De ‘Volt-zaak’ wat kunnen wij leren van grensoverschrijdend gedrag?

avatar

De ‘Volt-zaak’ en wat kunnen wij ervan leren?

Onze advocaat, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, uit Amsterdam bespreekt de uitspraak in de ‘Volt zaak’ in deze blog. Het kan u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de politieke partij Volt op 14 februari 2022 liet weten een kamerlid te hebben geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Zij had vervolgens deze schorsing aangevochten bij de voorzieningenrechter. Wat kunnen wij ervan leren?

Grensoverschrijdend gedrag en schorsing

De rechter erkende in de uitspraak dat de huidige aandacht voor grensoverschrijdend gedrag een grote rol heeft gespeeld bij de schorsing en dat het ook een rol speelde bij de behandeling van deze zaak. Bedrijven en organisaties willen juist handelen, maar uit deze uitspraak blijkt maar weer dat het juist willen handelen ook verkeerd kan gaan.

Volt heeft te voortvarend een beslissing genomen bij grensoverschrijdende gedrag

De rechter begint zijn beoordeling met de erkenning dat de jonge en relatief onervaren partijleiding van Volt logischerwijs erg moet zijn geschrokken van de melding die zij kreeg over het grensoverschrijdende gedrag. De politieke partij Volt heeft het signaal terecht niet mogen negeren en moest inderdaad opkomen voor medewerkers die hebben gemeend zich in het bijzijn van de gewraakte kamerlid onveilig te hebben gevoeld.

Ondanks de oprechtheid van de partij meende de rechter echter wel dat Volt te voortvarend de onjuiste weg heeft bewandeld. Juridische gezien kon Volt het kamerlid niet schorsen en er was ook geen goede reden om de kwestie meteen in de openbaarheid te brengen. Wat natuurlijk voor flink wat reputatieschade heeft geleid bij het partijlid. Hieronder zal onze advocaat uitleggen waarom de rechter tot deze oordelen kwam.

Niet duidelijk op welke grondslag de schorsing is gebaseerd

Ter zitting beweerde de politieke partij dat er een besluit was voor de schorsing. Het is echter niet duidelijk geworden op welke grondslag dit besluit is gebaseerd. De partij Volt had wel statuten, maar het kamerlid was geschorst uit haar rol als Tweede Kamerfractielid. Op deze functie zijn niet de statuten van toepassing. Noch de statuten, noch de wet gaven Volt aldus de bevoegdheid om tot schorsing over te gaan. Het fractiereglement bood ook geen soelaas voor de partij, want ook dat bood geen bevoegdheid. De rechter oordeelde dus dat het schorsingsbesluit nietig is.

Persbericht over de schorsing voorbarig

Daaropvolgend had Volt dus ook niet een persbericht over de schorsing mogen publiceren. Door dit wel toe doen was het kwaad voor de reputatie van het kamerlid al geschied.

Hoor en wederhoor

Ook constateert onze advocaat uit Amsterdam dat het principe van hoor en wederhoor niet juist was toegepast door Volt. De schorsing was namelijk gegeven zonder een deugdelijke uitleg, de aard van de klachten was ook niet uitgelegd en zonder enige vorm van wederhoor is het kamerlid geschorst. Dit houdt in dat het Kamerlid geen uitleg is gevraagd of ook maar enige inspraak had in haar schorsing.

Het fractiereglement bij ongewenst gedrag

Voorts constateert onze advocaat dat de partij zich ook niet had gehouden aan het fractiereglement. Dit reglement schrijft voor dat ingeval van ongewenst gedrag gezamenlijk een verbeterplan opgesteld dient te worden. Voorafgaand aan het besluit tot beëindiging van het lidmaatschap dienen minimaal twee waarschuwingen op schrift te zijn vastgesteld. Hiervoor zijn meerdere gesprekken nodig waarvan ook verslag van gemaakt moet zijn en in die gespreken moet het lid zich kunnen uiten over de situatie. Al deze regels zijn niet nageleefd en de rechter oordeelde dat ook dat dit in strijd is met het fundamentele beginsel van hoor en wederhoor.

Afwachten onderzoek naar ongewenst gedrag

Als laatst constateerde de rechter dat er ook inhoudelijk onvoldoende basis was voor een beëindiging. Het besluit was al genomen voordat er uitkomsten waren genomen in een inhoudelijk onderzoek. Ten tijde van het besluit beschikte Volt slechts over een relatief milde klacht. Dat er later ook nog andere klachten zijn ontvangen, vond de rechter ook geen gegronde reden.

Overhaaste beslissingen

Het is een duidelijke uitspraak van de rechtbank. De rechtbank toonde begrip voor de angst van de partij om iets fout te doen, maar maakte wel duidelijk dat die angst goed en gedegen gefundeerd moet zijn. Regels en het reglement zijn er voor een reden. Zij moeten ervoor zorgen dat de rechten van beide partijen worden gewaarborgd.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ongewenst gedrag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ongewenst gedrag.

 

Advocaat Amsterdam

 

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ongewenst gedrag

Call Now Button