Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen bij ziekte?

avatar

recherchebureau werkgever Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam detective

Werkgever schakelt recherche bureau in bij ziekte

Mag een werkgever een zieke werknemer laten schaduwen door een recherchebureau als de werkgever het vermoeden heeft dat de werknemer ondanks zijn ziekte andere werkzaamheden verricht? Rechtbank Rotterdam heeft hier op 17 januari 2017 een uitspraak over gedaan. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht deze uitspraak toe

Bel een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat het vertrouwen weg was

De advocaat van de werkgever had bij de kantonrechter een verzoekschrift ingediend om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen, omdat het vertrouwen weg was. De kantonrechter volgde de advocaat van de werkgever bepaald niet. Integendeel, de werkgever werd verweten dat hij ten onrechte een recherchebureau had ingeschakeld.

Controleren van een werknemer door een recherchebureau is een inbreuk op de privacy

Uitgangspunt is volgens de rechter dat het doen controleren van een werknemer buiten diens weten door een recherchebureau of privé detective, alleen dan aanvaardbaar is:

  • wanneer sprake is van zeer bijzondere omstandigheden
  • waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen
  • ter zake van ernstige overtredingen
  • die een onderzoek buiten de betrokkene om noodzakelijk maken.

De inzet van een recherche bureau brengt per definitie een inbreuk mee op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.  Door de advocaat van de werkgever was ‘volstrekt onvoldoende onderbouwd’ op grond waarvan een onderzoek noodzakelijk was.

Enkel “signalen van derden” kunnen daarvoor geen rechtvaardiging vormen. Bovendien zijn niet alleen de werknemer maar ook zijn gezinsleden, over een periode van bijna drie weken, door twee medewerkers geobserveerd, waarbij ook beeldopnamen zijn gemaakt van zeer persoonlijke gezinssituaties.

Werkzaamheden staan niet in de weg aan re-integratieproces

Los hiervan concludeerde de kantonrechter dat de fysieke werkzaamheden die de werknemer voor zijn eigen bedrijf verricht, niet lijken op de werkzaamheden die de werknemer als meewerkend voorman bij zijn werkgever moest verrichten. Uit het rapport van de detective bleek bleek niet dat deze werkzaamheden in de weg zouden staan aan zijn re-integratieproces.

Geen detective, maar herkeuring bedrijfsarts bij twijfel over ziekte

Volgens de kantonrechter had de werkgever contact met de bedrijfsarts op moeten nemen voor een herkeuring, omdat alleen een arts zich een oordeel kan en mag vormen over de medische situatie van een werknemer. Maar geen detectivebureau.

Ook had de  werkgever pas achteraf aan de advocaat van de werknemer laten weten dat een recherchebureau onderzoek heeft laten doen naar zijn nevenwerkzaamheden. Pas uit het verzoekschrift van de werkgever bleek de advocaat dat er een rechercherapport was opgemaakt op basis waarvan de werkgever concludeerde dat de werknemer zijn re-integratie tegenwerkte.

Detective bureau inschakelen is ernstig verwijtbaar en in strijd met de eisen van goed werkgeverschap

Het werd de werkgever zeer kwalijk genomen dat deze tegen een werknemer die18 jaar naar tevredenheid heeft gewerkt, op grond van signalen van derden en zonder verder onderzoek of verificatie, is overgegaan tot inschakeling van een recherchebureau. De rechtbank vond het handelen ‘zodanig ernstig verwijtbaar en zodanig in strijd met de eisen van goed werkgeverschap’, dat hier slechts met een billijke vergoeding van aanzienlijke hoogte recht kan worden gedaan aan het ernstig verwijtbaar handelen en nalaten.

De verstoorde arbeidsverhouding op grond waarvan de arbeidsovereenkomst werd ontbonden, werd de werkgever volkomen toegerekend. Een billijke vergoeding van € 55.000,00 bruto achter de kantonrechter gerechtvaardigd.

Billijke vergoeding en transitievergoeding wegens video opnames van privé detective

Daarnaast moest een transitievergoeding worden betaald van € 38.047,99 bruto.

Uit deze uitspraak blijkt dat een werkgever voorzichtig moet zijn met het inschakelen van een recherchebureau, als er geen duidelijke aanwijzing is dat de werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Ingeval van ziekte dient allereerst de bedrijfsarts of het UWV te worden geraadpleegd. Vooral de impact die dit onderzoek op de werknemer en zijn gezin had, omdat er ook video opnames zijn gemaakt van zijn vrije tijd op de camping, werd de werkgever zwaar aangerekend.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over inschakelen van een

recherchebureau bij ziekte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en het inschakelen van een recherchebureau.

Call Now Button