Wat is een vaststellingsovereenkomst?

avatar

wat is een vaststellingsovereenkomst?
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin ontslag met wederzijds goedvinden tussen de werknemer en werkgever schriftelijk wordt overeengekomen, waardoor de werknemer o.a. recht heeft op een WW uitkering. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden tal van zaken geregeld die met het ontslag te maken hebben, zoals de opzegtermijn en de ontslagvergoeding (transitievergoeding). Dit gebeurt op voorstel van de werkgever.

Normaal gesproken geeft een rechtsgeldige vaststelling overeenkomst recht op een WW uitkering. Het is tegenwoordig niet meer noodzakelijk dat de werkgever en werknemer in alle gevallen een procedure bij de kantonrechter moeten voeren om afscheid van elkaar te nemen.

De vaststellingsovereenkomst is een gebruikelijke manier om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Ook het UWV zal een vaststellingsovereenkomst, als die de juiste inhoud heeft, accepteren. Dit is alleen anders als niet is voldaan aan de voorwaarden die het UWV stelt. Onze advocaten en juristen in Amsterdam beantwoorden graag de vraag: wat is een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast beoordelen ze gratis uw vaststellingsovereenkomst (vso), ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Voorwaarden UWV

Één van de voorwaarden die het UWV stelt is dat er geen sprake mag zijn van een situatie die gelijk kan worden gesteld aan ontslag op staande voet. Als er sprake is van een dringende reden die ontslag op staande voet oplevert, verspeelt de werknemer zijn recht op een WW uitkering. Dat gebeurt ook als het initiatief tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst uitgaat van de werknemer zelf. Tevens zal het UWV een uitkering weigeren of een andere sanctie toepassen, als er sprake is van een benadelingshandeling. Dit is het geval als de werknemer ten onrechte een beroep doet op een uitkering. Een voorbeeld hiervan is het niet in acht nemen van de opzegtermijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst als de werknemer minder dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Juridisch advies bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst

Om deze reden is het van belang dat een werknemer zich bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst juridisch laten voorlichten door een advocaat arbeidsrecht. De kosten hiervan worden normaal gesproken door de werkgever gedragen. Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de werknemer. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is het moment om over de inhoud te onderhandelen met de werkgever. Dat kan voortgaan over de hoogte van de ontslagvergoeding, de einddatum waarop de werknemer vertrekt, het non-concurrentiebeding en vrijstelling van werk.

wat is een vaststellingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst en ontslag

Vaststellingsovereenkomsten zijn er om een arbeidscontract te beëindigen, waardoor er geen juridische procedures meer nodig zijn. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert hier over. Sinds oktober 2006 zijn de regels over verwijtbare werkloosheid verruimd. Werknemers die zelf ontslag hebben genomen of die zijn ontslagen op staande voet krijgen geen WW-uitkering; andere werknemers wel.

De meest voorkomende redenen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan zijn:

 • boventalligheid (bij reorganisatie)
 • een geschil van inzicht (als men het met elkaar niet eens is)

Dit zijn ‘neutrale redenen’ die normaalgesproken door het UWV worden geaccepteerd als men na het einde van de dienstbetrekking een WW uitkering aanvraagt.

beëindigingsovereenkomstOnderhandelen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst

Door een ontslagovereenkomst te sluiten komt de kantonrechter of het UWV (voor een ontslagvergunning) er bij het ontslag niet meer aan te pas. Over de vaststellingsovereenkomst wordt vaak onderhandeld; veel voorkomende onderwerpen zijn:

vaststellingsovereenkomst wat is hetVaststellingsovereenkomst: UWV en WW

Als het ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst door het UWV wordt geacepteerd heeft de werknemer in principe recht op WW. Het UWV vertrekt een uitkering alleen als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat een ontslagen werknemer een uitkering ontvangt. Hier zijn immers uitzonderingen op, bijvoorbeeld:

 • als  een zieke werknemer met ontslag akkoord gaat, tenzij hij langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is (de bovenstaande regels gelden namelijk alleen voor de WW-uitkering, niet voor de ZW-uitkering;)
 • als er wordt getekend als er een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gesloten die niet tussentijds kan worden opgezegd;
 • als er sprake is van een (verkapte) dringende reden, die voldoende zou zijn voor ontslag op staande voet.

In deze gevallen kan het UWV een WW uitkering weigeren, omdat het ontslag te wijten is aan de werknemer. In dat geval is er dus geen recht op een uitkering. Laat u zich in dit soort gevallen goed juridisch voorlichten.

Fictieve opzegtermijn bij ontslag

Bij een vertrek in overleg met de werkgever speelt behalve: het recht op WW ook de (fictieve) opzegtermijn een belangrijke rol. Als dit niet goed wordt geregeld in de overeenkomst, krijgt de werknemer (enige tijd) geen WW uitkering. Het is dus van belang dat de fictieve opzegtermijn in de overeenkomst wordt verdisconteerd. Dat kan door de termijn te laten ingaan op de datum waarop de vaststellingsovereenkomst wordt getekend en de opzegtermijn te laten eindigen voor de einddatum van het arbeidscontract. Dan krijgt de werknemer aansluitend op de laatste werkdag de WW uitkering.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding of kantonrechtersformule?

Onze ontslagspecialisten kunnen voor u als advocaat onderhandelen en u juridisch advies geven over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is de hoogte van de ontslagvergoeding belangrijk. De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht bij een dergelijke overeenkomst maar wordt wel vaak gebruikt als uitgangspunt. In bepaalde gevallen wordt de oude kantonrechtersvergoeding toegepast. Wij zullen altijd proberen om het beste resultaat voor u te bereiken. In bepaalde gevallen kan een alternatieve vorm van ontslagvergoeding worden overeengekomen, bijvoorbeeld een latere einddatum of het mogen behouden van bedrijfseigendommen zoals een laptop of de lease-auto.

ontslag overeenkomstBedenktijd werknemer bij ontslag

De wetgever beschermt de werknemer die een vaststellingsovereenkomst overhaast heeft getekend. Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Dit is drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen. Als de werknemer de vaststelling overeenkomst ontbindt dan herleeft de arbeidsovereenkomst en is geen sprake van ontslag. Als partijen alsnog besluiten om minnelijk uiteen te gaan, dan zal een nieuwe overeenkomst moeten worden opgesteld.

Kosten juridisch advies bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies (advocaatkosten) voor een werknemer bij een beeindigingsovereenkomst zijn meestal gratis omdat deze kosten bijna altijd door de werkgever worden vergoed om discussies en procedures achteraf te voorkomen. Het is dus in het belang van beide partijen dat een werknemer vooraf door een jurist (advocaat) wordt geadviseerd. Meestal wordt hier een vast bedrag voor afgesproken en opgenomen in de overeenkomst. Onze advocaten zullen altijd proberen om binnen dit bedrag te blijven, of over de kosten hiervan te onderhandelen.

advocaat vaststellingsovereenkomst amsterdam telAdvies vaststellingsovereenkomst Amsterdam door advocaat arbeidsrecht

Neem direct contact op met onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch (gratis) wilt laten checken door een van onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam