Wat is de aanzegvergoeding en aanzegverplichting?

avatar

aanzegvergoeding aanzegtplicht Advocaat Amsterdam
Aanzegvergoeding en aanzegverplichting laten incasseren door een advocaat in Amsterdam

Wat is de aanzegvergoeding en aanzegverplichting? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de aanzegvergoeding en aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van zes maanden of meer bij ontslag. Bij het eindigen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd moet een werkgever de werknemer uiterlijk een maand van te voren schriftelijk informeren of het contract wel of niet doorloopt. Dat heet de aanzegplicht. Vanaf 1 januari 2015 geldt op grond van artikel 7:668 lid 1 BW de aanzegplicht bij het eindigen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Geen aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden

Is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor een periode korter dan zes maanden dan geldt de aanzegplicht voor de werkgever niet.

Ook geldt de aanzegplicht niet bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of andere reden waarbij er geen einddatum is bepaald (bijvoorbeeld bij vervanging wegens ziekte).

In alle andere gevallen is een werkgever verplicht om de werknemer:

  • uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt,
  • schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten ervan.

Vergoeding nalaten aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomst

De werkgever moet dan aangeven óf hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden (artikel 7:668 BW). Als de werknemer deze aanzegverplichting geheel niet is nagekomen, is hij ‘in beginsel’ aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Deze aanzegvergoeding is dus gelijk aan een maandsalaris, of aan een vergoeding naar rato. Alleen bij:

  • faillissement,
  • surseance van betaling
  • of de schuldsaneringsregeling

is deze aanzegvergoeding niet verschuldigd.

Gedeeltelijke aanzegvergoeding claimen

Voldoet de werkgever wel aan zijn aanzegverplichting, maar niet op tijd, dan is de werkgever een aanzegvergoeding verschuldigd voor de periode dat de werkgever te laat is met zijn aanzegging. Dat heet een pro rata vergoeding.

Hoe bereken je de pro rata aanzegvergoeding?

Het gaat om de dag waarop de aanzegbrief is ontvangen. Stel dat dat pas gebeurde op op 7 juni in plaats van eind mei, en dat je € 2.400 bruto per maand verdient. Omdat de aanzeggingsbrief pas is ontvangen op 7 juni is deze 7 dagen te laat aangezegd. De aanzegvergoeding ex artikel 7:668 is dan

Schriftelijk informeren

De wet verlangt dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert. Dit blijkt uit de wetsgeschiedenis (MvA Kamerstukken I 2013/14, 33818, C, p. 79):

Om de positie van de werknemer te versterken, wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat de mondelinge toezegging van de werkgever op dit punt wordt geformaliseerd via een schriftelijke aanzegplicht. Zo wordt voorkomen dat een werkgever weliswaar aan een werknemer toezegt om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, maar deze toezegging vervolgens niet nakomt’.

Wanneer geldt de aanzegverplichting? Als werknemer de brief heeft ontvangen

De wet stelt dat de brief de werknemer moet hebben bereikt. Pas op die datum kan worden bekeken of de werkgever op tijd was. Dat laatste moet de werkgever kunnen bewijzen. Zie ECLI:NL:RBROT:2015:3883:

… voor de schriftelijke aanzegverplichting van artikel 7:668 lid 1 BW de ontvangsttheorie geldt van artikel 3:37 lid 3 BW. Die theorie impliceert dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring enkel werking heeft, wanneer vaststaat dat die verklaring de betrokken persoon ook daadwerkelijk bereikt heeft.

Aanzegging bij voorbaat in arbeidscontract

Een werkgever mag ook bij het begin van een arbeidsovereenkomst zelf al een bepaling opnemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen op een bepaalde datum en dat de arbeidsovereenkomst dus niet zal worden verlengd. De werkgever moet dan wel duidelijk vermelden dat deze bepaling een aanzegging inhoudt. Maar in dat geval moet de werknemer alsnog een maand van tevoren over de voortzetting informeren wil hij de arbeidsovereenkomst verlengen, en dus op de aanzegging terugkomt.

Einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst

Niet in alle gevallen is  een vergoeding verschuldigd als de werkgever dit nalaat, zo blijkt uit recente rechtspraak. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht dit als volgt toe. Hoewel uit de wetsgeschiedenis duidelijk blijkt dat de aanzegging schriftelijk moet gebeuren, dit ter bescherming van de werknemer, zijn er rechters die afwijken van deze eis, zoals kantonrechter Den Haag op 29 februari 2016. De kantonrechter was van oordeel dat de werknemer een mondelinge opzegging in redelijkheid niet anders (had) kunnen begrijpen dan gericht op het einde van de arbeidsovereenkomst’. Omdat de werknemer moest begrijpen dat de arbeidsovereenkomst sowieso zou eindigen, werd er geen aanzegvergoeding toegekend.

Redelijkheid en billijkheid bij aanzegverplichting

In soortgelijke zin oordeelde ECLI:NL:RBROT:2016:4415, Rechtbank Rotterdam op 13 juni 2016. Ook daar stond vast dat de werkgever niet had voldaan aan de aanzegverplichting. Echter met het oog op de omstandigheden van het geval vond de kantonrechter het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de werkgever te veroordelen tot betaling van de gevorderde vergoeding.

Daardoor was er bij de werknemer volgens de rechter voldoende zekerheid dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet en zou eindigen:

De kantonrechter is van oordeel dat het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest om in een geval als het onderhavige, waarbij voor de werknemer redelijkerwijze al langere tijd geen enkele onzekerheid of onduidelijkheid kan hebben bestaan over het niet voortzetten van de tijdelijke arbeidsovereenkomst, deze werknemer desondanks aanspraak te geven op betaling van de aanzegvergoeding als de werkgever zijn schriftelijke aanzegverplichting niet is nagekomen’.

Betaling aanzegvergoeding incasseren

Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat rechters soms soepel omgaan met het schriftelijkheidsvereiste bij de aanzegging, zolang het de werknemer maar voldoende duidelijk is dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd.

Waneer moet je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank?

De advocaat van de werknemer moet binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift hebben ingediend bij de rechtbank. Dit is een zogenaamde vervaltermijn, die niet kan worden gestuit of verlengd. Te laat is dus te laat. Neem daarom tijdig contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht als je de vergoeding bij de rechter wilt claimen en incasseren.

Advocaat aanzegvergoeding AmsterdamAdvies aanzegvergoeding en aanzegplicht door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor juridisch advies over de aanzegverplichting en de aanzegvergoeding bij een contract voor bepaalde tijd: 020-5221999

Call Now Button