Zorgcentrum aansprakelijk voor mishandeling werkneemster

avatar

Werkgever aansprakelijk voor mishandeling van een werknemer

Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 januari 2013 geoordeeld dat een Zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, aansprakelijk is voor de gevolgen van mishandeling van een werkneemster. Betrokkene was als groepsleider werkzaam op een groep jongeren tussen twaalf en achttien jaar met zeer ernstige gedragsproblemen. Zij probeerde een van de jongeren, die haar collega agressief wilde benaderen, tegen te houden waarbij zij een duw heeft gekregen en is gevallen. Zij hield klachten over aan handen, benen en nek. Na haar ziekte ontving zij een WIA (WGA) uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid. De gezondheidsschade was ook vastgesteld door een expertiserapport dat in opdracht van de werkgever was uitgebracht.

Zorgplicht werkgever: artikel 7:658 lid 1 BW voor beveiliging van de werknemers

Voor de vraag of de werkgever de in artikel 7:658 lid 1 BW omschreven zorgplicht was nagekomen, overwoog het Hof dat het arrest van de Hoge Raad van 11 november 2001, LJN BR5323, van toepassing is dat bepaalt dat een werkgever algemene maatregelen en specifieke maatregelen moet nemen tot beveiliging van de werknemers tegen de gevaren van hun omgang met jongeren met gedragsproblemen.

Zorg voor een veilige werkvloer

Het Hof oordeelde dat teamoverleg en multidisciplinair overleg bij de werkgever onvoldoende was om op de werkvloer steeds adequaat te kunnen reageren op verbale en/of fysieke agressie van de jongeren. Ook de bereikbaarheidsdienst van de werkgever was niet specifiek gericht op de veiligheid van de groepsleiding. Dat gold ook voor het alarmsysteem, dat alleen voorzag in hulp “van buiten”.

Weliswaar had de leiding naar aanleiding van een eerder incident een Regieherstelplan opgesteld, maar ook dat had niet geleid tot een voor de groepsleiding veilige werkvloer. De werkneemster had aangevoerd dat de jongens binnen de groep geen gezag van vrouwen accepteerden. Dat “het roostertechnisch niet mogelijk is” om ook een man als groepsleider in te zetten komt volgens het Hof voor risico van de werkgever. Een marktconforme invulling van het aantal personeelsleden is niet hetzelfde als “voldoende” personeel gezien de specifieke – moeilijke – groep.

Training agressie- en conflictbeheersing als onderdeel van zorgplicht

De ingeschakelde uitzendkrachten hadden meestal geen training agressie- en conflictbeheersing gevolgd waardoor zij niet konden en mochten ingrijpen. Ook werd de werkgever verweten dat deze pas na het incident verdergaande maatregelen had genomen. Tenslotte bleek niet, dat er in voldoende mate herhalingscursussen waren aangeboden gericht op het voorkomen van escalatie.

Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de werkgever ‘s-Heeren Loo tekort is geschoten in de in artikel 7:658 lid 1 BW omschreven zorgplicht. Omdat de ernst van de problematiek van de groep voldoende bekend was, was de werkgever tekort geschoten in de verplichting om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen en om erop toe te zien dat de veiligheid op de werkvloer blijvend wordt gewaarborgd.

Schadestaatprocedure wegens gebrek aan veiligheid op de werkvloer

De schade van de werknemer wordt in een afzonderlijke procedure vastgesteld.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button