Wat betekent de nieuwe ambtenarenwet voor u als ambtenaar?

avatar
Wat betekent de nieuwe ambtenarenwet 2017 voor u? advocaat Amsterdam

Zoals eerder in mijn stukken opgemerkt is vanaf 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Onze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mr. Krystle de Bies houdt u op de hoogte van de stand van zaken in het ambtenarenrecht.

Ambtelijke status en integriteitsregels blijven

Deze nieuwe ambtenarenwet (Wnra) zorgt er niet voor dat de ambtelijke status verdwijnt. Wie in dienst is bij een overheidsinstantie blijft nog steeds een ambtenaar. Om die reden blijven ook de van toepassing zijnde integriteitsregels nog steeds gelden, zoals de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen, de plicht om nevenactiviteiten op te geven, etc.

Rechtspraak over integriteitsregels ambtenaren volgens de nieuwe wet

Inmiddels is de rechtspraak ruim een jaar verder sinds de invoering van de Wnra. Het is dan ook interessant om te zien op welke wijze de kantonrechter de nieuwe ambtenarenwet (Wnra) toepast. Dit voor wat betreft de integriteitsregels.

In een rechtszaak (ECLI:NL:RBGEL:2020:3599) waarbij het ontslag van een ambtenaar centraal stond, hanteerde de kantonrechter naast de reguliere arbeidsrechtelijke overwegingen ook de regels van de ambtenarenwet. En zo hoort het naar mijn idee ook. Een ambtenaar heeft ten opzichte van een reguliere werknemer namelijk nog steeds een bijzondere rechtspositie. Deze positie is een afgeleide van de organisatie waarvoor de ambtenaar werkt. 

Bijzondere rechtspositie ambtenaar en voorbeeldfunctie

Gedraagt een ambtenaar zich niet conform de geldende normen en waarden van de betreffende organisatie zullen die gedragingen zijn weerslag hebben op dat bestuursorgaan, dat natuurlijk een onderdeel is van de overheid. In die zin heeft de ambtenaar een voorbeeldfunctie en dient die zich als zodanig te gedragen. Ook met de nieuwe ambtenarenwet behoudt de ambtenaar zijn ambtelijke status en de daarbij horende integriteitsregels. 

Het ambtenarenrecht van voor 1 januari 2020 en jurisprudentie van de Centrale Raad van beroep (bestuursrechter) blijft bij de beoordeling van ambtenaar aldus nog steeds relevant. Ik zal de ontwikkeling in de rechtspraak vanzelfsprekend in de gaten blijven houden. Bij eventuele ontwikkelingen zal ik u nader informeren.

rechtspositie ambtenaar Advocaat Amsterdam
tel:0031205221999

Contact met advocaat ambtenarenrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat voor vragen en juridisch advies over ontslag en andere onderwerpen.

Call Now Button