Wat is de wettelijke opzegtermijn?

avatar

Wat is de wettelijke opzegtermijn?

Onze ontslag advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over de opzegtermijn bij ontslag. Als een dienstbetrekking eindigt zonder toepassing van de wettelijke opzegtermijn en de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt, dan wordt (een deel) van deze vergoeding aangemerkt als loon over een fictieve opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijn bij ontslag

De ingangsdatum van de WW-uitkering verschuift in dat geval tot na die termijn, zodat de ex-werknemer pas na het verstrijken van die opzegtermijn aanspraak op WW kan maken. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd via het UWV of de kantonrechter geldt voor de fictieve opzegtermijn een aftrek van één maand op de fictieve opzegtermijn, waardoor de WW 1 maand eerder ingaat. Als de werkgever en werknemer de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden eindigen, geldt deze forfaitaire aftrek echter niet.

Vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn

Per 1 januari 2013 is deze aftrek door de Wet vereenvoudiging regelingen UWV geschrapt, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om voor ontbinding via de kantonrechter te kiezen indien men ook met wederzijds goedvinden de dienstbetrekking kan beëindigen. De fictieve opzegtermijn wordt per 1 januari 2013 dus in alle gevallen gelijk getrokken.

De wettelijke opzegtermijn is als volgt:

  • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn;
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn;
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn;
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Contact met ontslag advocaat in Amsterdam over opzegtermijn

Onze ontslag advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam voor meer informatie over ontslag en de wettelijke opzegtermijn. 

Call Now Button