Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto in privétijd?

avatar

Leaseregeling

De werknemer was als adviserend verzekeringsarts in dienst getreden bij APG. In de “Leaseregeling APG en Loyalis N.V.” staat onder meer vermeld:

“Is de schade het gevolg van schuld, opzet of grove roekeloosheid, dan is werknemer voor het geheel van die schade aansprakelijk De schade zal worden verhaald op de werknemer door inhouding op het salaris. (…).”

De leasemaatschappij, Leaseplan B.V., had de auto verzekerd bij Euro Insurances. Deze had een strikte regeling. In de verzekeringsvoorwaarden was bepaald dat de verzekering geen dekking geeft indien de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door ‘opzet, grove schuld, grove roekeloosheid of onzorgvuldig handelen van de verzekerde zelf’. Daarmee liepen de leaseregeling en de verzekering uiteen.

Leaseplan verhaalde de schade op de werkgever. De werkgever vond dat er op grond van de leaseregeling sprake was van ‘grove nalatigheid‘ van de werknemer. Om die reden wilde de werkgever € 11.453,55 op de werknemer verhalen.

Procedure

De kantonrechter en het Hof hadden de vordering afgewezen. Het hof vond dat er van ‘opzet of roekeloosheid’ geen sprake geweest, hoogstens een verwijt van de diefstal, maar geen ernstig verwijt.

Geen gebruikelijke verzekering

De Hoge Raad overwoog dat de werknemer de auto ook privé mocht gebruiken maar niet verzekerd was voor eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid. Deze beperkte regeling, die afweek van de wettelijke regeling, was een keuze van de werkgever. De werknemer had zich alleen uitgebreider kunnen verzekeren, als hij een eigen auto zou hebben gehad. Nu had hij geen keus.

Meer dan geringe omvang

De Hoge Raad volgde het standpunt van het Hof en overwoog:

‘Gelet op dit een en ander, brengt de eis van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW mee dat een werkgever niet-verzekerde schade van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen indien deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering die alleen geen dekking biedt bij opzet en roekeloosheid’.

Vastgelegd

Daarnaast vindt de Hoge Raad dat de gevallen en de omvang waarin verhaal van deze schade op de werknemer mogelijk is, moet zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of andere (lease) regeling.

Vrije keuze

Als de werknemer zelf heeft gekozen voor een beperkte verzekering, dan kan de schade wel worden verhaald op de werknemer.

Conclusie

Gezien de uitspraak van de Hoge Raad zal een werkgever, als eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid van de werknemer niet verzekerd is, het risico zelf moeten dragen als hij wordt aangesproken door de verzekeraar. Dit gaat alleen niet op als de werknemer zich uitgebreider had kunnen verzekeren maar dit heeft nagelaten, en de risico’s hiervan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of een regeling met de werknemer.

Call Now Button