellen. Deze mogelijkheid wordt vastgelegd in artikel 22a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Verschoningsrecht betrokkenen

Artikel 165 Rv bepaalt wie zich mag verschonen van de verplichting om een getuigenis af te leggen. Dat geldt onder meer voor de echtgenoot, een kind of de advocaat van een partij. Het verschoningsrecht gold niet voor betrokkenen bij een mediation. Dat gaat nu veranderen. Als het vertrouwelijke karakter van een mediation is overeengekomen, kunnen de mediator en degenen die bij de mediation zijn betrokken, zich verschonen van de verplichting om een getuigenis af te leggen over informatie die voortvloeit uit of verband houdt met mediation. Zij zijn slechts verplicht getuigenis af te leggen:

  • voor zover partijen dit zijn overeenkomen
  • als deze informatie nodig is om dwingende redenen van openbare orde
  • om de bescherming van de belangen van kinderen te waarborgen
  • om te voorkomen dat iemand in zijn lichamelijke of geestelijke integriteit wordt aangetast
  • als openbaarmaking van de inhoud van de via mediation bereikte vaststellingsovereenkomst noodzakelijk is voor de uitvoering of de tenuitvoerlegging hiervan.

Stuiting verjaring

De verjaring van een rechtsvordering wordt gestuit door de aanvang van mediation op grond van artikel 3:316 lid 4 BW. Daardoor begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag volgend op de dag dat de mediation is geëindigd doordat een van de partijen of de mediator aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld dat de mediation is geëindigd of doordat in de mediation gedurende een periode van zes maanden door geen van de partijen enige handeling is verricht. De nieuwe verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn en maximaal drie jaar.

Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel heeft goedgekeurd, voldoet Nederland aan de Europese verplichtingen.

Call Now Button