Werkgever moet externe kosten advocaat OR vergoeden

avatar

advocaat arbeidsrecht Amsterdam advies OR ondernemingsraadVergoeding advocaatkosten ondernemingsraad (OR)

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vergoeding van de de kosten die een Ondernemingsraad maakt. Een ondernemingsraad mag extern (juridisch) advies van een advocaat inwinnen ingevolge artikel 22 WOR, mits het gaat om ‘kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR’. In een door Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 2 november 2017 behandelde zaak, is besloten dat de advocaat kosten die de OR had gemaakt, door het bedrijf moeten worden vergoed. Het betrof vergoeding van de advocaatkosten die de OR had gemaakt ter beantwoording van vragen onder meer over de gevolgen van de concessieovergang. Daarbij was de vraag of de kosten van de ingeschakelde advocaat voor rekening van de huidige of nieuwe werkgever moest komen.

Advocaatkosten OR noodzakelijk en niet onredelijk hoog

Het Gerechtshof vond eerst dat de OR het deskundigenrapport van de advocaat en nota’s moest overleggen. Vervolgens kwam de vraag aan de orde of de advocaatkosten

  • noodzakelijk waren en of deze
  • niet onredelijk hoog waren.

De OR heeft de nota’s van de advocaat overgelegd en nader gespecificeerd. De advocatennota’s zien op drie verschillende activiteiten:

  • ‘I. advisering’,
  • ‘II. de procedure in eerste aanleg’ en
  • ‘III. de procedure in hoger beroep’.

Naar stelling van de OR waren de declaraties niet buitensporig hoog of anderszins niet in lijn met wat in de markt gebruikelijk is. Het rapport van de advocaat bevatte een juridische toets van de vele medezeggenschapsrechtelijke aspecten rondom de overgang van de concessie en de vragen die de OR daarover had. De werkgever vond de advocaatkosten echter te hoog, mede gelet op het gegeven dat zij van meet af aan aan de OR kenbaar was gemaakt deze kosten niet te hoeven/willen vergoeden.

Positie van de OR bij juridische kosten

Het hof oordeelde dat er bij de OR onbeantwoorde juridisch relevante vragen waren over de positie van de OR in het kader van die concessie en het al dan niet (en zo ja in welke vorm) blijven voortbestaan van de OR. Volgens het Hof waren dit onderwerpen waarvan de leden van de OR niet geacht worden volledig tot in de finesses van op de hoogte te zijn. Het Hof acht het

  • in redelijkheid aanvaardbaar,
  • als tevens strokend met het systeem van de WOR,

dat de toenmalige ondernemer de kosten van externe deskundigheid in beginsel zou moeten dragen in de periode waarin de kosten werden gemaakt:

Aldus zou de mogelijkheid van zelfstandige voorlichting, ter zake waarvan uitsluitend – zij het binnen de grenzen van de redelijkheid, als hier naar het oordeel van het hof niet geschonden – de OR bepaalt of en in welke mate zij die voorlichting behoeft, aan de OR zijn ontnomen.

kosten advocaat OR AmsterdamKosten van externe advocaat OR

Het enkele feit dat door de werkgever aan de OR kenbaar is gemaakt dat zij niet wilde betalen voor advocaatkosten voor extern advies en dat zij van mening was dat zij niet hoefde te betalen impliceert niet dat de advocaatkosten dus onredelijk hoog zouden zijn.

De rapportages van de advocaat zijn naar het oordeel van het hof niet zodanig uitgebreid, dat dat niet meer aanvaardbaar is of niet onder ‘in redelijkheid te maken kosten’ zou kunnen vallen. Ook het gegeven dat er meerdere mensen aan de advisering en de procesgang(en) gewerkt hebben is naar het oordeel van het hof ook niet uitzonderlijk.

Het hof kan maar beperkt treden in de wijze waarop advocaten hun procesvoering en/of hun advisering inrichten. Niet kan worden gezegd dat het inschakelen van meerdere advocaten onredelijk was. Vanaf een afstand bekijkend – zoals de Hoge Raad ook wil – komen de kosten het hof redelijk voor.

Het hof acht de noodzaak tot het voeren van de procedures eigenlijk al vaststaand reeds vanwege de weigering door de werkgever om de advocaatkosten te betalen terwijl geen sprake was van een zeer evidente juistheid van dat standpunt. De werkgever werd alsnog veroordeeld om alle gemaakte advocaatkosten te voldoen.

advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over advies ondernemingsraadContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over advies ondernemingsraad

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam adviseren ondernemingsraden (OR) over besluiten van de werkgever die gevolg kunnen hebben voor het personeel, ook met betrekking tot externe advieskosten.

[ratings]

Call Now Button