Voortaan vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

avatar

DAS

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat iemand die een rechtsbijstandverzekering heeft, voortaan zelf een advocaat mag kiezen, als er een procedure wordt gevoerd. De verzekeraar mag zich er niet meer op beroepen dat de verzekerde geen eigen advocaat mag kiezen of genoegen moet nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Daarbij maakt het niet uit om wat voor een juridische procedure het gaat.

In deze zaak wilde een ex-werknemer van zijn voormalige werkgever schadevergoeding vorderen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daartoe wilde hij zich laten bijstaan door een door hemzelf gekozen advocaat, waarbij zijn rechtsbijstandverzekeraar de kosten van die rechtsbijstand zou moeten dragen. DAS stemde er weliswaar mee in dat er een gerechtelijke procedure zou worden gevoerd, maar stelde dat er geen dekking was voor de kosten van rechtsbijstand door een advocaat naar keuze. DAS was slechts bereid om zelf rechtsbijstand te verlenen door middel van een eigen jurist, die geen advocaat is.

Kort geding

Na de weigering van DAS om de kosten van rechtsbijstand van een gekozen advocaat te vergoeden, heeft betrokkene bij de voorzieningenrechter te Amsterdam gevorderd dat DAS wordt veroordeeld deze kosten voor haar rekening te nemen. De voorzieningenrechter heeft die vordering afgewezen. Gerechtshof te Amsterdam heeft dat vonnis bekrachtigd.

Hoge Raad

De Hoge Raad overwoog dat er op basis van eerder uitspraken van het Hof ‘zwaarwegende argumenten worden ontleend ten gunste van de opvatting dat, indien een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd, aan de verzekerde in de polisvoorwaarden steeds het recht op vrije keuze van zijn rechtshulpverlener moet worden geboden’. Om die reden vroeg de Hoge Raad het Hof om vragen hierover te beantwoorden.

Europese Hof

Het Hof overwoog dat op grond van richtlijn 87/344, een voor rechtsbijstand verzekerde in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen ‘of elke andere persoon met kwalificaties die door het nationale recht worden erkend’.

‘De vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer (kan) niet worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen’.

Het Hof overwoog dat de richtlijn 87/344 met betrekking tot de vrije keuze van de rechtshulpverlener een algemene strekking en een bindend karakter heeft.

Verder merkte het Hof op dat ‘in bepaalde gevallen beperkingen kunnen worden gesteld aan de kosten die door de verzekeraars worden vergoed’. Volgens het Hof betekent dat, dat gezien de hoogte van de premies niet in alle gevallen de verzekeraars de volledige dekking van de kosten van de verdediging behoeven te voldoen.

Tenslotte overwoog het Hof:

‘Gelet op deze overwegingen moet op de tweede vraag worden geantwoord dat het voor de beantwoording van de eerste vraag geen verschil maakt of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is’.

Conclusie

Uit deze uitspraak volgt dat een verzekerde, ongeacht de polisvoorwaarden, in geval van een procedure vrije advocatenkeuze heeft, waarbij het niet uitmaakt of in een gerechtelijke procedure bijstand door een advocaat is voorgeschreven, zoals bij de kantonrechter.

Deze uitspraak betekent ook dat de premies voor rechtsbijstand waarschijnlijk zullen stijgen. Ook de polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars zullen ongetwijfeld worden aangepast, waarschijnlijk met een bepaling dat de advocaatkosten tot een bepaald maximum worden vergoed. De Hoge Raad zal met inachtneming van deze uitspraak een eindarrest moeten gaan wijzen, maar een verzekerde kan alvast een beroep doen op deze uitspraak.

Call Now Button